สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หล้าน้อย
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายกิตติภพ  ดีพรม
2. นายศุภกิตติ์  เข็มปัญญา
3. นายอนุสรณ์  พรมน้อย
 
1. นางสาววัชรา  จันทา
2. นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวจิตติญา  ใจใส
2. นางสาวน้ำทิพย์  บาทชารี
3. นายเจษฎา  คำตัน
 
1. นางนุชรี  บัวชุม
2. นางสาวจารุณี  หล้าบา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 12 1. นายธวัชชัย  เรืองชา
2. เด็กหญิงปริญญา  นวนตา
3. นางสาวอัจฉราวดี  สายืน
 
1. นางสาวณฐิศา  ชนะเคน
2. นางสาวจารุณี  หล้าบา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายศุภวุฒิ  ศิริรักษ์
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายฉัตรมงคล  ช่องกลาง
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวธนสุกาญจน์  ศิลาสูงเนิน
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวินี  จูมลี
2. เด็กหญิงสุจิรา  สาวงค์
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
2. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวพิไลวรรณ  อุ่นหล้า
 
1. นายโอภาส  จันทร์ลา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพ์มี
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยบด
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยมาศ  วงค์แสงคำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ว่องไว
3. เด็กหญิงหทัยศิลป์  วังพราช
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวอัจฉรา  เพ็งปอภาร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.75 เงิน 7 1. นางสาวจณิสตา  สายคำ
2. นางสาวยุพารัตน์  คะตา
3. นางสาวอรยา  สมลี
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
2. นางสาวอัจฉรา  เพ็งปอภาร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นางสาวนลิน  แดงกัน
2. นายภควัฒน์  สมเด็จ
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง