สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิญญาดา   อรรคราณี
 
1. นางสาวนภา  แพงดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.16 เงิน 21 1. นางสาวโชติกา  พรหมหา
 
1. นางลำไย   ทิพย์วงศ์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.08 เงิน 7 1. นางสาวพูนทรัพย์   สมน้อย
2. นายภูมิริทัศน์   สามพันธ์
3. นางสาวอัจติพร    สุวรรณบุผา
 
1. นางจารุณี   น้อยนรินทร์
2. นางเบญจวรรณ   เหล่าหล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุจิตรา   หงษ์สมดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ซามาตร
 
1. นางบานเย็น    วังคะฮาต
2. นางกรรณิการ์   บุญชวลิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรณิชา   ไชยรัตน์
 
1. นายสำราญ  นุชน้อย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชาญชล   ไปปลอด
2. เด็กชายอรรถพล   ผ่านเสนา
 
1. นางกัญญ์ฐพิมพ์   ยนต์ดัน
2. นางสาววรรณภา   อินทา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวรัชตา   สุขวัฒน์
 
1. นางวฤณภา   จันทรสาขา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายบรรณสรณ์   เรืองเดช
2. เด็กชายพิมพ์วลักช์   ละครลำ
3. เด็กชายภูผา   ประสงค์
 
1. นางปาริชาต  เจริญรัตน์
2. นางปิยวรรณ   ศิริสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวิชาดา   เอกอาย่ะ
 
1. นายเรืองฤทธิ์   เพชรศิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวสุทธิดา   ใสส่อง
 
1. นายปิยะศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   กันแก้ว
 
1. นายเรืองฤทธิ์   เพชรศิริ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายพันฤทธิ์   ชาลีพล
 
1. นายปิยะศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงดาว   นวลศิริ
2. เด็กหญิงสโรชา    เมธีปฏิพาน
 
1. นายเรืองฤทธิ์   เพชรศิริ
2. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวสาวิตรี   คงดี
 
1. นายปิยะศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนนทวัฒน์   อุปพงษ์
 
1. นายอุดร  จันทะสิทธฺ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.25 เงิน 4 1. เด็กชายจีรภัทร   แสงพรม
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   โทษา
3. นายภานุวัฒน์   นันนวน
4. นายวรุตม์   หนาดคำ
5. เด็กชายสหัสวรรษ   เกี้ยงกลิ่น
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายทีละ   ทำมะจัก
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ   ชัยชนะศรี
 
1. นายสุรพงษ์    สมบูรณ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลดา  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงชโรชา  เมธีปฏิภาน
3. เด็กหญิงนริศรา  ภูู่มหภิญโญ
 
1. นางกรริการ์   บุญชวลิต
2. นางบานเย็น   วังคะฮาต
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชวาล  หมดภัย
2. นายธีรนัย  ลาวงค์
 
1. นายภานุพงศ์  ประจวบวัน
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิยา   จันทโคตร
2. เด็กชายฤทธิเดช    แสนกง
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ไหลหาโคตร
 
1. นายธงชัย    เมืองจันทร์
2. นางปวีนา   พนมอุปถัมภ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 8 1. นางสาวขนิษฐา    มหาลาภไพศาล
2. นางสาวจตุพร    แพงโงม
3. นางสาวณัฐกานต์   แสนภูวา
 
1. นายธงชัย   เมืองจันทร์
2. นางปวีณา   พนมอุปถัมภ์