สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา   ใจหาญ
 
1. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวธัญนาฎ  สายสะอาด
 
1. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาววรกานต์  โสมี
2. นางสาววิสุดา  โคตมะณี
3. นางสาวสุนิสา  พาบัว
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.56 ทอง 8 1. นางสาวฐิติรัตน์  ผางผา
2. นายไอยรา  สิมลี
 
1. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตตา  ตะวงค์
2. เด็กหญิงปริยดา  เบ้าสิงห์
3. เด็กหญิงวนิดา  สีดำ
4. เด็กหญิงอรญา  ทุมกิ่ง
5. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทุมกิ่ง
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.7 ทอง 8 1. นางสาวธันยพร  ผันพรม
2. นางสาวปิยะนัท  จูมแดง
3. นางสาวรัชนีกร  สีสด
4. นางสาววิภาดา  จูมศรี
5. นางสาวสุดาพร  ลาโขง
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กชายกฤติชัย  แสงดี
2. เด็กชายจตุพล  กองเวิน
3. เด็กหญิงศิริพร  แก้วพริ้ง
4. เด็กหญิงสุนิษา  พิมพา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจำปา
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นางสาวชนนิกานต์  หม่อมบ่าว
3. นางสาวบุษยมาศ  ถาน้อย
4. นางสาวภรณ์ธิดา  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอรอุมา  คำชนะ
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพัชธิดา  หาใหญ่
 
1. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 13 1. นางสาววารุณี  ราชชมภู
 
1. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วารี
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  อ้วนจี
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง 12 1. นางสาวจริดาพร  พาบัว
2. นายณัฐพงษ์  หูมแพง
 
1. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
2. นางกชพรรณ  ศิริญาต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.6 ทอง 9 1. นางสาวปาริชาติ  วังเชียง
2. นางสาวพันธ์เลิศ  สีสงค์
3. นางสาวภัสรา  สุทำมา
4. นางสาววันวิสา  ทองสี
5. นางสาววิไลวัลย์  บัวมุล
6. นางสาวสุนัฎชา  โสมี
7. นางสาวสุพัตรา  อินแสงแวง
8. นางสาวสุภานัน  โสมี
9. นางสาวสุวนันท์  สุขวงค์
10. นางสาวไอลดา  อ้นมา
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
3. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัดแผ่นลำ
3. นางสาวณิชกานต์  วิทยาพงษ์
4. เด็กหญิงทิพย์อักษร  จันทะผล
5. เด็กหญิงนิภาดา  ทองหาญ
6. เด็กหญิงพรนภา  ศิลาคม
7. นางสาวภานุรัตน์  ปาวัน
8. เด็กหญิงวราพร  อินแสงแวง
9. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสด
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  จันทะผล
11. เด็กหญิงสุจิตรา  นูนวน
12. เด็กหญิงสุนิตา  หอมยา
13. เด็กหญิงเกวลิน  จูมศรี
14. เด็กหญิงเนตรนรินธร  เสนศรี
15. เด็กหญิงเอื้องฤทัย  นาบุญ
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
3. นายธานินทร์  โฮมสอน
4. นายธวัชชัย  โสมี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกุล  แก้วใส
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรพรรณ  ดวงตา
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายนันทการ  ปาวัน
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายทีปกร  เสนศรี
2. เด็กชายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  นิลเอี่ยม
2. นายปิยะชาติ  มาน้อย
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทรงศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  โสบุญ
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 1. เด็กชายทีปกร  เสนศรี
2. เด็กชายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  นาบุญ
2. เด็กหญิงอรจิรา  เสนศรี
3. เด็กชายเนติพงษ์  จันดา
 
1. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
2. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุขมอญ
2. เด็กหญิงพรนิภา  ทุมโส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หาได้
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายจาตุรงค  เจริญรัตน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกลดา  สุขมอญ
2. เด็กหญิงวรนาฏ  อุสาหะ
3. นางสาวสุนิศา  ลุนลา
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แปทา
2. เด็กหญิงมลิกา  อินแสงแวง
3. เด็กหญิงแพรวนภา  พิมพา
 
1. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
2. นางแก้วใจ  ศรีสาวแห่
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุระศักดิ์  สุวรรณแดง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  จัตวัฒนกุล
 
1. นางสาวสุริยัน  สีคะ
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
2. เด็กชายพรรษา  ทานบรรเทิง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรแสง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณณพัต  วารี
2. นางสาวอรอนงค์  ด้วงใหญ่
3. นางสาวเกตุชนก  พาลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย