สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงจริยา  ปังกระโทก
3. เด็กหญิงบุศยากร  นามวงษ์
 
1. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาววิรุวี  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวสุภาดา  นันทา
3. นางสาวสุภาพร  สาทร
 
1. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกนก  อ่อนเหลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หมุนสี
3. เด็กหญิงพรรณธิภา  สุวรรณรงค์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตตรา  เปรื่องวิชา
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เฮียงราช
3. เด็กชายเดชณรงค์  ปัญญาวงค์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 10 1. นางสาวนภาพร  ไตรจักร
2. นางสาวนิภาพร  แสงศิริ
3. นางสาวปรียานุช  เสนาบุตร
 
1. นางณัฐกฤตา  แก่นแก้ว
2. นางสาวสุธิดา  ศรีสด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.14 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณะ  นาราช
2. เด็กหญิงชนาพร  ทองศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หาระโคตร
4. เด็กหญิงนิตติยา  เข็มพรมลี
5. เด็กชายภีรภัทร  พลจันทร์
6. เด็กหญิงวิศัลยา  ไชยพรม
7. เด็กหญิงสุธิตรา  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายอนันตชัย  อังครุฑ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  กายสิทธิ์
10. เด็กชายอรรถพล  ผิวเมือง
 
1. นางสาวอุมาพร  ยืนยง
2. นางสาวสุธิดา  ศรีสด
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญมณี  เกตุไกร
 
1. นางสาวดวงหทัย  สมสอาด
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนสิน  เข็มมา
2. นายสราวุธ  เสนาสี
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายภูริทัศน์  ที่โคกกรวด
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุทสวาท
3. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
 
1. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 12 1. นางสาวธันยารัตน์  วงษ์จันทร์
2. นางสาววิจิตรา  เงินชาลี
3. นางสาวศุภลักษณ์  พุทธศีลา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร