สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 13 1. นางสาวสิรีธร  สงนอก
 
1. นางชนากานต์  หอมสมบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. นายกิตติพงษ์  ชัยแยง
2. นายอดิศักดิ์  เคนคม
3. นายเตวิช  เทพอ่อน
 
1. นางศิมาพร  จันทร์แดง
2. นายพงษ์พัฒน์  สีดาวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 17 1. นางสาวชุติกาญจน์  กุลอำแดง
2. นางสาวดวงกมล  แข็งแรง
3. นางสาวปานจรีย์  สุคันธ์
 
1. นายอภิชาติ  พาพิมพ์
2. นางวิไลลักษณ์  หอมจำปา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  ฤาหาญ
 
1. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.28 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษดา  นันทะสา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อินแสง
3. เด็กชายธนดล  ยาทา
4. เด็กชายธนายุทธ  เทวะประกาย
5. เด็กชายธิสุดา  แอ็ดผุย
6. เด็กหญิงปรวรรณ  ไทยเขียว
7. เด็กหญิงอรพิน   เกดา
8. เด็กหญิงแคทรียา  ลาทุม
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
3. นางศิมาพร  จันทร์แดง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.28 เงิน 5 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  จูมจัน
2. นางสาวจิราพร   บัตรวิเศษ
3. นายพนมศักดิ์  ดีลา
4. นายพัชระ  ฮิงซวง
5. นายภูวนัฐ  บอดดี
6. นางสาววริษา  มาประสม
7. นายวัชรินทร์  พรามสี
8. นางสาววิภา  ตุละพุฒ
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
3. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  รับจันทร์
2. นางสาวขวัญนภา  ดีกิ่ง
3. นางสาวพรชิตา  มาราช
 
1. นางอรอนงค์  เทพประเสริฐ
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายพลวัต  ชามนตรี
2. นายพัชรพล  ต้นเคน
 
1. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
2. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวนิรมล  สุขดี
2. นางสาวสุจิตรา  สามี
 
1. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวชรินรัตน์  บุดดา
2. นางสาวดารุณี  ชูเลิศ
3. นางสาววิภาดา  ทีมี
 
1. นางวิไลลักษณ์  หอมจำปา
2. นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 10 1. นางสาวศศิประภา  คำพรหม
2. นางสาวสุภาวิตา  ศรีสุข
3. นางสาวอภิชญา  อินแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  หอมจำปา
2. นางอรอนงค์  เทพประเสริฐ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.43 เงิน 12 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ย่าง
2. นางสาวทัศนีย์  ผาอินทร์
3. นางสาววลันญา  นนทะสอน
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  หอมจำปา