สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภักดิพร  บัวมุน
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ผุยปัญญา
 
1. นางสุติมา   ประเสริฐ
2. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฝ่ายเพีย
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายสุรศักดิ์  จ่าวงค์
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
2. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  เนืองทอง
 
1. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายชาญชัย  นอนิล
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.29 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิมพา  เดชสร
 
1. นางปรียาภรณ์  ภูกาบ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.29 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐวรรณ  อุดทา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภูกาบ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ตันนาดี
 
1. นางสุมาลี  หนูทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวอ้อยใจ  ยุติธรรม
 
1. นางสุมาลี  หนูทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ์  เสนสอน
2. เด็กหญิงภาริณี  ดวงสิม
 
1. นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ฝ่ายเพีย
2. นางสาวสุขฤดี  ทรงสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์ษา