สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวอัจฉรา  จันทร
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพล  ชราศรี
 
1. นางนิตยา  วิเศษแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธันพร  เขียนเสือ
2. นางสาวอนุชิดา  แก่นคำ
 
1. นายอรรถพล  ผิวทอง
2. นางสาวจันทิรา  แก้วบุตรา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  เห็มกอง
2. เด็กหญิงสุภารักษ์  ใจบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นายสายัณห์  กายราช
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวน้ำฝน  บุญตรี
2. นางสาวปริศนา  เข็มมา
3. นางสาววันนภา  สุวรรณสุขา
 
1. นางสาววันทนา  จูมจัน
2. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  ชัยนิต
 
1. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  วิชัยสา
2. นางสาวนิภาวัลย์  ลุนลาน
3. นางสาวสริดา  จันทาพรม
 
1. นายอานนท์  ภูพันนา
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุนินทร์  โพธิ์ใน
2. เด็กหญิงสิริมา  นันทจักร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วโสภา
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  นุชอิ่ม
2. เด็กหญิงจิตสุภา  พลจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา  กางถิ่น
4. เด็กหญิงศิริธร  ไตรมีแสง
5. เด็กหญิงอนุชญา  มาลาวัลย์
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวปิญากมล  ย่ามวัน
2. นางสาวสุพัตรา  กางถิ่น
3. นางสาวอมรรักษ์  จ่าวงค์
4. นางสาวอรญา  จันเทพา
5. นางสาวเบญจมาศ  ก่ำศรี
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
2. เด็กชายทักษิณ  แก้วกลม
3. เด็กชายธีรเทพ  เสนสอน
4. เด็กชายวีระชัย  กองวงค์
5. เด็กชายโรจนศักดิ์  สีสอง
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นายปริญญา  วงค์เสือ
2. นางสาวปิญากมล  ย่ามวัน
3. นายวราวุธ  หงษาพุทธ
4. นายวัฒนชัย  บุญรักษา
5. นางสาวเนตรชนก  มณีไชย
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 12 1. เด็กชายสัญญา  สิงห์มอญ
 
1. นายมนตรี  แสนขวา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.9 ทอง 10 1. นางสาววรรณขจร  อ้วนจี
 
1. นายธงไชย  บุญยะศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 1. เด็กชายวัฒนชัย  ผาหยาด
2. เด็กหญิงอพัชชา  ย่ามวัน
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 16 1. นางสาวอารีรัตน์  เนาวราช
2. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นางปนัดดา  ปัจธรรม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนวนนท์  ธงชัยศิริกุล
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 14 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์เสือ
 
1. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงกาลดา  แสงฉวีภ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหมแสง
4. เด็กชายคุณานนต์  วงค์คำ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรราช
7. เด็กหญิงชวาลา  ปาปะโถ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  คู่แก้ว
9. เด็กหญิงณัฐพิชา  บัวสา
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำวงษา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  นาเมืองรักษ์
12. เด็กชายธารธีรัช  บุญหลาย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาวัน
14. เด็กหญิงนคนันทินี  สร้อยไข
15. เด็กหญิงนวกานต์  อ้วนจี
16. เด็กหญิงบุศญากร  นามวงค์
17. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กวดไทย
18. เด็กชายพีรยุทธ  ลาดบัวบาน
19. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
20. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนาน
21. เด็กหญิงภานุรัตน์  ขันตี
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องกัน
23. เด็กชายมนตรี  ศรีบุตร
24. เด็กหญิงมัดธุรดา  เดชสอน
25. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
26. เด็กชายวราพงษ์  วงศ์จันทา
27. เด็กชายวัฒธนชัย  ผาหยาด
28. เด็กหญิงวันวิสา  อ้วนจี
29. เด็กชายศราวุธ  ชาพล
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  มีชะนะ
33. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
34. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เสือ
35. เด็กชายอภิชิต  โสภาภัณฑ์
36. เด็กชายอรรถชัย  วรชัย
37. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
38. เด็กหญิงเกิดสุริย์  ไตรจักร
39. เด็กชายเปรมชัย  ตะวงค์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนนาดี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  แสวงนาม
2. นายกัมปนาท  แก้วบุตรา
3. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
4. นายชัชวาล  เปรมสวัสดิ์
5. นายชาญชัย  นอนิล
6. นางสาวฐิติพร  มูลวงค์
7. นางสาวฐิติพร  สอนที
8. นางสาวฐิติพร  จันแสง
9. นายณัฐพล  จดชัยภูมิ
10. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
11. นายธนากร  สิงห์มอญ
12. นางสาวปนัดดา  อินชัยยา
13. นางสาวปริยดา  สีหาวงค์
14. นางสาวปริยดา  อินแสงแวง
15. นายปัฐวี  ผุยปัญญา
16. นางสาวพัชรฌา  จันทร
17. นางสาวพัชริดา  ก้อนวัน
18. นางสาวภัชริดา  มูลโคตร
19. นายภาณุ  จันดีแก้ว
20. นางสาวมัณฑนา  แก้วบุดตา
21. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
22. นางสาวรัชนีกร  เพชรวิเศษ
23. นางสาววราภรณ์  วงค์เสือ
24. นางสาววิกานดา  ตะวงค์
25. นางสาววิยะดา  ก่ำคำ
26. นายวีรภัทร  วงค์มีแก้ว
27. นายวีระพงษ์  ตะวงค์
28. นายศรันย์  ธรรมรักษ์
29. นายศราวุธ  บุตระวงค์
30. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
31. นางสาวสุจิตรา  แก่นคำ
32. นางสาวสุรีรัตตน์  เขียนเสือ
33. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
34. นายอภิสิทธิ์  เดชสอน
35. นางสาวอรญา  เหม็นชา
36. นายอัครเดช  สร้อยไข
37. นางสาวอัญชลี  มณีสังข์
38. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณวงค์
39. นางสาวอาริยา  แก้วกิ่ง
40. นายไวทยะ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุ้งนาง  แสงเขียว
2. นางสาวประภัสสร  อ้วนจี
3. นางสาวประภารัตน์  แท่งเหล็ก
4. นายพนา  ตรีศิลป์
5. นางสาวพรไพลิน  พลหนองหลวง
6. นางสาวพัชรา  จันดา
7. นางสาวรัตนา  สารสิทธิ์
8. นายวัชระ  กิมา
9. นายสุทธวีร์  ปีเปี้ย
10. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายอานนท์  ภูพันนา
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิมารัมย์
2. เด็กหญิงประภาพร  คุ้มกลับ
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกติกา  นิสาวัน
2. นางสาวธัญญรัตน์  อุดหนุน
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายอธิณัฐฎ์  โกษาแสง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.57 ทอง 5 1. นายธวัชชัย  เพลียพล
2. นายธวัชชัย  จันทร
3. นายวรุธ  วรกิจ
4. นายศราวุฒิ  บุตะวงค์
5. นายอนนท์  ธงชัยสิริกุล
6. นายอภิสิทธิ์  เศรษฐกิจ
 
1. นายอธิณัฐฎ์  โกษาแสง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิตยา  โง่นสา
2. นางสาวพัชรินทร์  พรมศรี
3. นางสาวอาภาพร  ผิวทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส