สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนวนนท์  ธงชัยศิริกุล
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 14 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์เสือ
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายชาญชัย  นอนิล
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงกาลดา  แสงฉวีภ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหมแสง
4. เด็กชายคุณานนต์  วงค์คำ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรราช
7. เด็กหญิงชวาลา  ปาปะโถ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  คู่แก้ว
9. เด็กหญิงณัฐพิชา  บัวสา
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำวงษา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  นาเมืองรักษ์
12. เด็กชายธารธีรัช  บุญหลาย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาวัน
14. เด็กหญิงนคนันทินี  สร้อยไข
15. เด็กหญิงนวกานต์  อ้วนจี
16. เด็กหญิงบุศญากร  นามวงค์
17. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กวดไทย
18. เด็กชายพีรยุทธ  ลาดบัวบาน
19. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
20. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนาน
21. เด็กหญิงภานุรัตน์  ขันตี
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องกัน
23. เด็กชายมนตรี  ศรีบุตร
24. เด็กหญิงมัดธุรดา  เดชสอน
25. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
26. เด็กชายวราพงษ์  วงศ์จันทา
27. เด็กชายวัฒธนชัย  ผาหยาด
28. เด็กหญิงวันวิสา  อ้วนจี
29. เด็กชายศราวุธ  ชาพล
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  มีชะนะ
33. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
34. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เสือ
35. เด็กชายอภิชิต  โสภาภัณฑ์
36. เด็กชายอรรถชัย  วรชัย
37. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
38. เด็กหญิงเกิดสุริย์  ไตรจักร
39. เด็กชายเปรมชัย  ตะวงค์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนนาดี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  แสวงนาม
2. นายกัมปนาท  แก้วบุตรา
3. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
4. นายชัชวาล  เปรมสวัสดิ์
5. นายชาญชัย  นอนิล
6. นางสาวฐิติพร  มูลวงค์
7. นางสาวฐิติพร  สอนที
8. นางสาวฐิติพร  จันแสง
9. นายณัฐพล  จดชัยภูมิ
10. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
11. นายธนากร  สิงห์มอญ
12. นางสาวปนัดดา  อินชัยยา
13. นางสาวปริยดา  สีหาวงค์
14. นางสาวปริยดา  อินแสงแวง
15. นายปัฐวี  ผุยปัญญา
16. นางสาวพัชรฌา  จันทร
17. นางสาวพัชริดา  ก้อนวัน
18. นางสาวภัชริดา  มูลโคตร
19. นายภาณุ  จันดีแก้ว
20. นางสาวมัณฑนา  แก้วบุดตา
21. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
22. นางสาวรัชนีกร  เพชรวิเศษ
23. นางสาววราภรณ์  วงค์เสือ
24. นางสาววิกานดา  ตะวงค์
25. นางสาววิยะดา  ก่ำคำ
26. นายวีรภัทร  วงค์มีแก้ว
27. นายวีระพงษ์  ตะวงค์
28. นายศรันย์  ธรรมรักษ์
29. นายศราวุธ  บุตระวงค์
30. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
31. นางสาวสุจิตรา  แก่นคำ
32. นางสาวสุรีรัตตน์  เขียนเสือ
33. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
34. นายอภิสิทธิ์  เดชสอน
35. นางสาวอรญา  เหม็นชา
36. นายอัครเดช  สร้อยไข
37. นางสาวอัญชลี  มณีสังข์
38. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณวงค์
39. นางสาวอาริยา  แก้วกิ่ง
40. นายไวทยะ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง