สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิยะภร  วงษ์ศรีลา
2. เด็กหญิงวราพร  สามี
 
1. นางชนากานต์  หอมสมบัติ
2. นางสาววชิราภรณ์  วงค์ธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกุลนิดา  ทัศทอง
2. นางสาวจิดาภา  คำโสม
 
1. นางชนากานต์  หอมสมบัติ
2. นางสาววชิราภรณ์  วงค์ธิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นางสาวศิรินาถ  เชียงเพ็ง
 
1. นางสุภาวดี  ละมุลมอญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวศรัญญา  ดาศรี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  บุพศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทสิทธิ์  ศรีดาวงค์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  งอยภูธร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายภูวดล  เคนคม
 
1. นางสาวพัชรพร  เชื้อดวงผูย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  มาลี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขันตี
3. เด็กหญิงอาภรณ์  สาวงค์
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวพรชิตา  คำสอน
2. นางสาวอรอนงค์  กาชิน
3. นางสาวอุไลพร  วังพาน
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายรติพงษ์  ดีผาง
 
1. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ลุนลา
 
1. นางรุ่งนภา  เพียพล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  สีทาบ
2. เด็กหญิงอภิญญา  แพงแยง
 
1. นางรุ่งนภา  เพียพล
2. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวชุลีพร  อรรคสังข์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีสา
 
1. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
2. นางรุ่งนภร  เพียพล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นายชราวุฒิ  สีดำ
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสี
 
1. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน