สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนาตาชา  ปูนจังตัง
 
1. นางกนกวรรณ  ศรีสิทธินาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  โสมี
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรภารัตน์  ขาวอ่อน
 
1. นางจันทร์ทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไวกูณฐเวศน์
 
1. นางจันทร์ทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์