สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 6 1. นางสาวกรกนก  บุตรชา
 
1. นางอรอนงค์  เทพประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  นริสาร
2. นางสาวสิริยา  สมลี
3. นางสาวอรนุช  ลาทำ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  วงค์ธิ
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวประวีณา  ทุมดี
2. นางสาววิภาดา  ขันธ์ตรี
3. นางสาวศศิประภา  ผาอินทร์
 
1. นางสาวพัชราพร  เชื้อดวงผูย
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุพศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.71 ทอง 10 1. นายธีระนัย  เจริญพร
2. นายฤกษ์ดี  วงค์พาน
3. นายสากล  ชาหอม
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นายพงษ์พัฒน์  สีดาวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ส่งศรี
2. เด็กหญิงสุุกัญญา  ล้านเอ๊ะ
3. เด็กหญิงอริศรา  แสงรุ่งรัตน์
 
1. นางศิมาพร  จันทร์แดง
2. นางสาวขวัญตา  อุปพงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฐวี  สุริย์พุธ
2. นายวัชรินทร์  วงค์นางาม
 
1. นายอภิชาติ  พาพิมพ์
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรดารัตน์   แสงใส
2. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์เสือ
3. เด็กหญิงดาราพร  สุขภูวงค์
4. เด็กหญิงศิราพร  สิมดา
5. เด็กหญิงอริษา  ระขันธ์
 
1. นางสาวหวิว  ลีมุน
2. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว วิลาสินี  ผาทา
2. นายจรัญ  ราชมา
3. นางสาวจันทร์จิรา  ราชมา
4. นายตะวัน  แพงโงม
5. นายทักษิณ  โพธิ์ตา
6. นางสาวนภารัตน์  คำสีดา
7. นางสาวปวีณา  พรมอินตา
8. นายพงษ์ศักดิ์  ภาโสม
9. นายพุทธรัตน์  จันทราช
10. นายภานุวัฒน์  บุดดีวงค์
11. นางสาวรุจิรัตน์  กระพรม
12. นางสาวรุจิรา  กระพรม
13. นายสรวิศ  โคตนาม
14. นางสาวสายสุนีย์  เพียโคตร
15. นางสาวสุฑามาศ  สิงห์ทอง
16. นางสาวสุทธิดา  ก้อนรอดคำ
17. นายสุรวุฒิ  พาพรม
18. นายอดุลวิทย์  แสนสุภา
19. นายอภิเดช  จ่าอ่อน
20. นางสาวอรณี  ราชมา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางสาวหวิว  ลีมุน
3. นายศรีวร  ดีพรม
4. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
5. นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผาท้าย
2. นางสาวจิรัชญา  ฮมแสน
3. นายตะวัน  แพงโงม
4. นายทักษิณ  โพธิ์ตา
5. นางสาวธมลวรรณ  ลุนลา
6. นางสาวประวรรณรัตน์  โพธิ์ตา
7. นางสาวปวีณา  พรมอินตา
8. นายพงศธร  ใจอ่อน
9. นายพุทธรัตน์  จันทราช
10. นางสาววิลาสินี  ผาทา
11. นายศตวรรษ  พรมใจ
12. นายศรณรงค์  ยงทอง
13. นายสรวิศ  โคตนาม
14. นางสาวสุทธิดา  ก้อนรอดคำ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาท้าย
16. นายสุรวุฒิ  พาพรม
17. นายสุริยันต์  กลยานี
18. นายอดุลวิทย์  แสนสุภา
19. นางสาวอรณี  ราชมา
20. นายเกียติศักดิ์  หอมลา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางสาวหวิว  ลีมุน
3. นายศรีวร  ดีพรม
4. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
5. นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายคำ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อ่อนบัตร
 
1. นางสาวหวิว  ลีมุน
2. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง 6 1. นายนายฐิรวัฒน์  พิมต้น
2. นางสาวอารีวรรณ   อำภาวงศ์
 
1. นางสาวหวิว  ลีมุน
2. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายคมสันต์  ดาแพง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เคนคม
3. เด็กหญิงนภาพร  คำสอน
4. เด็กหญิงนันธิฌา  มีภูคำ
5. เด็กหญิงนิศานาถ  สมจี
6. เด็กหญิงปวีณา  ขันธ์ตรี
7. เด็กหญิงพรรวินท์  บริบูรณ์
8. เด็กหญิงรัชนีกร  เพ็งพรม
9. เด็กหญิงลลิตา  ตุติ
10. เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคูณ
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไมตรี
12. เด็กหญิงสมฤดี  ทีมี
13. เด็กหญิงอรณี  ปัดจันทร์
14. เด็กหญิงอริศรา  สมตัว
15. เด็กหญิงเพ็ญภัค  นิตย์วัน
 
