สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธรียา  ปาราชวด
 
1. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 23 1. นางสาวอรอุมา  นาบุญ
 
1. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรทิมา  ปาวัน
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนพิชา  นวลงาม
2. เด็กหญิงชลิตา  อนุญาหงส์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วารี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลธิดา  อินแสงแวง
2. นางสาวนุจิรา  สีปา
 
1. นายธีรวิทย์  พิมราช
2. นางสาววิภาวดี  โคทังคะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทักษีณ  สีงาม
2. เด็กชายสุรเณศ  มังสี
 
1. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายจิรายุ  พาบัว
2. เด็กชายพิพัฒนะชัย  ด้วงขาว
 
1. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวศิริพร  นาบุญ
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยรี
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นายธวัชชัย  โสมี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกวินนา  ตะวงษ์
 
1. นายปริญญา  ลีหา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอมรรัตน์  เสนศรี
 
1. นายเชี่ยวชาญ  ภาระวงค์