สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวสุภิศชา  ใจดี
 
1. นางอรอนงค์  เทพประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนฤมล  ลีสี
 
1. นางชนากานต์  หอมสมบัติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวัฒนา  บุณนะวงษ์
2. เด็กชายสาธร  สิงห์หอน
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สีดาวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวัชระพงษ์  พร้าวชัยสงค์
2. เด็กชายสมชาย  โพธิ์ตา
 
1. นางวิไลลักษณ์  หอมจำปา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นางสาวฐิติพร  ชัยเทศ
2. นางสาวนาฏยา  ชาพล
 
1. นางนฤมล  วาที
2. นายอภิชาติ  พาพิมพ์