1. นางนฤมล  วาที
2. นายอภิชาติ  พาพิมพ์
3. นางชนากานต์  หอมสมบัติ
4. นางสาวสุภารัตน์  งอยภูธร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปานทิพย์  แสงสุวรรณ์
 
1. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงค์ยา
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐดนัย  เลี้ยงชั่งทอง
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดาเพ็ง
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 1. นางสาวน้ำทิพย์  ดีลา
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัชระ  ฮิงซวง
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพวงผกา  ดีทา
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวทิพย์ประภา  มองบุญ
 
1. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนชัย  แผงวงค์
2. เด็กชายธนบูรณ์  ต้นเคน
3. เด็กชายนพรัตน์  สุวรี
4. เด็กชายพชรพล  วงษ์พาน
5. เด็กชายมนัส  ลัดลา
6. เด็กชายวุฒิชัย  อินดู
7. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
8. เด็กชายสรวิศ  แผงดา
 
1. นายภานุพงษ์  คำลือ
2. นายคำฟอง  ศรีสุข
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  โสมรินทร์
2. นายธรณ์เทพ  พึ่งพันธ์
3. นายธีรินทร์  บาลี
4. นายพนมศักดิ์  พงษ์ซื่อ
5. นายอานุภาพ  พิมพ์โชติ
6. นายเอกชัย  ไตรง่อน
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณณี  อุตสุข
2. เด็กหญิงหัทยา  ทุมลี
3. เด็กหญิงอริศรา  ทีมอย
 
1. นางอรอนงค์  เทพประเสริฐ
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  พิมต้น
2. นางสาวพัชรินทร์  นันนวน
3. นางสาววัชราภรณ์  ศรีหาพล
 
1. นางอรอนงค์  เทพประเสริฐ
2. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  วาตะดา
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82.2 ทอง 4 1. เด็กชายธนวันต์  ผิวดา
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวนัฐ  บอดดี
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 83.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  จูมจัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  คำพูล
3. เด็กชายคมสัน  วาตะดา
4. นายจักรพล  โทปะ
5. นายจิตรภาณุ  มีภูคำ
6. นางสาวจิราพร  บัตรวิเศษ
7. เด็กหญิงณัฐฐิชา  คำดี
8. นางสาวณัฐมล  พรมภิบาล
9. นางสาวดาราณี  บริบูรณ์
10. เด็กชายธันวันต์  ผิวดา
11. เด็กหญิงธิสุดา  แอ็ดผุย
12. นางสาวนฤภรณ์  ศรีศักดิ์ดา
13. เด็กหญิงปนัดดา  ขันธ์ตรี
14. เด็กหญิงปรวรรณ  ไทยเขียว
15. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปามี
16. เด็กชายพงศกร  กิจสามารถ
17. นายพนมศักดิ์  ดีลา
18. นายพัชระ  ฮิงซวง
19. นายภิญญวุฒิ  ยังแก้ว
20. นายภูวนัฐ  บอดดี
21. นางสาววริษา  มาประสม
22. นายวัชรินทร์  พรามสี
23. นางสาววิภา  ตุละพุฒ
24. เด็กชายศิริศักดิ์  ทุ่มเท
25. เด็กชายศุภวิชย์  กาชิน
26. เด็กชายอนุศร  เทศอ่อน
27. เด็กหญิงอรพิน  เกดา
28. นางสาวอุทุมพร  สุขศรี
29. เด็กหญิงแคทรียา  ลาทุม
30. เด็กชายโมขธรรม  แก้วสุวรรณ
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
3. นายอังคาร  อุปพงษ์
4. นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
5. นายอภิชาติ  พาพิมพ์
6. นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ
7. นายคำฟอง  ศรีสุข
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายนนทวัช  ชาลีพล
2. นายอิทธิพันธ์  สีดำ
 
1. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  บริบูรณ์
2. นายศุภชัย  ชมโสม
 
1. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วพิมพ์
2. นางสาวธันยพร  ทอนสอน
3. นางสาวสุจินันท์  ชัยมงคล
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.29 ทอง 8 1. นางสาวชลพิชา  วงค์พาน
2. นางสาวนรินทิพย์  สมจี
3. นางสาวปวีณา  พรมจันทร์
4. นางสาวรัชนี  คำพรหม
5. นางสาววนิดา  โลสันตา
6. นางสาวอริศรา  ลับจันทร์
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์
3. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนามวกา  แก่นเดียว
2. นางสาวมลทิพย์  หมิ่งหา
3. นางสาวอภิชญา  บุญศรี
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายขวัญตา  อุปพงษ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร  ทุมสาร
2. นางสาวนันทิดา  วงศ์ทิ
3. นางสาวบุตรชยา  อุดสุข
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นางขวัญตา  อุปพงษ์