สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุพรรณี  สีคะ
 
1. นางสาวธราพร  โรคน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภานุรัตน์  ศรีหาวงค์
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดา  กะนะ
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวอัจฉรา  จันทร
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพล  ชราศรี
 
1. นางนิตยา  วิเศษแก้ว
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิติพร  ถานา
2. เด็กหญิงนฤมล  หนูมั่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ไตริน
 
1. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภักดิพร  บัวมุน
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ผุยปัญญา
 
1. นางสุติมา   ประเสริฐ
2. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธันพร  เขียนเสือ
2. นางสาวอนุชิดา  แก่นคำ
 
1. นายอรรถพล  ผิวทอง
2. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฝ่ายเพีย
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายสุรศักดิ์  จ่าวงค์
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  เห็มกอง
2. เด็กหญิงสุภารักษ์  ใจบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นายสายัณห์  กายราช
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวน้ำฝน  บุญตรี
2. นางสาวปริศนา  เข็มมา
3. นางสาววันนภา  สุวรรณสุขา
 
1. นางสาววันทนา  จูมจัน
2. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทศพร  อ้วนจี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สนหา
 
1. นางสาววันทนา  จูมจัน
2. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
2. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  เนืองทอง
 
1. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  ชัยนิต
 
1. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงจริยา  ปังกระโทก
3. เด็กหญิงบุศยากร  นามวงษ์
 
1. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาววิรุวี  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวสุภาดา  นันทา
3. นางสาวสุภาพร  สาทร
 
1. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกนก  อ่อนเหลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หมุนสี
3. เด็กหญิงพรรณธิภา  สุวรรณรงค์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตตรา  เปรื่องวิชา
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เฮียงราช
3. เด็กชายเดชณรงค์  ปัญญาวงค์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  วิชัยสา
2. นางสาวนิภาวัลย์  ลุนลาน
3. นางสาวสริดา  จันทาพรม
 
1. นายอานนท์  ภูพันนา
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุนินทร์  โพธิ์ใน
2. เด็กหญิงสิริมา  นันทจักร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วโสภา
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 10 1. นางสาวนภาพร  ไตรจักร
2. นางสาวนิภาพร  แสงศิริ
3. นางสาวปรียานุช  เสนาบุตร
 
1. นางณัฐกฤตา  แก่นแก้ว
2. นางสาวสุธิดา  ศรีสด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุด
2. เด็กชายนพดล  พลจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์แก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  นุชอิ่ม
2. เด็กหญิงจิตสุภา  พลจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา  กางถิ่น
4. เด็กหญิงศิริธร  ไตรมีแสง
5. เด็กหญิงอนุชญา  มาลาวัลย์
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวปิญากมล  ย่ามวัน
2. นางสาวสุพัตรา  กางถิ่น
3. นางสาวอมรรักษ์  จ่าวงค์
4. นางสาวอรญา  จันเทพา
5. นางสาวเบญจมาศ  ก่ำศรี
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
2. เด็กชายทักษิณ  แก้วกลม
3. เด็กชายธีรเทพ  เสนสอน
4. เด็กชายวีระชัย  กองวงค์
5. เด็กชายโรจนศักดิ์  สีสอง
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นายปริญญา  วงค์เสือ
2. นางสาวปิญากมล  ย่ามวัน
3. นายวราวุธ  หงษาพุทธ
4. นายวัฒนชัย  บุญรักษา
5. นางสาวเนตรชนก  มณีไชย
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 12 1. เด็กชายสัญญา  สิงห์มอญ
 
1. นายมนตรี  แสนขวา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.9 ทอง 10 1. นางสาววรรณขจร  อ้วนจี
 
