สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวธัญนาฎ  พูดดี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายนิวัฒน์  สิมลี
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   ลุนลาน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุรีพร   บัวมุลย์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กชายธีรภัทร   สิมลี
2. เด็กชายบูรพา   ปาวัน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจักรกฤษ์  นูนวน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   นาบุญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใสสะอาด
3. เด็กชายทิวากร  ทองห่อ
4. เด็กหญิงนันฐวรรณ   ทุมเที่ยง
5. เด็กหญิงปฐมพร  ก้อนหมื่น
6. เด็กชายศราวิณ  ราศี
7. เด็กหญิงศศิธร  น้อยชาลี
8. เด็กชายอดิศักดิ์  วารี
9. เด็กชายอัมรินทร์  คำเบ็ง
10. เด็กชายเขมินทร์  ลีโคตร
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
3. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.14 เงิน 4 1. เด็กชายทิวากร  ทองห่อ
2. นางสาวนิราชา  อินแสงแวง
3. นายประสิทธิ์  สิมลี
4. นายพลวัฒน์  หญ้างาม
5. นายพัฒนชัย  อุธิโย
6. นายวีรภัทร  มีรัตน์
7. นางสาวศศิธร  น้อยชาลี
8. นางสาวสุภาพร  ทุมกิ่ง
9. นางสาวอภิรดา  ปาวัน
10. นางสาวอัมรินทร์  หอมกลิ่น
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
3. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติมา  อันปัญญา
2. เด็กหญิงรุจิรา  เสนศรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  สายบุญ
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายณัฐวุฒิ  บุญมาแสงวงค์
2. นายประยุทธ  ยุวะราช
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายจิรันตน์  ปาวัน
2. นายธนพล  ทุ่มเที่ยง
3. นายรัฐพล   โสภางาม
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.62 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  โคตรตีหวี
2. นางสาวสุนิทรา  สันโดษ
3. นางสาวสุภัทรศร  สุขโสม
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