สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงเมธิตา  แสงศรี
 
1. นางสมลักษณ์   ฉวีกุลรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา   พันที
 
1. นางเพ็ญแข    วัชรนิภานันท์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พิมทอง
2. เด็กหญิงนิพัทรา   ขันรัฐบาล
3. เด็กหญิงประภาศิริ   ใจกล้า
 
1. นางกรรณิการ์   บุญชวลิต
2. นางสาวพรหมภัสสร   ภูอุปลีพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอัมพิกา   มุงวงษา
 
1. นางสาวพัชรียา    อินทรายุธ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 1. นางสาวจริยา   ชาลีบุญ
2. เด็กหญิงรินยุภา   สิงห์เสือ
3. นางสาวสริตา   แก้วหาวงค์
 
1. นางสาวอินทิรา   จันทร์สด
2. นายนนท์ธวัช   ทากิระ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  บัวมุลย์
2. นางสาววรดา  วงศ์โพนทอง
3. นายวีรภัทร   ไชยสุระ
 
1. นายกฤษฎา   เอื่ยมกุศลกิจ
2. นายพนมศักดิ์   สินมงคลทรัพย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจนา   สุวรรณแดง
2. นางสาววัชราภรณ์   โสมงคล
 
1. นายกิติรัตน์   เบ้าลี
2. นายพรหมลิขิต   จิตจักร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   แก้วมุงคุณ
2. เด็กชายปพัชติญา   ราชปัญญา
3. เด็กชายวโรจน์   ฉัตรชนะชัย
 
1. นางศินีนาฎ    วงค์ศรีชา
2. นางสาวภัสสร   สอนพิมพ์พ่อ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคัทลียา   สีสุทร
2. นายธนพล   พืชนุกุล
3. นางสาวเพ็ญนภา   นิวงษา
 
1. นางสาวปิยวรรณ   เรืองกิจ
2. นางสาวดวงฤทัย   ทองออน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายวรวุฒ   เหล่าชัย
2. นายสถาพร  กุลยะ
3. นายเตวิช   มูลตั้ง
 
1. นายสมัคร  แสงอรุณ
2. นายสันติ   อินแสงแวง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.43 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เหล่าอุด
2. เด็กหญิงเกศแก้ว   เพิ่มกิจทวีทรัพย์
3. เด็กชายเจตพร   ค้าทวี
 
1. นางสาวมนชนัต   แวงธสาร
2. นายกวีชัย   จำปา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.14 ทอง 4 1. นายณรงฤทธิ์   ดีโย
2. นายปกาศิต   พึ่งประจวบ
3. นางสาวประภาวรรณ   ใจกล้า
 
1. นายสันติ   อินแสงแวง
2. นางธนัชพร   นุชน้อย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ใสส่อง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า   วิโย
3. เด็กหญิงพริมา   พันทะสาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ต้องตาสี
2. นางพิลาศลักษณ์   จงตระการสมบัติ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.42 ทอง 7 1. นางสาวชลดา  พลาจันทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  พะวงค์
3. นางสาวสุพัตรา  ชนะเคน
 
1. นางจุฑาทิพย์   นันชนะ
2. นางสาวสุรารักษ์   สีหาบุตโต
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรญาดา  อ่อนเฉวียง
2. เด็กหญิงวรินทร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวยุพิน  ยินดี
2. นางสาวพัสรา  ข้ามมา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.36 ทอง 4 1. นายธนศักดิ์  มณีปกรณ์
2. นายภูเบศร์   สาระวัน
 
1. นายสังคม  บุญอาจ
2. นางสาวธิดารัตน์   ปราวิทย์สิทธิกุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุติกานต์   นอริสาร
2. เด็กชายณัฐดนัย   ลุนอุบล
3. เด็กหญิงรัตติยา    ไล้สีดา
4. เด็กหญิงอรปรียา   ขันวัง
5. เด็กหญิงอลิสา   คำเวียงเปา
 
1. นางสุปิยา  สิทธิกานต์
2. นางพนิดา  สุวรรณสาร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 11 1. นางสาวชณิตตา  พระพรม
2. นางสาวฐิติพร   บุญทวี
3. นางสาวนงค์ลักษณ์  ทำทาโทษ
4. เด็กชายวณิชากร   ตระกูลผล
5. นางสาววริษาฐา  สานา
 
1. นางพนิดา  สุวรรณสาร
2. นางสุปิยา  สิทธิกานต์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี    คำเห็น
2. เด็กหญิงกุลกนก  สนมศรี
3. เด็กชายก้องลำโขง   จันละคร
4. เด็กหญิงณัฐพร    สุดสวาท
5. เด็กชายพรชิตา   แสงเขียว
 
1. นางศุภวรรณ   คำแพงดี
2. นางสาวจุฑามาศ   วิริยะพันธ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 1. นางสาวทัศนีย์   ศรีโท
2. นางสาวบัณฑิต   ปิ่นทอง
3. นางสาวปริมวนาฏ    ศรีรักษา
4. นางสาวพรทิวา   บุญพิมพ์
5. นางสาวพัชรินทร์   ชุมปลา
 
1. นางสาวอรนุช   ตั้งศิริ
2. นางสาวสุดทัย   ไชยพันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.25 ทอง 5 1. นายธนวัฒน์   สมัญญา
2. นางสาวพิชญา  ไชยชนะศรี
3. นายภานุวัฒน์  ไชยศรี
4. นายฤทธิเดช   พรมดี
5. นางสาวเพรชรัตน์    วงษ์หมอก
 
1. นางนิตยา  ไพศาล
2. นางสาววัชรา  จันทรรังษี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษกร  ไชยคราม
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  เรืองชา
3. เด็กหญิงชลธิชา  มุขทอง
4. เด็กชายธนบูรณ์  ลาทำ
5. เด็กชายนนทวัฒน์  พรมศรีธรรม
6. นางสาวนุชดา  สมปิตะ
7. นางสาวบุษกร  นิวงษา
8. เด็กหญิงปานแก้ว  ศรีทองทา
9. เด็กหญิงพรนภา  ประมาคะเต
10. นางสาวมินตรา  ยินดี
11. เด็กหญิงรวิภา  สวัสดิ์เอื้อ
12. เด็กหญิงรวิวรรณ  สาโท
13. เด็กหญิงรัชนีกร  ผุยโพธิ์
14. เด็กหญิงศุภิสรา  อินาลา
15. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สร้อยคำ
16. เด็กชายสัญชัย  วชิมาเภท
17. เด็กชายอนวัช  ศิริเนตร
 
1. นางสุรีย์   กำภูศิริ
2. นางสาวสิรินันท์   ตั้งศิริ
3. นายธนากร   จันทพิมพ์
4. นางสาวสุธีรา  ไชโย
5. นายกิติรัตน์  เบ้าลี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   พิมสอน
 
1. นายธนากร   จันทพิมพ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวอุษณีย์   แสบงบาล
 
1. นางสาวสุดธิดา   จันทะสิน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    วงศ์อะคะ
2. เด็กชายวิทวัส   แซ่อึ้ง
 
1. นางเรไรรัตน์   ใจสุข
2. นางอุรวรา  ลาภจิตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.875 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญนาฎ   กันสืบ
2. นายริทธิ์รวิชญ์   โพนชัยยา
 
1. นางอุรวรา   ลาภจิตร
2. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร    ชัยสอน
2. นางสาวจิตสุภา  ใจอุ่น
3. นางสาวชมนาฏ   หูมแพง
4. นางสาวณัชชา  ศุภารางศุ์กุล
5. นางสาวณันธิฌา   ฝ่ายเพีย
6. นางสาวทวินันท์   วิชัย
7. เด็กชายธัญญาภรณ์   โพนกองเส็ง
8. นางสาวศิริลักษณ์   ม่วงมา
9. นางสาวอโนชา    แซ่อึ้ง
10. นางสาวเพ็ญพร   วะชุม
 
1. นางมยุรี   เพ็งอ่ำ
2. นางสาวสุดทัย  ไชยพันธุ์
3. นางสาวนิภาพร  โคตรนาแก
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติทัต   อัมวัน
2. เด็กชายกิตติภพ   สุขวิเศษ
3. นายจิรภัทร   แสงพรม
4. นายจีรภัทร   โทษา
5. เด็กชายชัชวาล   สมตัว
6. เด็กชายธีรภัทร   บัวสุดดาว
7. นายปกรณ์    เชียงที
8. เด็กชายปณชัย   ชนาสิงห์
9. เด็กชายพัฒนพงษ์    โทษา
10. นายภานุวัฒน์   นันนวน
11. นายรุ่งตะวัน   ไชยโกษี
12. นายศุภกฤษ   ศรีพระจันทร์
13. เด็กชายสหัสวรรษ    เกลี้ยงกลิ่น
14. นายอนุพล  ลูนลาแซ็ก
15. เด็กชายอภิลักษณ์   อุสาหะ
 
1. นายวรายุธ   พงษ์ถาวร
2. นางสาวทิพวรรณ   ไชยโย
3. นายปัญญา   ปะทาจง
4. นางชูจิต  เพชรศิริ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์   ภูชุม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วงษ์ธิ
 
1. นายภราดร   คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์    มากกลาง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา    เขตบ้าน
 
1. นายปิยะศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายศิทธิศักดิ์  ซามาตร์
 
1. นายเรืองฤทธิ์   เพชรศิริ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี    มณีโรจน์
2. เด็กหญิงชฎาพร   ผุยปัญญา
3. เด็กหญิงชนพิชา   ศรีวันทา
4. เด็กหญิงชยานันต์   สุดถาวร
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แก้วเจริญ
6. เด็กชายณัฐกิตติ์   สุวรรณแดง
7. เด็กชายธนพล   พลสิมมา
8. เด็กชายธีรศักดิ์    แก้วมณี
9. เด็กหญิงนฤมล   ตะระแจ่ม
10. เด็กหญิงพรรณนิภา   จันทขันมา
11. เด็กชายพัชรพล  แหขุนทด
12. เด็กชายภาณุวัฒน์   ยอดประทุม
13. เด็กหญิงมินตรา    แสงพลอย
14. เด็กหญิงศศิกานต์   อินาลา
15. เด็กชายศักดิ์โสภณ   ปาจี
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เคนซักซ้าย
17. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ไพรบึง
18. เด็กชายสุทรวีร์  คำด่อน
19. เด็กหญิงอพัชรีกฤษ   วงค์โพนทอง
20. เด็กชายอวัสดา   เผดิมผดุงตระกูล
21. เด็กหญิงอัจฉรียา   ผาตูม
 
1. นางสาวนภา   แพงดี
2. นางพนิดา   สุวรรณสาร
3. นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง
4. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
5. นายวรายุส   พงษ์ถาวร
6. นายปิยะศักดิ์    เหล่าสงคราม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลพงศ์   นาสูงชน
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   วรรณวงศ์
3. เด็กชายปิติภัทร    พิมพ์พงษ์
4. เด็กชายศักดิ์โสภณ   ปาจี
5. เด็กชายศุภาวุธ   มังคละคีรี
6. เด็กชายสุภกิณห์    ถาวิกุล
 
1. นายสุขุม   สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
3. นายปิยศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์   ไชยยงค์
2. นายนันทวุฒิ   ไชยยะ
3. นายบัณฑิต   ศรีบุญเรือง
4. นายสหรัฐ   แสงหา
5. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
6. นายโภไคย   ดวงมณี
 
1. นายสุขุม   สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นายวรายุส  พงษ์ถาวร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นางเพ็ญแข   วัชรนิภานันท์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรศักดิ์   พิมโชติ
 
1. นางนางเพ็ญแข  วัชรนิภานันท์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริษา  จำชาติ
 
1. นางเพ็ญแข   วัชรนิภานันท์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์   ดวงดีแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุริยนต์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    จ้ายสอน
 
1. นายอุดร  จันทะสิทธิ์
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา   จันทาพรหม
2. เด็กชายกิติพงษ์   พิลาบุตร
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   กุใน
4. เด็กหญิงชนนิกานต์   เย็นชอบ
5. เด็กชายราเชนทร์   คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงวารุณี   ดวงมาลัย
7. เด็กชายสุธิชัย   ชัยศรี
8. เด็กชายอนิรุท  ดีโย
9. เด็กหญิงเจนิสา   สกุลไทย
10. เด็กชายโชคชัย  บริสุทธิ์
 
1. นางจันทร    รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา   ราชวงอุระ
2. นายจิรภัทร   โทสา
3. นายจิรภัทร   กิตติศรีวรพรรณ
4. นายณัฐเดช   แก้วเหม
5. นายธีรยุทธ   คำพันธ์
6. นางสาวประติมากร   กล่อมเกลี้ยง
7. นางสาวศศิชา   นนตะแสน
8. นางสาวเรืองรอง   กระพรม
9. นางสาวเอริกา   เรืองแสง
10. นายโชคอนันต์   ขุนศรี
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุฒิ   สายวิลัย
 
1. นายสุรชาติ   รัศมี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมินทร์    อัปการัตน์
 
1. นางสุวิมล   เศวตเลข
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิรณา   วัฒนะภคิน
 
1. นางนันท์นภัส   จันทร์ทอง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ลาภประสพ
 
1. นางสโรชิน   โนนทิง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุจรี   ไชยกาล
 
1. นางสาวกุสุมา   ศรีนครา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุทธิดา  พิมพ์พงษ์
 
1. นายวิโรจน์   วงศ์ศิริ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงชฎาวรรณ   คำด่าง
3. เด็กหญิงณัฐวรา   อินทร์ขาว
4. เด็กชายภูมินทร์   คำดี
5. เด็กชายสิรชัย   ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาวณพัชญา   ตะนัง
2. Mr.Omar   Guardiano Valencia
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย   วงศ์แสง
2. นางสาวภวชญา   หิรัญจิรคุณ
3. นายภูบดินทร์   พรทอง
4. นางสาวรติกานต์   ปัจจุสานนท์
5. นางสาวรักษณลี    ปัจจุสานนท์
 
1. Mr.Patrick   Gagalawan Forest
2. นางมณฑิรา   นพณัฐวงศกร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มานะเสน
 
1. นางสาวญานี   ประกิ่ง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิรดาภร   ใจหาญ
 
1. นางสาวญานี   ประกิ่ง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 1. นายจักราวุธ  แสนแก้ว
2. นายจิรเดช    ใครบุตร
3. นายชิวนัฐ   ยังฝ้าย
4. นายทัศนูปกร   สันดี
5. นายธนภูมิ  แย้มใย
6. นายรณยุทธ์  ทองอยู่เจริญ
7. นายวิศรุต  แสงสุวรรณ
8. นายวิเศษ  พิมสอน
 
1. นายอัมพร   ศิริสวัสดิ์
2. นายสันติ   อินแสงแวง
3. นายยุทธนา   คะสุดใจ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 5 1. นายกฤษดา   หมูแพง
2. นายปวริศ  สุขมอญ
3. นายพงศธร   พระพรหม
4. นายพิฆเนตร  แสงสาร
5. นายสมรักษ์  สีมาวงค์
6. นายอพิชัย   สุริย์พุธ
 
1. นายธนวิชช์    รองไชย
2. นายเอกภพ   ใจสุข
3. นายทินกร   ชารีพร
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.4 ทอง 5 1. นายฉัตรมงคล   ติ๋ววงค์
2. นางสาวชิราภรณ์   เพ็งทอง
3. นางสาวชุติพร  ขุนชัย
4. นายธีรพล    คำขึ้น
5. นางสาวนันธิชา   รันศรี
6. นายนิธิศ   สุริย์
7. นางสาววิมลเรขา   อุ่นชัย
8. นางสาววีรยา   ต้นสวรรค์
9. นางสาวสุพัตรา   คะตา
10. นางสาวแอมเหม่ย   วงค์สาลี
 
1. นางปาริชาต   เจริญรัตน์
2. นางอัจฉราพร   เจริญธนกุล
3. นายสมชาย  เพียมา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติญา  บางพรมบาง
2. เด็กหญิงจิรภา    บุดดา
3. เด็กหญิงศกุนตลา   พึ่งประจวบ
4. เด็กหญิงสุวพิชชา   ผลจันทร์
5. เด็กหญิงอัมพวัน   เหล่าตระกูล
 
1. นางปาริชาต   เจริญรัตน์
2. นางอัจฉราพร    เจริญธนกุล
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญญา   ต้นสาย
2. นางสาวนันทิตา    ชฎา
3. นางสาวปาริตา  ซ้ายกลาง
4. นางสาวรักติการ   นิวงษา
5. นางสาวสุภัสสร   คำสีทา
 
1. นางอัจฉราพร   เจริญธนกุล
2. นายภักดี    แสนคำ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงพล   คำท้าว
2. นายพลธวัช   พ่อตาแสง
3. นางสาวสุภัสรา   บูระณะ
 
1. นางกรรณิการ์   บุญชวลิต
2. นางบานเย็น   วังคะฮาต
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา   เพียระวงค์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ์    ซวงอ้วน
3. เด็กหญิงภคนันท์   ชัยสอน
 
1. นายธนวิชช์   รองไชย
2. นางกรรณิการ์   บุญชวลิต
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวกัณฐิกา  ไชยวงศ์
2. นางสาวจิตสุภา  นวลพุทธา
3. นายอมรเลิศ   ศรีษะ
 
1. นางเบญจวรรณ   เหล่าหล้า
2. นางกรรณิการ์   บุญชวลิต
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายทนกฤต   มาพรม
2. เด็กชายเศรษฐโชติ   เกตุทอง
 
1. นายนเรนทร์    กัลยาแก้ว
2. นางสาวชลธิชา   เฉลาชัย
 
61 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัณฑิต   เชื้อเมืองแสน
 
1. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎาพงษ์   สุริยะ
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
 
64 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติกา   อินแสงแวง
2. เด็กชายจุลพงค์   นาสูงชน
3. เด็กชายณัฐกิตติ์   วรรณวงค์
4. เด็กชายณัฐวัตร   จันทรวงศ์
5. นางสาวดุจเดือน   พิลาพอง
6. นายทวีวัฒน์   พุทธรัตน์
7. เด็กชายธีรเดช   หารภูบาล
8. นางสาวนัฐปสรณ์   คุณแก้ว
9. นางสาวปภัสสร   จันดา
10. นางสาวปาริชาติ   มูลเมือง
11. เด็กชายปิติภัทร   พิมพ์พงษ์
12. เด็กชายพงศ์ดนัย   ฝ่ายเพีย
13. เด็กหญิงพัชรินทร์   มาดา
14. นางสาวมนัสชนก   โพธิ์วัน
15. นายฤทธิ์ชัย   จันเพ็ญ
16. นางสาววีรวรรณ   กุลวงศักดิ์
17. นางสาวศรนภา   ภูชุม
18. นายศรันยู    เหล่าคะเนย์
19. เด็กชายศุภาวุธ   มังคละคีรี
20. นายสหรัฐ   แสงสา
21. นางสาวสาวิตรี   ผูนา
22. เด็กหญิงสุดารัตน์   วลัยศรี
23. เด็กชายสุภกิณห์   กาวิกุล
24. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
25. นางสาวอาริยา   ชาลีพล
26. เด็กชายเจษฎา   ปุญญะมาตย์
27. นางสาวเมธิณี    พรมด้วง
28. เด็กชายเอกสิทธิ์   เงินทรัพย์
29. เด็กหญิงแอมมิ   วงค์สาลี
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นายปิยะศักดิ์   เหล่าสงคราม
4. นายสุขุม    สุภภูมิ
5. นางสาวสุธีรา   ไชโย
6. นายกิติรัตน์    เบ้าลี
7. นางสาวงามตา    ชาแท่น
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงณัฐชฎา  ใจดี
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะราช  โคตรธรรม
2. เด็กชายรัตนพล  ธรรมอาคาร
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิริศักดิ์  ศรีสุธรรม
2. นายอธิวัฒน์  วารี
 
1. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเนตร
2. เด็กชายสถาพร  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงกมล  บัวบาน
2. นางสาวธัญนาฎ  บัวริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มังคละคีรี
2. เด็กชายอมรวัฒน์  ตามา
 
1. นางนิษฐวดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  ไขคำมุณ
2. เด็กชายอิงครัต  วงศ์ศรีลา
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บัวเคน
2. เด็กชายชัยมังกร  ตันมา
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสไบแพร  วงศ์ศิริ
2. นางสาวอัจฉรียา  อินาลา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิต  แสงอลังการ
2. นายศิรวิชญ์  ขจรพงศ์
 
1. นายภานุพงศ์  ประจวบวัน
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาววรัญญา  พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวอรอนงค์  ยุระชัย
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. เด็กชายธนพล  นิวงษา
3. เด็กชายบรรณสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  สุขดี
2. นายกิตติธัช  มาดี
3. นายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธนบูรณ์   โยยันติ
2. เด็กชายธนพัทธ์   กุลคำตัน
3. เด็กชายภานุพงศ์    ดวงเสนา
 
1. นางปวีณา   พนมอุปถัมภ์
2. นายเอกภพ   ใจสุข
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน   สอยภูธร
2. นายอนุพงศ์  เผือกพันธ์
3. นายเอกลักษณ์   แสนเพีย
 
1. นางปวีณา   พนมอุปถัมภ์
2. นายเอกภพ    ใจสุข
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกษกร  วงษ์ธิ
2. เด็กหญิงนภารัตน์  แพงดี
3. เด็กหญิงอรยา  ปามา
 
1. นายสันติศักดิ์   หงษ์ภักดี
2. นางปวีนา   พนมอุปถัมภ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวณิชาพร   ขันวัง
2. นางสาวปทุมวดี   สีชื่น
3. นางสาวสายสุดา  คำหงษ์
 
1. นางปวีณา   พนมอุปถัมภ์
2. นางธฤษวรรณ   มุ่งงาม
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.57 ทอง 4 1. นางสาวจิณณพัต  ถากวงศ์
2. เด็กชายณัฐวัตร    สิงหะสาระ
3. นายพีรพัฒน์   บุรีขันธ์
4. นายศรัณย์    แสงราช
5. นางสาวสิริลัก   โพติยะ
6. นายเนติพงษ์   อันเพ็ง
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
3. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.73 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิโชค    เศวตมาลย์
2. เด็กหญิงอรยา   ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงแอมมี่   วงศ์สาลี
 
1. นางชนิดา   ไชย์รัตน์
2. นางสายฝน   จำปา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินต์จุฑา    ขุมคำ
2. นางสาวฉัตฑริกา    ชามาตร
3. นางสาวสุพิญช์ชา    ศิริศิลป์
 
1. นางชนิดา   ไชยรัตน์
2. นางสายฝน   จำปา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เสนารัตน์
2. เด็กหญิงกีรติกร  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สืบสุนทร
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะดา    ดีผาง
2. นางสาววรรณวิษา   พะวงศ์
3. นางสาวเมวิภา  ลุนลาน
 
1. นางสุวณา    พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา   บุปผาชาติ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บุญพรม
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   เทพกรรณ์
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.75 ทอง 4 1. นางสาวพนิดา   แก่นจวง
2. นางสาวศศิวิมล    เทพกัน
3. นายศุภวิชญ์   เผือกทับ
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร   อนุสุวรรณ
2. เด็กหญิงประกายฟ้า   ถาลี
3. เด็กหญิงวรรณอนงค์   รินทะระ
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือแตง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติทัศ  อัมวัน
2. นางสาวสุทธิดา   ปั้นทอง
3. นางสาวอินทิรา  พลาจันทร์
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันธิดา   พรมกวยถ้ำ
2. นางสาวประภาพร   ทุมกิ่ง
3. นายศรัณย์  แสงสาสี
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือแตง