สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครพนมวิทยาคม 87 21 8 2 116
2 นาแกสามัคคีวิทยา 85 17 4 4 106
3 เรณูนครวิทยานุกูล 84 14 5 3 103
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 76 23 12 3 111
5 ปิยะมหาราชาลัย 76 8 4 1 88
6 อุเทนพัฒนา 75 18 7 4 100
7 ธาตุพนม 61 25 12 4 98
8 บ้านแพงพิทยาคม 56 21 8 5 85
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 54 21 15 3 90
10 นาหว้าพิทยาคม 45 10 12 6 67
11 ปลาปากวิทยา 42 21 10 7 73
12 นาแกพิทยาคม 39 17 9 5 65
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 36 12 9 4 57
14 พะทายพิทยาคม 35 14 4 5 53
15 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 31 14 5 4 50
16 บ้านผึ้งวิทยาคม 31 11 12 4 54
17 คำเตยอุปถัมภ์ 30 12 13 5 55
18 วังกระแสวิทยาคม 29 12 9 10 50
19 ค้อวิทยาคม 29 11 13 6 53
20 ศรีบัวบานวิทยาคม 28 7 7 11 42
21 หนองซนพิทยาคม 26 23 19 7 68
22 หนองแวงวิทยานุกูล 24 10 14 2 48
23 มหาชัยวิทยาคม 23 16 8 8 47
24 บ้านข่าพิทยาคม 23 15 11 3 49
25 สนธิราษฎร์วิทยา 23 8 7 3 38
26 พระซองสามัคคีวิทยา 22 12 13 7 47
27 หนองบ่อวิทยานุกูล 20 12 9 5 41
28 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 20 9 6 4 35
29 อุดมพัฒนศึกษา 20 8 11 3 39
30 ไชยบุรีวิทยาคม 19 16 12 6 47
31 รามราชพิทยาคม 19 12 13 3 44
32 นาทมวิทยา 18 20 20 5 58
33 โคกสว่างประชาสรรค์ 18 8 6 4 32
34 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 18 5 6 3 29
35 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 17 17 5 4 39
36 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 17 9 13 9 39
37 วัดบึงเหล็ก 17 7 5 4 29
38 ศรีโคตรบูรณ์ 16 14 18 7 48
39 นาเดื่อพิทยาคม 16 12 8 8 36
40 ธรรมโฆษิตวิทยา 16 9 7 6 32
41 โพนแพงพิทยาคม 15 14 15 8 44
42 นาถ่อนพัฒนา 15 12 7 5 34
43 เชียงยืนวิทยา 11 9 11 9 31
44 ลังกาพิทยาคม 11 8 7 4 26
45 ธรรมากรวิทยานุกูล 11 6 4 7 21
46 ท่าจำปาวิทยา 9 3 5 5 17
47 สันตยานันท์ 8 11 4 1 23
48 วังยางวิทยาคม 8 8 8 9 24
49 สามผงวิทยาคม 8 4 8 4 20
50 หนองโพธิ์พิทยาคม 7 7 6 6 20
51 กุตาไก้วิทยานุกูล 6 9 8 6 23
52 กุดฉิมวิทยาคม 6 9 3 4 18
รวม 1,536 651 475 265 2,927