หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npmmdh

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมพร้อม พลสาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ กลางโคตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ขันแก้วโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสุญาณี วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
6. นางสาวทวีพร สุวรรณมาโจโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวช่อเอื้อง เชื้อกุลาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสุรัสวดี กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อุมะวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายประยุทธ สุดสูงโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางจิตสวาท คูสกุลรัตน์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจีระนันท์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เหล่าหล้า โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประยุทธ สุดสูงโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวรักรดา บุญเทียมโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิศากร พลซา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิศากร เขียวสอาดโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายเทพลิขิต ริยะบุตรโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตรีขัน โรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ คำมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณรี คงเพชรโรงเรียนธาตุพนม รองประธานกรรมการ
4. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
6. นางมะลิ หาธรรม โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ ตรีขัน โรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ คำหา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางศิริพรรณ บุญคร่ำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ
5. นางศุภวรรณ หาญรินทร์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ
6. นางวัลภา เวชรังสี ณ ระนอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
7. นายวิศิษฏ์ เทียมม่วงโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์ โรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา แพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางจันทิรา แก้วบุตราโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กรรมการ
6. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางไพรัตนา สิริโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นางจุฑามาศ มณีพรรณโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสิริมา ชมเชยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางสาวปรานี นิตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางจันทิมา เมืองโคตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสุวัณลา แวงดาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์ โรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา คำเพชรดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนริศรา อินทากดี โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายดนัย ปานทองโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรหมภัสสร ภูอุปลีพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวภัทรา เทพมงคลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวศิริวรรณ นามตาแสงโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวมณีพลอย จันทร์อุปโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางดาวเรือง วะชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางเสาวนีย์ ภูชุมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระภา โสรินทร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา วงศ์สมศรีโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิราณี พลราชมโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
7. นางกรรณิการ์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวชอุ่ม คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
4. นางหงษ์คำ เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นายกลิ่นเพชร ดีพรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ วงค์ธิโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางระรื่น งอยจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนู เจริญรัตน์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ มูลสาร โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นางกุลนิตชา ไชยวิเศษ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายฐกลวรรธน์ เฟื้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางปาจรีย์ เจริญวงค์ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ โกษาแสง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นางสาวปริศนา นิลมาตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวขนิษฐา ลครไทย โรงเรียนสันตยนันท์กรรมการ
12. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวจิราพร คำพิลาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจิม คล่องแคล่วโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวากร เมืองสุวรรณโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา อินทรายุธ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ บุรชาติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายอดุลย์ วรรณะปะกะโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นายบัลลังก์ มะเจี่ยว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาวรรณ มั่นธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวณัฎฐธิดา หนูฟอง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ ภะวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นายไพโรจน์ นาโควงศ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุภาพร แสงสว่างโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางเมทินี ศุภรัตน์สมบัติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
14. นางสิริกร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอรุณรัตน์ บุพศิริ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กรรมการ
16. นายเทพพร สุวรรณโสโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
17. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวจิราพร คำพิลาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางพวงพิกุล ภูพวก โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางปาจรียา ศรีโฮงโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกินรอน ด้วงเต่า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางไพศรี กองสินแก้วโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษ โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางอินทิรา จันทร์สดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายสิทธิพงศ์ พ่อจันดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ไชยมงค์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วิเศษศรี โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี ธนโชคดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางพรรณี ฤาชากุลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางประนอม เกษมสินธุ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
8. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัฒน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายเศกสรร จันทะนาม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายสิทธิพงศ์ พ่อจันดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางพวงพิกุล ภูพวก โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางปาจรียา ศรีโฮงโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกินรอน ด้วงเต่า โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางไพศรี กองสินแก้วโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสาวอินทิรา จันทร์สด โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
11. นายสิทธิพงศ์ พ่อจันดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ไชยมงค์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วิเศษศรี โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางพรรณี ฤาชากุลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัฒน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายสิทธิพงศ์ พ่อจันดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาวิดา ยะพลหาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐพิชา บุนนท์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางกัญญ์ฐพิมพ์ ยนต์ดันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์นภา เจริญรัตน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางพรประเสิรฐ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายขวัญชัย ปานนิ่มโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายทรงพล นันขันตีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร คะสาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรารักษ์ สังกาชาติโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางธาราวดี สมนาแซงโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายบุญเรือง บุญสว่างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสุริยาภรณ์ จันทศโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
11. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายขวัญชัย ปานนิ่มโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นายทรงพล นันขันตีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย สุทธิอาจโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมปอง มุลตองคะโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสุคนธ์ ศรีมีชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางธัญญรัตน์ เสนานิมิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา ภาคนามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑นครพนมกรรมการ
7. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฬารัตน์ พลเชียงขวางโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววัชรา จันทาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
10. นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
11. นายเรวัตร สวัสดี โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
12. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
13. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
14. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
15. นายชัชวาล อินราช โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวดวงสุรีย์ มาตรศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
17. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
18. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
19. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
20. นายนิเวศน์ แสงสว่างโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
21. นางสุวิมล แสนลังโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
22. นายไพโรจน์ แสนเขื่อนโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
23. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
24. นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทำ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
25. นางสาวสุภารัตน์ งอยภูธร โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กรรมการ
26. นางสาววิไลวรรณ สูญราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
27. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวจุรีรัตน์ จอกทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย สุทธิอาจโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพันนี มนต์วิเศษโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ศรีมีชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางวาสนา ภาคนามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑นครพนมกรรมการ
5. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยา กรรมการ
6. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา พรหมจรรย์ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัชรา จันทาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิเวศน์ แสงสว่างโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
12. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
13. นางสมปอง มุลตองคะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
14. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
15. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
16. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวดวงสุรีย์ มาตรศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
18. นายชัชวาล อินราชโรงเรียนสมผงวิทยาคมกรรมการ
19. นายเกียรติก้อง มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
20. นายไพโรจน์ แสนเขื่อนโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
21. นางสุวิมล แสนลังโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
22. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
23. นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทำโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
24. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
25. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวจุรีรัตน์ จอกทอง จอกทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ ริมสกุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางพินิจ เชื้อพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
4. นางสาวสุภาณี วรรณธุโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางปริญญา หอมสมบัติ โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ
6. นายธิตินันท์ บุพศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางเสถียร ยงยันต์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางพรรณิภา เชื้อสิงห์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางธิดาวัลย์ บุญมั่งมีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางเนตรนิมิต วาทะวัฒนะ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
13. นางสาวสุชาดา ดวงสาโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
14. นางสาวสุวา จำรูญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
15. นางพักตร์วิภา พาเบ้า โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา เจตินัย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทศพร สวนแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชำนิยันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
4. นางดรุณี บุญเพ็ง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นางไฝคำ เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะ โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางวันวิสา ภูมประเสริฐโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาววิภาวี บุตรธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธ์ โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา นามมุลตรี โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวจำลอง ศรีมุงคุณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ ฉลาดล้ำ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุจินดา สีแก้วโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางสาวดวงฤทัย ลืออำนาจโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
8. นางอัชรา เอกวงศาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะ โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ ทัศศรโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี ผลให้โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญตรี แก้วอินธิโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสิรินทิพย์ ศักดิ์ศรีวันโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางยุคลทร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเสกสรรค์ บินศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นายสมัคร แสงอรุณโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวประภาพร วรรณดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวกชพร เสโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกริ่งแก้ว นวลศรีโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อมโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนชนัต แวงธิสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางเกตุวดี ยะสะกะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายธรณินทร์ เหง้าน้อยโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางปาริชาติ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นายปรีใหม่ วังวงค์โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
8. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวประภัสสรณ์ นครเขตโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงส์โรงเรียนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุธิดา สารทองโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ เสมาธรรมานนท์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพรัก ศิริบูรณ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนันต์ ภูชุมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายณัฎฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวเสาวนีย์ สิทธิจันทร์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนาไล สาโสภาโรงเรียนปิยะมหาราลัยกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ต้องตาสีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวนภัสสร ชะปูแสน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ ทุมแต้ม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฐกฤตา แก่นแก้วโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ หอมจำปาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายศราวุธ จันทนะโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอภิเษก บัวชุม โรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรานาถ กิมาลีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางจิราวรรณ มั่นจิตโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นางพัชรีรัตน์ โวเบ้าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอกสระพังโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางเกษมศรี อินทนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางสาวโชติกา ผลันอากาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุรารักษ์ สีหาบุตโตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกันยา สุพรรณกูลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย พ่อหลอมโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ครุดอุทาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวศิริรักษ์ พันธ์บุรีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยองโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ดาเดช นาดีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุพิน ยินดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย บุญมั่งมีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วังคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ พรมศรีแก้วโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังคม บุญอาจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ ภูพันนาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายวชิระ ภูมิประเสริฐโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายเรวัตน์ พินิจกุลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายนิติกร คําชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย ยศประสงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางปุญญิศา ศรีลําไพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางมณทิรา ยางธิสารโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
8. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นายวีระ วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
12. นางสาวปฏิพรรณ พลเหี้ยมหาญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
13. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
14. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายนิติกร คําชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย ยศประสงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางปุญญิศา ศรีลําไพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางมณทิรา ยางธิสารโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางอมราภรณ์ ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นายวีระ วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
8. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
12. นางสาวปฏิพรรณ พลเหี้ยมหาญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
13. นางสาวปานใจ ไชยชาติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
14. นางนงค์รักษ์ ชาติวงศ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภาร จันทหารผอ.โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุตรสิงขรณ์ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางอรศรี สัญราชาครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายมนตรี โสระศรีครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชย์ พลราชมครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวหวิว ลุมุนครู โรงเรียนคำเตยอุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยนาจ ศิรินุมาศผอ.โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี พิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณปภัทร แก้วแสนขวาครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายไพรวัลย์ พิมพ์โสดาครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุกัญญา โกพล ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรี คำประสังข์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทัดสารอง ผอ.โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร จอมพรรษาครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายมานิต เที่ยงธรรมครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ ขอดเมชัยครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก สารทองครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางอรนุช ตั้งศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีผอ.โรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเด่นอุดร กิตติยบุตรครู โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ คำแพงดีครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เมยมงคลครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา ปัจธรรมครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุนครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสผอ.โรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรุงใจ ใจสุขครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว มุขพรหมครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายรชตะ ขาวดีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่ครู โรงเรียนคำเตยอุปภัมภ์กรรมการ
6. นางนิตยา ไพศาลครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสผอ.โรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรุงใจ ใจสุขครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว มุขพรหมครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายรชตะ ขาวดีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่ครู โรงเรียนคำเตยอุปภัมภ์กรรมการ
6. นางนิตยา ไพศาลครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ ภูมิดารอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แสนขวาครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลลิดา ชาเรืองเดชครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ พลหาราชครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางศิรินันท์ ตั้งศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชัยยงค์ น้อยใหญ่รอง ผอ.โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดทัย ไชยพันธ์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทิยา กองแก้วครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพิพัฒพงษ์ พรมจันทร์ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางอาภรณ์ โกษาแสง ครู โรงเรียนคำเตยอุปถัมท์กรรมการ
6. นายศักดิ์ดา สมยาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพชรา กิติศรีวรพันธ์รอง ผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศิริปรีชากุลครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเปรม สุวรรณกูฎครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางเทศกัญญา กดแก้วครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรณพ ชนะแสบงครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุดธิดา จันทะสินครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอาจ ชมภูโคตรผอ.โรงเรียนวัดบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ วังวรครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตติวรรณ สุวรณิชนิรชรครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชครู โรงเรียนค้อวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ กำภูศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย จุลมาศรอง ผอ.โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรสิน จอมพรรษาครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอุรวรา ลาภจิตรครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ วุิโยครู โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกฤตยา จันทรครู โรงเรียนสันตะยานันท์กรรมการ
6. นางวารุณี วังกะธาตุครู โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ ตั้งสกุลรอง ผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะลัยรอง ผอ.โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ แสงสว่างครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ศรีพรหมครู โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวนิดา เกตุสีลาครู โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นางเรไรรัตน์ ใจสุขครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายนิยม ไผ่โสภาผอ.โรงเรียนโคกสว่างประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพ็งอ่ำครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี เฉลยสุขครู โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางประไพ เหง้าน้อยครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ซีแพงครู โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายเสวียน กวนศรีครู โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย คณาบุตรโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วาทีโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเสรี พิมราชโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมภพ จันดาประดิษฐ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ
7. นายประจักษ์ คนคล่อง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอนโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
9. นายเทอดเกียรติ จันทรโคตรโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นายนรินทร์ ทองศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นายเกษม สุทธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปรางรัชนี ส่งเสริมรองผู้อำนวยการโรงเรียน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร จุลมาศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนรัตน์ เนตรวงศ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายฤทัยกร พิมลีโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นายชัยณรงค์ โคตรชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
6. นายณัฐพร ถาวรธรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพวงทอง หวังถนอมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นายภราดร คัณทักษ์ โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นายอภิรัฐ ตะวังทันโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
10. นางพรมดี รสานนท์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายแก้วสัมฤทธิ์ บุดาโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนสันตญานันท์กรรมการ
13. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสง โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย ธนโชคดีผอ.โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายทิวา กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรา ขวัญเพชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายวิไล ยศไชยวิบูลย์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิ ไทยฤทธิ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นายดำเนิน ศรีเจริญ โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายศราวุธ บุญยะศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ บุญพินิจโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
11. นายวัชรินทร์ บุญพินิจโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
12. นางพัฒนา ถาทุมมา โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
13. นางฐปนีย์ โคตรชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฏา รามบุตรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายพิสิทธิชัย น้อยโสมศรีโรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายพิสิทธิชัย น้อยโสมศรีโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายอำพร แสนเชื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพินีนันท์ นิตยวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอำพร แสนเชื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายอำพร แสนเชื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายอำพร แสนเชื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ บัณฑิตโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอริยเชษฐ์ แสนบัณฑิตโรงเรียนมัธยมพัชกิติยาภาฯกรรมการ
4. นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางงามจิต อุธิโยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวปณิตา เหมะธุลินโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธา์ว์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายทศพล ฤาชากูลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายอรรคพงษ์ สินเธา์ว์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชวุฒิ สุขศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ภูชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายยงยุทธ แสนมะฮุงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
6. นายปะพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวี ภูชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ แสนมะฮุงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายปะพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพัน ไชยโคตรโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิโรงเรียนนครพนมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ วงค์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายคมแมน ศรีวิชัยโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิโรงเรียนนครพนมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันติ วงค์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
6. นายคมแมน ศรีวิชัยโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยะ บุญไธสงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุธร์ คุณวงศ์โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียพะทายพิทยาคมกรรมการ
8. นายมนัส จตุรัสโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายสันติ วงศ์พันธ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภุวนาถ จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายภุวนาถ จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภุวนาถ จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภุวนาถ จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนาท จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมภูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนาท จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมภูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนาท จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมภูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภุวนาท จันทนาพรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ จันทร์โพธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ จันทร์โพธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ สุวรรณราชัยโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ จันทร์โพธิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ จันทร์โพธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ จันทร์โพธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ จันทร์โพธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุจิราภรณ์ ขันอาสาโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
3. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางนภสร เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางอารยะ ตั้งวิกรัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรุจิราภรณ์ ขันอาสาโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสุงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางยุวรี ศรีแพนโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ สะภาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
7. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
9. นางสาวปัทมา ดวงเพชรโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
10. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สะภาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
8. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสุงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเดวิทย์ วะชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการ
3. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ยุรชัยโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเดวิทย์ วะชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนพระทายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาสิตา จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ยุรชัยโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุรพล มีหนองหว้าผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต แสนสุภาโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชิตกุลพันธุ์โรงเรียนสันตยานันท์ กรรมการ
4. นายกฤษฎา ไชยสีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissErica Weberโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Michael Salgaloroโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายกัยสิทธิ์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายธีระพงษ์ บุตรดีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสายยล แสนรังค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. Mr.Louis Henryโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวอทิตยา คูณคำโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
12. นายสุรชาติ รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
14. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
15. นางสุภชา ไวธัญญะกรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสุรพล มีหนองหว้าผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายยล แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Louis Henryโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุรชาติ รัศมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Michael Salgaloroโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางราตรี เครือพันธุ์โรงเรียนนาอดสามัคคีวืทยากรรมการ
9. นายกฤษฎา ไชยสีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. MissErica Weberโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุภชา ไวธัญญะกรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอทิตยา คูณคำโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ ชาไชยผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจิรวรรณ สุทธิเภทโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสายชล บุญประคมโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวีราภรณ์ ปองไปโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา พ่อสารโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาวดี จันทรสาขาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
9. นายธาดา ติยะบุตรโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
10. นางนงนุช ทองบัวบานโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นางสาวเจนจิรา วงษ์ดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. MissRachel Elizabeth Jonesโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสุวิมล เศวตเลขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ ชาไชยผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายมีศักดิ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี วิโยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ ฯกรรมการ
5. นางดารุณี ดีวงศ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
6. นางกฤษณา ขันตีโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
8. นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวปราณีต พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
10. นางสาวเสาวณี พรหมนิลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอภิชา เจริญนามเดชากุลผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพรรณ สุนทราชัยโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิรุณพร คำลือฤทธิ์โรงเรียนนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนิสชัย ฉวีวงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุรินทร์ ประพัฒน์พงษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. Mr.John Vincent Altezโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางวราภรณ์ ไตรยราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางณัฐมน คำชนะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
10. นางชนม์นิภา โคตะบินโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
11. Mrs.Joan Magaleโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางไพลิน ปะทะดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
13. นางสาวกุสุมา ศรีนคราโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอภิชา เจริญนามเดชากุลผู้อำนวยการ โรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวังโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
5. Miss Donna Abenidoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางอรสา ราชนาวี โรงเรียนาแกพิทยาคม กรรมการ
7. นางเพ็ญวิภา อินดูวาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางภคพร ดำรงกุล โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
9. นายชยานันต์ วิชัยผินโรงเรียนสามผงวิทยาคม กรรมการ
10. นายสายัน ปองไปโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
11. นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
12. Mr.John Vincent Altezโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสโรชิน โนนทิงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศิริปรีชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมกรประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ แก้วอินทร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
3. นางสุพร สิงห์ศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวสมหทัย พรหมทัตโตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณภา ไชยราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางคุณัญญา รักษ์ชุมชนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. MissJanen Baldagoโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. Mr.Thomas Bernard Higginsโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายวิโรจน์ วงค์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางวิภาวรรณ การมงคลโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
13. นายศุภกร ตุ้มเพชรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
14. นายสุรพงษ์ สมบูรณ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ศิริปรีชากุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนธรรมกรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ไชยราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. Miss Janen Baldago โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ
6. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายยุทธการ แก้วอินทร์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวสมหทัย พรหมทัตโตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Thomas Bernard Higginsโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางวิภาวรรณ การมงคลโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
12. นายสุรพงษ์ สมบูรณ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นายศุภกร ตุ้มเพชรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
14. นายวิโรจน์ วงค์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิชานิกา สะเริญรัมย์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissShukrina Mohamed โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. Mr.Ruben Castosโรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. Mr.Patrick Cagalawanโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางศรินยา สุตะโคตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวสุพรทิพย์ ศรีสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวณพัชญา ตะนังโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ มโนชัยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นางสาวภาวินีย์ อุดมา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภลักษณ์ รัตนมาลีโรงเรียนนาแกสามัคคี กรรมการ
5. นางสาวชุติมา พิศงามโรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Samual James Peter Chance โรงเรียนนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Omar Valenciaโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพรทิพย์ ศรีสุข โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Chito Lagrimasโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางมณฑิรา นพณัฐวงศกรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ นาระถีครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บุณยารมณ์ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHe Jin โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. Miss Lu Xiaoyan โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ บุญพาโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นางสาวอาภากร ตรีศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissMeng Shijia โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Zhou Ting โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวณปภา โกษาแสง โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
9. MissTong Lingโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. MissํYao Yanniโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นางสาวญานี ประกิ่ง โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงรองผู้อำนวยการ โรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHe Jin โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. MissLu Xiaoyan โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันตน์ บุญพาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวอาภากร ตรีศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissMeng Shijia โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Zhou Tingโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
9. MissTong Lingโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. MissํYao ํํYanniโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวชนากานต์ อินทจักร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. MissAiko Fukaiโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
9. Mr.Yusuke Kimotoโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายวินัย เพ็งวัน โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมธาตุกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวชนากานต์ อินทจักร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. MissAiko Fukaiโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
9. Mr.Yusuke Kimotoโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางพรอุมา รากวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. MissSamantha Racineโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ วงศ์หาบุศย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางรัศมี มีแก้วโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายภูษณะ กึกกันโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
9. นางศุภกานต์ จันทร์ขนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนันทนา โพธิ์สุโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางศิรินุช เบ้าคันทีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
13. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวสนทยา กำลังหาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
15. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
16. นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา โพธิ์สุโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรินุช เบ้าคันที โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสนทนา กำลังหาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางพรอุมา รากวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. MissSamantha Racineโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายนิติพงษ์ วงศ์หาบุศย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุจิตรา แสนคมคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
14. นายภูษณะ กึกกันโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
15. นางรัศมี มีแก้วโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางศุภกานต์ จันทร์ชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ อุพรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นางสาวสิริยากร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิจิตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายกัปตัน บุญยะวัฒนาพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ อุพรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นางสาวสิริยากร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิจิตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายกัปตัน บุญยะวัฒนาพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายประหยัด วังวรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ กายราชโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรชัย ไกรษรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอดิศรณ์ แวงธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกัญจนพร ดอนหล้าโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางวงค์พยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวอะธิดา แสงอรุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวรรณภา นันทสุธาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางวงค์พยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวอะธิดา แสงอรุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวรรณภา นันทสุธาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนกร แก้วบัวสาโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรหมภัสสร ภูอุปลีพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสีนี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์โรงเรียนสัตยานันท์กรรมการ
9. นางภรณี แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
11. นายรัตนชัย ฝาระมีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธนกร แก้วบัวสาโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางวิลาสีนี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางนุ่มนวล วงค์สุเพ็งโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์โรงเรียนสัตยานันท์กรรมการ
8. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
9. นางภรณี แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายรัตนชัย ฝาระมีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธนกร แก้วบัวสาโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกมรา พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายธนวิช รองไชยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาสีนี อุปทุมโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจิบรรจง โถนิมิตร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสุวรรณา วุฒาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นางอรอนงค์ เทพประเสริฐโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายเจนณรงค์ สุริยนต์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายสุทัศน์ วังกะธาตุโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายธนกร แก้วบัวสาโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกมรา พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายธนวิช รองไชยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาสีนี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางจิบรรจง โถนิมิตร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายเจนณรงค์ สุริยนต์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสุทัศน์ วังกะธาตุโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ศรีโทโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายชานุ สิงหกันต์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุจินทรา ริศด้วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ไหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกษมสันต์ ต้นศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุลโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย หลวงละโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น เมตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นายธาราเทพ โคตรสิมมาโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกรณ์ วรกาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางสาวนิชาวรรณ ชาศรีโรงเรียนหนองโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
