สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรันตร์  จันทนิตย์
2. นายนพพล  ค้าธัญญะ
 
1. นายบุญเรือง  บุญสว่าง
2. นางศรีสุดา  ธรรมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงภพ  พรหมวงศ์
 
1. นางสุคนธ์  ศรีมีชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวจิตติรัตน์  บุญน้อม
 
1. นางจันทร์ทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วมณี
 
1. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาวใจ  หวานดี
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายบุญฤทธิ์  เสนาช่วย
 
1. นางจันทร์ทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายมารวย  แท่งทอง
 
1. นางสุรินทร์  ประพัฒน์พงษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรธิดา  ศิริวรเดชกุล
 
1. นางนิภา  มั่นสุวรรณ
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายชินวัตร  พรหมอารักษ์
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท