สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงราตรี  หมอกต้ายซ้าย
 
1. นางดวงใจ  อุมะวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชริดา  เพ็งคำ
 
1. นางรินนา  มังคละคีรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิรชัช  ดาบุตร
 
1. นางเบญจมาศ  คำมา
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำศรี
2. เด็กหญิงปรินทรณ์  เทพกูล
3. เด็กหญิงโสภิดา  อนุเล
 
1. นางสาวปราณี  นิตยะ
2. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชยา  สมัญญา
2. นางสาวดวงพร  สำนวนเลิศ
3. นางสาววลิศลา  กุลยะ
 
1. นางนงลักษณ์  ถาวรพจน์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ใครลามเมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายภัทรศัย  สีแสนซุย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุวรรณวงค์
 
1. นางไพรวัลย์  ทูลธรรม
2. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิจิตรา  หมุนเขียน
2. นางสาวภัทรภรณ์  พันธัง
 
1. นางจิระภา  โสรินทร์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ใครลามเมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรจิรา  เชื้อนานนท์
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  เฟื้อยผลชุติภา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสร่างศัลย์  ยะตะโคตร
 
1. นายกิตติกุล  มังคละคีรี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันติชา   ทุมพิลา
2. นางสาวกาญจนา   หล้าดี
3. นางสาวชุติมณฑน์   มะปะโพธิ์
 
1. นางสาวรทิพย์   วงค์ภูธร
2. นางสาวศิริพร   อินทิสิทธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สามารถ
2. เด็กหญิงวิภาวี  มาวัน
3. เด็กหญิงศิรินลักษณ์  ทรัพย์สิทธิ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพศ  ปิติกะวงษ์
2. เด็กหญิงละอองดาว  รักษาเคน
 
1. นางจันทร์นภา  เจริญรัตน์
2. นางกรรณิกา  วังทะพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิลาสินี  กุลยะ
 
1. นางภัทรินทร์พร  เอกมโนรัชต์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาดา  กิตติรัตน์โสภา
2. เด็กชายวิชภาส  วุฒิสาร
3. นางสาวสโรสินี  ศิริวราเดชกุล
 
1. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดุจฤดี  กลิ่นอ้ม
2. นางสาวธนพร  มนต์เหลา
3. นายอภิชัย  กวียานนท์
 
1. นายศิริชัย  เชื้อพล
2. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กลิ่นบำรุง
2. เด็กหญิงวนิชชุตา  เอกนิพนธ์
3. เด็กหญิงศิริดา  วังริยา
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมจันทร์  พันธ์พัฒนะ
2. นางสาวชมพูนุท  ชูจันทร์
3. นายภานุพงษ์  สุขวิพัฒน์
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สมงาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไตรพล
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันดี
 
1. นางสาวนราภรณ์  ชัยบัวแดง
2. นางสาวสิริกาญจน์  เวียงนนท์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภรณ์  แพงดี
2. นางสาวธันย์ชนก  ภาแจ่ม
3. นางสาววิภาดา  อั้งโก๊ะ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
2. นางสาวจัตติยา  ทองยืน
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญรักษ์  เอกนิพนธ์
2. เด็กหญิงพิชามญช์  ธนาไสย
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นางสาวใยฟ้า  หาญมนตรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.16 ทอง 6 1. นายธนวัฒน์  เอกนิพนธ์
2. นางสาวปุณยาพร  คำแดง
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นายทศพร  สวนแก้ว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วนิล
3. เด็กหญิงลักษมล  ดวนลี
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พุทธก้อม
5. เด็กชายสนธยา  ทมโยธา
 
1. นายมาโนชย์  พลราชม
2. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวกุลชา  จิตอามาตย์
3. นางสาวพัชรินทร์  เข็มปัญญา
4. นางสาววรางคณา  กั้วพิสมัย
5. นางสาวสุทธาลินี  แสนคำ
 
1. นางนุชรี  คำประสังข์
2. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 10 1. นางสาวดวงพร  นาคะนคร
2. นางสาวธัชฌารักษ์  วงษ์ธิ
3. นางสาววิลาสินี  สีหะวงษ์
4. นางสาวสุชาดา  เมษาคุณ
5. นางสาวอารียา  โสรินทร์
 
1. นายสุนทร  จอมพรรษา
2. นายสยาม  กำภูศิริ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  ช่วงทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คล้ายจันทร์ทอง
3. เด็กชายติณณ์  เดชทะสอน
4. เด็กหญิงลลิตา  วัณณะภูมิ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีแสนซุย
 
1. นางปรุงใจ  ใจสุข
2. นายสุรชัย  ตั้งศิริ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ดิลกปภาพัฒน์
2. นายจิรภัทร  ศรพรหม
3. นางสาวฉัตรธิดา  ศิริวรเดชกุล
4. นายชัยรัตน์  มิถานนท์
5. นายณัฐภัทร  หมวกสกุล
 
1. นางปรุงใจ  ใจสุข
2. นายสุรชัย  ตั้งศิริ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาถนภัทร  ตั้งศิริ
 
1. นางขวัญเรียม  ภูขลิบม่วง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  หนูขยัน
 
1. นางจิตติวรรณ  สุรวณิชนิรชร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คงอยู่
2. เด็กชายพัสกร  จอมพรรษา
 
1. นางศรสิน  จอมพรรษา
2. นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพมาศ  อุปพงษ์
2. นายวิชยุตม์  เป็นพร้อม
 
1. นางอาภัสรา  บัวชุม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตพร  วงษ์คะสุ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินทรา  พลหาญ
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมา  วรรณะโสภา
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เกตุพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรพงศ์  บุญมา
 
1. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทัศ
2. นายจอมเทวัญ  ขันอาสา
3. นายวชิรพงค์  สุวรรณรงค์
4. นายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
2. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกิตติพศ  ขุนทอง
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานี  ชัยชิต
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารถระพี  โยลัย
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒน์ำพงษ์
4. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
6. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   วงศ์ธิ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒพงษ์
4. นางสาวปรียานุช  สมรักษ์
5. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
7. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
8. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
9. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงอันเดลีนา  เมาเรอร์
 
1. นางพรทิพย์  หงษ์ภักดี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารา  แก้วขวัญ
 
1. นายณัฐพล  อรรคศรี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  ประจักษ์รัตนกุล
 
1. นางศรีนคร  สุภภูมิ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยกร  ชาวพะเยาว์
 
1. นางจิตรา   โพธิ์ศรี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารียา  ชามชุมวงศ์
 
1. นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมเจตน์  คำลือ
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณาตยานี  ศรีสำราญ
 
1. นางวิจิตร  วิริยะเศรษฐกุล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิตางค์  ทวีพงษ์
 
1. นางสุวรรณา  ธานี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  ภูทับทิม
2. เด็กชายภูเมธ  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงอัศวินี  วงค์ประเสริฐ
4. เด็กชายเปรมทรัพย์  จุลละภมร
5. เด็กหญิงโจนี่  บุรีขันธ์
 
1. Mr.Mat Joseph  Baldago
2. Mr.Mark Tinothy  Sanchez
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนายชินวัตร  ก้องเกียรติกมล
2. นายพงษ์เดช  เพิ่มพูน
3. นายภชรพล  คึมยะราช
4. นายสุรัตน์  ทองหมั้น
5. นางสาวเขมิกา  ลิ้มจำรูญ
 
1. Mr.Lee Tristan  Bajo
2. Mrs.Nelfa Sarueda  Sanchez
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกวลิน  นวลตา
 
1. นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  ลีล่ำ
 
1. Mr.Yao   Yanni
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตพร  เกษมสิน
 
1. นางสาวชนาการต์  อินทจักร์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  อ่วมแย้ม
 
1. Ms.Mayu  Ota
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญฉลาด  หาวงษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แท่งทอง
 
1. นางสาวสุปรียา  ดาษดา
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรัณย์  ทิพย์โฆษิตคุณ
2. นายเพชรนคร  กลางสาทร
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. Mr.John Vincent  A.Castro
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ภู่มณี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สำราญเจริญจิตต์
 
1. นางสาวธนัฏฐา  ตันวัฒนะพงษ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พูลกิจวัฒนา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  จอมพรรษา
 
1. นางศรีสุดา  ธรรมา
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิท  บัวเคน
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
63 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภนิมิต  บัวริ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
64 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญชัย  วารี
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุธาเทพ  บุณคง
2. เด็กชายโชติพัฒน์  กอบชัยกังวาล
 
1. นายเกษมสันต์  ต้นศรี
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เฮียงราช
2. เด็กหญิงโชติกา  ริมประชา
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางจีรณินท์  ไชยคำ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาติสิริ  อุปราคม
2. นายณรงค์ฤทธิ์  สุทธิรณ
 
1. นางจีรณินท์  ไชยคำ
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายสุเรนทร์พิทักษ์  ผ่องเสียง
2. เด็กชายโชคทวี  จารุจินดา
 
1. นางสาวพรนภา  ชะดาดิษฐ์
2. นางสาวจุฬารัตน์  ชินคำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวภาวิณี  เมธเมาลี
2. นายสมเจต  สกูลคู
 
1. นางชัชณี  คิดสร้าง
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  ตักโพธิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองยาน
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงหัทยา  ราชม
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นายวัฒนา   ศรีสวัสดิ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงสิรีธร  บุญประกอบ
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นายวัฒนา   ศรีสวัสดิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาติศาสน์  สีสมบา
2. นางสาววศินี  จิตอาคนารัตน์
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นายวัฒนา   ศรีสวัสดิ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธินี  ขันตี
2. นางสาวเวธิณี  วรรณะพบ
 
1. นายวัฒนา   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติพร  ศิริภักดิ์
2. นายดลธฤต  ขยายกิจการ
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวณัทวิกาญน์  หาญรินทร์
2. นางสาวพิมพ์วรา  ฐกรประเสริฐกูล
 
1. นางจีรณินท์  ไชยคำ
2. นายเกษมสันต์  ต้นศรี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันวารัตน์  ดาโท
2. นางสาวประภาภรณ์  จันทร์ปุ่ม
3. นางสาววาริณีย์  อุเทนวิเชียรปัญญา
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  มูลเมือง
2. เด็กหญิงลลิตา  ผงอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองยืน
 
1. นางสาวกุณฑิดา  หนูผกา
2. นายอนุรัตน์  เรียมแสน
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุทัน
2. นางสาวลัดดาพร  ศรพรหม
3. นางสาวอริศรา  ถือสะโยม
 
1. นางสาวกุณฑิดา  หนูผกา
2. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์