สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครพนมวิทยาคม 91 21 8 3 120
2 นาแกสามัคคีวิทยา 85 17 4 4 106
3 เรณูนครวิทยานุกูล 84 14 5 3 103
4 ปิยะมหาราชาลัย 79 9 4 1 92
5 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 76 23 12 3 111
6 อุเทนพัฒนา 75 18 7 4 100
7 ธาตุพนม 64 26 12 5 102
8 บ้านแพงพิทยาคม 56 21 8 5 85
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 55 22 15 3 92
10 นาหว้าพิทยาคม 49 10 12 6 71
11 ปลาปากวิทยา 42 21 10 7 73
12 นาแกพิทยาคม 39 17 9 5 65
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 37 13 9 4 59
14 พะทายพิทยาคม 35 15 4 5 54
15 คำเตยอุปถัมภ์ 34 12 13 5 59
16 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 32 14 5 4 51
17 บ้านผึ้งวิทยาคม 31 11 12 4 54
18 วังกระแสวิทยาคม 29 12 9 10 50
19 ค้อวิทยาคม 29 11 13 6 53
20 ศรีบัวบานวิทยาคม 28 7 8 11 43
21 หนองซนพิทยาคม 26 23 19 7 68
22 บ้านข่าพิทยาคม 24 15 11 3 50
23 หนองแวงวิทยานุกูล 24 10 14 2 48
24 มหาชัยวิทยาคม 23 17 8 9 48
25 สนธิราษฎร์วิทยา 23 8 8 3 39
26 พระซองสามัคคีวิทยา 22 12 13 7 47
27 หนองบ่อวิทยานุกูล 20 12 9 5 41
28 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 20 9 6 4 35
29 อุดมพัฒนศึกษา 20 8 11 3 39
30 ไชยบุรีวิทยาคม 19 16 12 6 47
31 รามราชพิทยาคม 19 14 14 4 47
32 นาทมวิทยา 18 20 20 5 58
33 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 18 9 13 10 40
34 โคกสว่างประชาสรรค์ 18 8 6 4 32
35 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 18 5 6 3 29
36 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 17 17 5 4 39
37 วัดบึงเหล็ก 17 7 5 4 29
38 ศรีโคตรบูรณ์ 16 14 18 7 48
39 นาเดื่อพิทยาคม 16 13 8 9 37
40 ธรรมโฆษิตวิทยา 16 9 7 6 32
41 โพนแพงพิทยาคม 15 14 15 8 44
42 นาถ่อนพัฒนา 15 12 7 5 34
43 เชียงยืนวิทยา 13 9 11 9 33
44 ลังกาพิทยาคม 12 8 7 4 27
45 ธรรมากรวิทยานุกูล 11 6 4 7 21
46 ท่าจำปาวิทยา 9 3 5 5 17
47 สันตยานันท์ 8 11 4 1 23
48 วังยางวิทยาคม 8 8 8 9 24
49 สามผงวิทยาคม 8 4 8 4 20
50 หนองโพธิ์พิทยาคม 7 7 6 6 20
51 กุตาไก้วิทยานุกูล 6 9 8 6 23
52 กุดฉิมวิทยาคม 6 9 3 4 18
รวม 1,562 660 478 271 2,700