สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 11 1. นางสาวศุภกานต์  สมลี
 
1. นายพีรพัฒน์  ไชยยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 17 1. นางสาวกนกภรณ์  ไชยยงค์
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 7 1. นายอัมฤทธิ์  สมอุดม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แก้วอุ่นเรือน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์อักษร  บ้านกลาง
2. นางสาวสุนทรี  สร้อยกุดเรือ
3. นางสาวอรทัย  คำด่อน
 
1. นายธานินทร์  อุพร
2. นางเรณู  อุพร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 10 1. นางสาวณัฐธิตา  อังครุฑ
2. นางสาวมยุรา  พรมโสม
3. นางสาวอักษรศาสตร์  ยุ่งทอง
 
1. นางปวีลดา  พลหาราช
2. นางสาวปรานอม  ดาเชิงเขา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สารีบุตร
2. นางสาวจุฑาภรณ์   เชื้อวงษ์
3. นายธนบูรณ์  คำด่อน
4. นายศราวุฒิ  ดาโท
5. เด็กชายศุภกร  วงค์วิลา
 
1. นางเบญจพร  วังพระราช
2. นายมนตรี  โสระศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ว่องไว
2. นางสาวจิณณพัต  ประโชติ
3. นายพัชรพล  คำด่อน
4. นางสาวพิไลวรรณ  อุ่นหล้า
5. นางสาวมนทกานติ์  ว่องไว
 
1. นางเบญจพร  วังพระราช
2. นางสุกัญญา  ต้นสวรรค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภัคจิรา  เรืองชา
 
1. นางสาววชิรัญย์  บัวเข็ม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 12 1. นางสาวมลทิญา  บรรหาร
 
1. นางสาววชิรัญย์  บัวเข็ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 1. นายธีระเดช  ลุนลา
2. นางสาวเอมมิกา  คะตา
 
1. นายมนตรี  โสระศรี
2. นางเบญจพร  วังพระราช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 23 1. นายธนทัต  คะตา
2. นางสาวอรญา  กิไชย
 
1. นางสุกัญญา  ต้นสวรรค์
2. นางเบญจพร  วังพระราช
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 7 1. นางสาวจิรภัทร  หลาบสุภา
2. นางสาวฐิตาภา  นามิ่ง
3. นางสาวดวงรัตน์  เสาว์ดี
4. นางสาวนวรัตน์  ชาลี
5. นางสาวปาจิรานุช  อินเกษา
6. นางสาวปิยดา  อินจำปา
7. นางสาวยุวธิดา  ขันวัง
8. นางสาวศรัญญา  หลีแก้วเครือ
9. นางสาวอรทัย  คำสอน
10. นางสาวอังศนา  ษาวงค์
 
1. นางสุกัญญา  ต้นสวรรค์
2. นายมนตรี  โสระศรี
3. นางเบญจพร  วังพระราช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์อุปรี
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชุติพนธ์  ชาริบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยนต์
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวสุกัญญา  ทิศทา
2. นางสาวอภิญญา  กุลบุตร
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์พงษ์
 
1. นายภัทรพงศ์  ศรีเมือง