1. นายธงไชย  บุญยะศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 1. เด็กชายวัฒนชัย  ผาหยาด
2. เด็กหญิงอพัชชา  ย่ามวัน
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 16 1. นางสาวอารีรัตน์  เนาวราช
2. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนวนนท์  ธงชัยศิริกุล
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 14 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์เสือ
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายชาญชัย  นอนิล
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงกาลดา  แสงฉวีภ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหมแสง
4. เด็กชายคุณานนต์  วงค์คำ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรราช
7. เด็กหญิงชวาลา  ปาปะโถ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  คู่แก้ว
9. เด็กหญิงณัฐพิชา  บัวสา
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำวงษา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  นาเมืองรักษ์
12. เด็กชายธารธีรัช  บุญหลาย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาวัน
14. เด็กหญิงนคนันทินี  สร้อยไข
15. เด็กหญิงนวกานต์  อ้วนจี
16. เด็กหญิงบุศญากร  นามวงค์
17. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กวดไทย
18. เด็กชายพีรยุทธ  ลาดบัวบาน
19. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
20. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนาน
21. เด็กหญิงภานุรัตน์  ขันตี
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องกัน
23. เด็กชายมนตรี  ศรีบุตร
24. เด็กหญิงมัดธุรดา  เดชสอน
25. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
26. เด็กชายวราพงษ์  วงศ์จันทา
27. เด็กชายวัฒธนชัย  ผาหยาด
28. เด็กหญิงวันวิสา  อ้วนจี
29. เด็กชายศราวุธ  ชาพล
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  มีชะนะ
33. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
34. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เสือ
35. เด็กชายอภิชิต  โสภาภัณฑ์
36. เด็กชายอรรถชัย  วรชัย
37. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
38. เด็กหญิงเกิดสุริย์  ไตรจักร
39. เด็กชายเปรมชัย  ตะวงค์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนนาดี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  แสวงนาม
2. นายกัมปนาท  แก้วบุตรา
3. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
4. นายชัชวาล  เปรมสวัสดิ์
5. นายชาญชัย  นอนิล
6. นางสาวฐิติพร  มูลวงค์
7. นางสาวฐิติพร  สอนที
8. นางสาวฐิติพร  จันแสง
9. นายณัฐพล  จดชัยภูมิ
10. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
11. นายธนากร  สิงห์มอญ
12. นางสาวปนัดดา  อินชัยยา
13. นางสาวปริยดา  สีหาวงค์
14. นางสาวปริยดา  อินแสงแวง
15. นายปัฐวี  ผุยปัญญา
16. นางสาวพัชรฌา  จันทร
17. นางสาวพัชริดา  ก้อนวัน
18. นางสาวภัชริดา  มูลโคตร
19. นายภาณุ  จันดีแก้ว
20. นางสาวมัณฑนา  แก้วบุดตา
21. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
22. นางสาวรัชนีกร  เพชรวิเศษ
23. นางสาววราภรณ์  วงค์เสือ
24. นางสาววิกานดา  ตะวงค์
25. นางสาววิยะดา  ก่ำคำ
26. นายวีรภัทร  วงค์มีแก้ว
27. นายวีระพงษ์  ตะวงค์
28. นายศรันย์  ธรรมรักษ์
29. นายศราวุธ  บุตระวงค์
30. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
31. นางสาวสุจิตรา  แก่นคำ
32. นางสาวสุรีรัตตน์  เขียนเสือ
33. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
34. นายอภิสิทธิ์  เดชสอน
35. นางสาวอรญา  เหม็นชา
36. นายอัครเดช  สร้อยไข
37. นางสาวอัญชลี  มณีสังข์
38. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณวงค์
39. นางสาวอาริยา  แก้วกิ่ง
40. นายไวทยะ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.14 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณะ  นาราช
2. เด็กหญิงชนาพร  ทองศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หาระโคตร
4. เด็กหญิงนิตติยา  เข็มพรมลี
5. เด็กชายภีรภัทร  พลจันทร์
6. เด็กหญิงวิศัลยา  ไชยพรม
7. เด็กหญิงสุธิตรา  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายอนันตชัย  อังครุฑ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  กายสิทธิ์
10. เด็กชายอรรถพล  ผิวเมือง
 
1. นางสาวอุมาพร  ยืนยง
2. นางสาวสุธิดา  ศรีสด
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญมณี  เกตุไกร
 
1. นางสาวดวงหทัย  สมสอาด
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.29 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิมพา  เดชสร
 
1. นางปรียาภรณ์  ภูกาบ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.29 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐวรรณ  อุดทา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภูกาบ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ตันนาดี
 
1. นางสุมาลี  หนูทอง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวอ้อยใจ  ยุติธรรม
 
1. นางสุมาลี  หนูทอง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ์  เสนสอน
2. เด็กหญิงภาริณี  ดวงสิม
 
1. นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ฝ่ายเพีย
2. นางสาวสุขฤดี  ทรงสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์ษา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุ้งนาง  แสงเขียว
2. นางสาวประภัสสร  อ้วนจี
3. นางสาวประภารัตน์  แท่งเหล็ก
4. นายพนา  ตรีศิลป์
5. นางสาวพรไพลิน  พลหนองหลวง
6. นางสาวพัชรา  จันดา
7. นางสาวรัตนา  สารสิทธิ์
8. นายวัชระ  กิมา
9. นายสุทธวีร์  ปีเปี้ย
10. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายอานนท์  ภูพันนา
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้าวหน้า  คุณกรกิจ
2. เด็กชายธนดล  จุลเหลา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์ษา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอ้อยใจ  ยุติธรรม
 
1. นางสุมาลี  หนูทอง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชมพูนุช  บุตรราช
2. เด็กหญิงสุทธินัทท์  มีจังหาร
 
1. นายสายัณห์  กายราช
2. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรศักดิ์  จ่าวงค์
 
1. นางสาววันทนา  จูมจัน
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรญา  ถาดทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อ้วนจี
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
2. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภานุรัตน์  สีหาวงค์
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  เนืองทอง
 
1. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิรุวี  สิงห์เชื้อ
 
1. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิมารัมย์
2. เด็กหญิงประภาพร  คุ้มกลับ
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนสิน  เข็มมา
2. นายสราวุธ  เสนาสี
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายภูริทัศน์  ที่โคกกรวด
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนริศรา  พลอาษา
2. นางสาวนารีรัตน์  พุธค่อม
3. นางสาวศิริประภา  วงษ์สุรินทร์
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายภูริทัศน์  ที่โคกกรวด
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกติกา  นิสาวัน
2. นางสาวธัญญรัตน์  อุดหนุน
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายอธิณัฐฎ์  โกษาแสง
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.57 ทอง 5 1. นายธวัชชัย  เพลียพล
2. นายธวัชชัย  จันทร
3. นายวรุธ  วรกิจ
4. นายศราวุฒิ  บุตะวงค์
5. นายอนนท์  ธงชัยสิริกุล
6. นายอภิสิทธิ์  เศรษฐกิจ
 
1. นายอธิณัฐฎ์  โกษาแสง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุทสวาท
3. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
 
1. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 12 1. นางสาวธันยารัตน์  วงษ์จันทร์
2. นางสาววิจิตรา  เงินชาลี
3. นางสาวศุภลักษณ์  พุทธศีลา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิตยา  โง่นสา
2. นางสาวพัชรินทร์  พรมศรี
3. นางสาวอาภาพร  ผิวทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส