สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 62.41 ทองแดง 10 1. นางสาวชัชชนี  คำต้อง
2. นางสาวนรากร  เสนศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  สารพันธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐพร  มาตรแพง
2. เด็กหญิงประภาพร  มาลาศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำวัน
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวธมลวรรณ  อุยสาห์
2. นางสาวธัญนาฎ  สีิมลี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำวัน
2. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายอัจฉริยะ  สีสุพรรณ
 
1. นางสาววิภาวดี  โคทังคะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนุสรา  โยชน์เมืองไพร
 
1. นายธีรวิทย์  พิมราช
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำเพ็ง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เสนศรี
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นายธานินทร์  โฮมสอน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนภัทร  ตาอ่อน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาววิชุดา  โยชน์เมืองไพร
2. นางสาวศยามล  ผาแดง
3. นางสาวอรอนงค์  สีบัว
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรนภา  ปาวัน
2. เด็กหญิงมุกดารัตน์  นูนวล
3. เด็กหญิงอชิรญา  อ้นมา
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