สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา   จันทาพรหม
2. เด็กชายกิติพงษ์   พิลาบุตร
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   กุใน
4. เด็กหญิงชนนิกานต์   เย็นชอบ
5. เด็กชายราเชนทร์   คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงวารุณี   ดวงมาลัย
7. เด็กชายสุธิชัย   ชัยศรี
8. เด็กชายอนิรุท  ดีโย
9. เด็กหญิงเจนิสา   สกุลไทย
10. เด็กชายโชคชัย  บริสุทธิ์
 
1. นางจันทร    รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา   ราชวงอุระ
2. นายจิรภัทร   โทสา
3. นายจิรภัทร   กิตติศรีวรพรรณ
4. นายณัฐเดช   แก้วเหม
5. นายธีรยุทธ   คำพันธ์
6. นางสาวประติมากร   กล่อมเกลี้ยง
7. นางสาวศศิชา   นนตะแสน
8. นางสาวเรืองรอง   กระพรม
9. นางสาวเอริกา   เรืองแสง
10. นายโชคอนันต์   ขุนศรี
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา   ราชวงอุระ
2. นางสาวประติมากร   กล่อมเกลี้ยง
3. นางสาวศศิชา   นนตะแสน
4. เด็กชายเรืองรอง   กระพรม
5. นางสาวเอริกา    เรืองแสง
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.25 เงิน 4 1. เด็กชายจีรภัทร   แสงพรม
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   โทษา
3. นายภานุวัฒน์   นันนวน
4. นายวรุตม์   หนาดคำ
5. เด็กชายสหัสวรรษ   เกี้ยงกลิ่น
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายทีละ   ทำมะจัก