สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุพรรณี  สีคะ
 
1. นางสาวธราพร  โรคน้อย
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิติพร  ถานา
2. เด็กหญิงนฤมล  หนูมั่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ไตริน
 
1. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทศพร  อ้วนจี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สนหา
 
1. นางสาววันทนา  จูมจัน
2. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุด
2. เด็กชายนพดล  พลจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์แก้ว