สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธรียา  ปาราชวด
 
1. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 23 1. นางสาวอรอุมา  นาบุญ
 
1. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา   ใจหาญ
 
1. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวธัญนาฎ  สายสะอาด
 
1. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรทิมา  ปาวัน
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวธัญนาฎ  พูดดี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนพิชา  นวลงาม
2. เด็กหญิงชลิตา  อนุญาหงส์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วารี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 62.41 ทองแดง 10 1. นางสาวชัชชนี  คำต้อง
2. นางสาวนรากร  เสนศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  สารพันธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐพร  มาตรแพง
2. เด็กหญิงประภาพร  มาลาศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำวัน
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวธมลวรรณ  อุยสาห์
2. นางสาวธัญนาฎ  สีิมลี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำวัน
2. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายอัจฉริยะ  สีสุพรรณ
 
1. นางสาววิภาวดี  โคทังคะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลธิดา  อินแสงแวง
2. นางสาวนุจิรา  สีปา
 
1. นายธีรวิทย์  พิมราช
2. นางสาววิภาวดี  โคทังคะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนุสรา  โยชน์เมืองไพร
 
1. นายธีรวิทย์  พิมราช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายนิวัฒน์  สิมลี
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาววรกานต์  โสมี
2. นางสาววิสุดา  โคตมะณี
3. นางสาวสุนิสา  พาบัว
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.56 ทอง 8 1. นางสาวฐิติรัตน์  ผางผา
2. นายไอยรา  สิมลี
 
1. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทักษีณ  สีงาม
2. เด็กชายสุรเณศ  มังสี
 
1. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายจิรายุ  พาบัว
2. เด็กชายพิพัฒนะชัย  ด้วงขาว
 
1. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตตา  ตะวงค์
2. เด็กหญิงปริยดา  เบ้าสิงห์
3. เด็กหญิงวนิดา  สีดำ
4. เด็กหญิงอรญา  ทุมกิ่ง
5. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทุมกิ่ง
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.7 ทอง 8 1. นางสาวธันยพร  ผันพรม
2. นางสาวปิยะนัท  จูมแดง
3. นางสาวรัชนีกร  สีสด
4. นางสาววิภาดา  จูมศรี
5. นางสาวสุดาพร  ลาโขง
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กชายกฤติชัย  แสงดี
2. เด็กชายจตุพล  กองเวิน
3. เด็กหญิงศิริพร  แก้วพริ้ง
4. เด็กหญิงสุนิษา  พิมพา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจำปา
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นางสาวชนนิกานต์  หม่อมบ่าว
3. นางสาวบุษยมาศ  ถาน้อย
4. นางสาวภรณ์ธิดา  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอรอุมา  คำชนะ
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพัชธิดา  หาใหญ่
 
1. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 13 1. นางสาววารุณี  ราชชมภู
 
1. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วารี
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  อ้วนจี
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง 12 1. นางสาวจริดาพร  พาบัว
2. นายณัฐพงษ์  หูมแพง
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.6 ทอง 9 1. นางสาวปาริชาติ  วังเชียง
2. นางสาวพันธ์เลิศ  สีสงค์
3. นางสาวภัสรา  สุทำมา
4. นางสาววันวิสา  ทองสี
5. นางสาววิไลวัลย์  บัวมุล
6. นางสาวสุนัฎชา  โสมี
7. นางสาวสุพัตรา  อินแสงแวง
8. นางสาวสุภานัน  โสมี
9. นางสาวสุวนันท์  สุขวงค์
10. นางสาวไอลดา  อ้นมา
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
3. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัดแผ่นลำ
3. นางสาวณิชกานต์  วิทยาพงษ์
4. เด็กหญิงทิพย์อักษร  จันทะผล
5. เด็กหญิงนิภาดา  ทองหาญ
6. เด็กหญิงพรนภา  ศิลาคม
7. นางสาวภานุรัตน์  ปาวัน
8. เด็กหญิงวราพร  อินแสงแวง
9. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสด
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  จันทะผล
11. เด็กหญิงสุจิตรา  นูนวน
12. เด็กหญิงสุนิตา  หอมยา
13. เด็กหญิงเกวลิน  จูมศรี
14. เด็กหญิงเนตรนรินธร  เสนศรี
15. เด็กหญิงเอื้องฤทัย  นาบุญ
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
3. นายธานินทร์  โฮมสอน
4. นายธวัชชัย  โสมี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำเพ็ง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เสนศรี
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นายธานินทร์  โฮมสอน
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวศิริพร  นาบุญ
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยรี
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นายธวัชชัย  โสมี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนภัทร  ตาอ่อน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกุล  แก้วใส
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรพรรณ  ดวงตา
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   ลุนลาน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุรีพร   บัวมุลย์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กชายธีรภัทร   สิมลี
2. เด็กชายบูรพา   ปาวัน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายนันทการ  ปาวัน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจักรกฤษ์  นูนวน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   นาบุญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใสสะอาด
3. เด็กชายทิวากร  ทองห่อ
4. เด็กหญิงนันฐวรรณ   ทุมเที่ยง
5. เด็กหญิงปฐมพร  ก้อนหมื่น
6. เด็กชายศราวิณ  ราศี
7. เด็กหญิงศศิธร  น้อยชาลี
8. เด็กชายอดิศักดิ์  วารี
9. เด็กชายอัมรินทร์  คำเบ็ง
10. เด็กชายเขมินทร์  ลีโคตร
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
3. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.14 เงิน 4 1. เด็กชายทิวากร  ทองห่อ
2. นางสาวนิราชา  อินแสงแวง
3. นายประสิทธิ์  สิมลี
4. นายพลวัฒน์  หญ้างาม
5. นายพัฒนชัย  อุธิโย
6. นายวีรภัทร  มีรัตน์
7. นางสาวศศิธร  น้อยชาลี
8. นางสาวสุภาพร  ทุมกิ่ง
9. นางสาวอภิรดา  ปาวัน
10. นางสาวอัมรินทร์  หอมกลิ่น
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
3. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกวินนา  ตะวงษ์
 
1. นายปริญญา  ลีหา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอมรรัตน์  เสนศรี
 
1. นายเชี่ยวชาญ  ภาระวงค์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติมา  อันปัญญา
2. เด็กหญิงรุจิรา  เสนศรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  สายบุญ
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาววิชุดา  โยชน์เมืองไพร
2. นางสาวศยามล  ผาแดง
3. นางสาวอรอนงค์  สีบัว
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  สุพร
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงอรปรียา  โสบุญ
 
1. นางสาวตติยา  สงวนดี
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัลญา  ผาทา
2. เด็กชายอนาวิณร์  ดวงตา
 
1. นางสาววิภาวดี  โคทังคะ
2. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเฉลิมเกียรติ  บุญบำรุง
 
1. นางสาววิภาวดี  โคทังคะ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศพร  ก้อนวัน
2. เด็กหญิงศิรประภา  ผาแดง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอนัญญา  นามิ่ง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิรักษ์  หมั่นเหมาะ
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิไลภรณ์  วารี
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายทีปกร  เสนศรี
2. เด็กชายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  นิลเอี่ยม
2. นายปิยะชาติ  มาน้อย
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทรงศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  โสบุญ
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 1. เด็กชายทีปกร  เสนศรี
2. เด็กชายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายณัฐวุฒิ  บุญมาแสงวงค์
2. นายประยุทธ  ยุวะราช
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  นาบุญ
2. เด็กหญิงอรจิรา  เสนศรี
3. เด็กชายเนติพงษ์  จันดา
 
1. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
2. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายจิรันตน์  ปาวัน
2. นายธนพล  ทุ่มเที่ยง
3. นายรัฐพล   โสภางาม
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุขมอญ
2. เด็กหญิงพรนิภา  ทุมโส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หาได้
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายจาตุรงค  เจริญรัตน์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกลดา  สุขมอญ
2. เด็กหญิงวรนาฏ  อุสาหะ
3. นางสาวสุนิศา  ลุนลา
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรนภา  ปาวัน
2. เด็กหญิงมุกดารัตน์  นูนวล
3. เด็กหญิงอชิรญา  อ้นมา
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.62 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  โคตรตีหวี
2. นางสาวสุนิทรา  สันโดษ
3. นางสาวสุภัทรศร  สุขโสม
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แปทา
2. เด็กหญิงมลิกา  อินแสงแวง
3. เด็กหญิงแพรวนภา  พิมพา
 
1. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
2. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุระศักดิ์  สุวรรณแดง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  จัตวัฒนกุล
 
1. นางสาวสุริยัน  สีคะ
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
2. เด็กชายพรรษา  ทานบรรเทิง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรแสง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณณพัต  วารี
2. นางสาวอรอนงค์  ด้วงใหญ่
3. นางสาวเกตุชนก  พาลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย