สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   โกพลวัตน์
2. เด็กชายระพีพัฒน์   ลาสา
 
1. นายยุทธนา   คะสุดใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   สุยอย
2. เด็กชายภูวดล    เกือสีโท
 
1. นายอัมพร   ศิริสวัสดิ์
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   วรรณวงศ์
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