สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์   ซื่อสัตย์
 
1. นางชญาดา  มานะพิมพ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกุลธิดา   โพธินะ
 
1. นางเสาวณี   เขื่อนพิมพ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวนิภาพร  วงษาดี
2. นายฤทธิชัย   จันเพ็ญ
 
1. นางสรัลยา  ชาวนา
2. นางเพ็ญแข   วัชรนิภานันท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายศุภกิต   ภิโส
 
1. นางธัญญรัตน์   เสนานิมิต
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวณิชาบูล   ชนะเคน
2. นางสาวภาวิณี   วงษ์ธิ
 
1. นายภราดร   คัณทักษ์
2. นายอรัญ   มิ่งวงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชราพร   มันตรา
 
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชาบูล    วัฒนสุระ
2. เด็กหญิงดวงกมล   สารการ
 
1. นางศุภกานต์   จันทร์ชนะ
2. Ms.Samantha    Racine
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐติยากร   แก้วดี
 
1. นางสาวอินทิรา    จันทร์สด