สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 30 25 14 69 79 9 4 1 92
2 นาแกสามัคคีวิทยา 28 24 13 65 85 17 4 4 106
3 นครพนมวิทยาคม 28 20 15 63 91 21 8 3 120
4 อุเทนพัฒนา 26 23 21 70 75 18 7 4 100
5 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 26 17 19 62 76 23 12 3 111
6 เรณูนครวิทยานุกูล 25 16 21 62 84 14 5 3 103
7 บ้านแพงพิทยาคม 24 17 15 56 56 21 8 5 85
8 นาหว้าพิทยาคม 18 18 6 42 49 10 12 6 71
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 14 16 5 35 55 22 15 3 92
10 ธาตุพนม 12 11 15 38 64 26 12 5 102
11 ศรีบัวบานวิทยาคม 8 4 4 16 28 7 8 11 43
12 พะทายพิทยาคม 7 7 9 23 35 15 4 5 54
13 หนองซนพิทยาคม 7 7 7 21 26 23 19 7 68
14 เชียงยืนวิทยา 7 1 2 10 13 9 11 9 33
15 นาแกพิทยาคม 6 12 4 22 39 17 9 5 65
16 คำเตยอุปถัมภ์ 6 5 7 18 34 12 13 5 59
17 ปลาปากวิทยา 5 7 8 20 42 21 10 7 73
18 บ้านข่าพิทยาคม 5 4 4 13 24 15 11 3 50
19 อุดมพัฒนศึกษา 5 4 4 13 20 8 11 3 39
20 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 5 3 9 17 32 14 5 4 51
21 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 5 2 5 12 18 9 13 10 40
22 สนธิราษฎร์วิทยา 5 2 4 11 23 8 8 3 39
23 บ้านผึ้งวิทยาคม 5 1 5 11 31 11 12 4 54
24 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 7 7 18 37 13 9 4 59
25 วังกระแสวิทยาคม 4 4 1 9 29 12 9 10 50
26 หนองแวงวิทยานุกูล 4 3 5 12 24 10 14 2 48
27 พระซองสามัคคีวิทยา 4 0 2 6 22 12 13 7 47
28 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 3 5 3 11 17 17 5 4 39
29 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 3 3 9 20 9 6 4 35
30 สามผงวิทยาคม 3 0 1 4 8 4 8 4 20
31 นาเดื่อพิทยาคม 2 2 5 9 16 13 8 9 37
32 โคกสว่างประชาสรรค์ 2 2 2 6 18 8 6 4 32
33 ลังกาพิทยาคม 2 1 3 6 12 8 7 4 27
34 ท่าจำปาวิทยา 2 1 0 3 9 3 5 5 17
35 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2 0 3 5 18 5 6 3 29
36 วัดบึงเหล็ก 2 0 1 3 17 7 5 4 29
37 วังยางวิทยาคม 2 0 0 2 8 8 8 9 24
38 ค้อวิทยาคม 1 10 5 16 29 11 13 6 53
39 นาทมวิทยา 1 5 4 10 18 20 20 5 58
40 ธรรมโฆษิตวิทยา 1 4 3 8 16 9 7 6 32
41 มหาชัยวิทยาคม 1 2 3 6 23 17 8 9 48
42 โพนแพงพิทยาคม 1 2 1 4 15 14 15 8 44
43 นาถ่อนพัฒนา 1 0 4 5 15 12 7 5 34
44 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 0 4 5 11 6 4 7 21
45 กุตาไก้วิทยานุกูล 1 0 0 1 6 9 8 6 23
46 ไชยบุรีวิทยาคม 0 5 5 10 19 16 12 6 47
47 รามราชพิทยาคม 0 5 5 10 19 14 14 4 47
48 สันตยานันท์ 0 2 3 5 8 11 4 1 23
49 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 2 2 4 20 12 9 5 41
50 กุดฉิมวิทยาคม 0 2 0 2 6 9 3 4 18
51 ศรีโคตรบูรณ์ 0 1 0 1 16 14 18 7 48
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 7 7 6 6 20
รวม 354 314 291 959 1,562 660 478 271 2,700