8. นายธีระชัย วงค์พุทธาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นายตฤณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น เมตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกรณ์ วรกาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายตฤณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายธาราเทพ โคตรสิมมาโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิชาวรรณ ชาศรีโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธีระชัย วงค์พุทธาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัฏฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางนิษฐวดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายจตุรงค์ จิโนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายปราโมทย์ เทพกูลโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
8. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ไหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนิษฐวดี ชุติภัทรบัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายนัฎฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวสายใจ ทองพั้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายธีรยุทธ วณิชศิโรรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
8. นายปราโมทย์ เทพกูลโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ แก่นสารโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิชากร สำราญชลารักษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายวัชระ ปัจจุสานนท์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางสาวโศภิตรา คำเถื่อนโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
8. นางสาวเกษร ไชยสุระโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
9. นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประทีป คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
3. นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัตน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ มหาวงศ์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ บริเอกโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายสินทวี นาท้าวโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย คะษาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ราษฏร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวเมธาพร มณีโชติโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสม เชื้อโพนจานโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค๋กรรมการ
3. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ โพธิราษฏร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย คะษาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค๋กรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายสมมาตร ก้อนกั้นโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวชัชณี คิดสร้างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี พิชัยคำโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุพงศ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
7. นายสินทวี นาท้าวโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกาวิน ไก่สระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมมาตร ก้อนกั้นโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิชมญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกาวิน ไก่สระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมมาตร ก้อนกั้นโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์สุชตินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัตน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
3. นางอรทัย ธรรมโมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชญ์ภาส สว่างใจโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก ศรีโทโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นายธีระชัย วงค์พุทธาโรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค๋กรรมการ
7. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย หลวงละโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายเกษมสันต์ ต้นศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายเกษมสันต์ ต้นศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโครตบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกภพ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยากรรมการ
8. นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
10. นางเรียบร้อย พ่อบาลโรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโครตบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดินเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกภพ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นายวิโรจน์ แก้วพิกุลโรงเรียนมัธยมพัชรกิจติยาภา1 นครพนมกรรมการ
9. ส.ต.ท.ยุทธศักดิ์ กุมทรโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดร สุวารีย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายรณยุทธ แก้วฝ่า่ยโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดร สุวารีย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายรณยุทธ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ แสนมิตโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
6. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา เวฬุวนารัษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
4. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายเจนณรงค์ สุริยนต์โรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางการนต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุตส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิศวะ เพชรผ่องพันธ์ุโรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
5. นายลำธาน เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายเนตรทราย บัวสายโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ โสภาโรงเรียนปลาปากวทิยากรรมการ
9. นายไพบูลย์ ศรีไวย์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายไมตรี โคตรกะพี้โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
11. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุตส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ศิริเวชโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
5. นายลำธาน เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
8. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
9. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายวันภักดี คำแหงโรงเรียนเซียงยืนวิทยากรรมการ
11. นายวิศวะ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
12. นายไมตรี โคตรกะษ์โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
13. นายเนตตรพาสาย บัวสายโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี บุโพธิ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายวัฒนชัย เข็มอุทาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
6. นายอนุรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายวีรนันท์ ปีมาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นายพิชิต นุเคราะห์กันโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นายอุดม น้อยเภาโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวชนิตพร ทัศครโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี บุโพธิ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายวัฒนชัย เข็มอุทาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทนโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
7. นายวีรนันท์ ปีมาโรงเรียนปลาปากวทิยากรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวชนิตพร ทัศครโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางชนิดา ไชยรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีนา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรนภา เอกนิพนธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางปวีนา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุกรี ชัยมงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายฝน จำปาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายดุษฎ์ฉลอม เสนานาคโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสุกรี ชัยมงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศรี อัครพินท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางณัฎฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาศรี อัครพินท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางณัฎฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจิระพล นามมีฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตราพรรณ ธงยศโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางรัชนี ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
6. นางสาวกุณฑิดา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุวณา พรรณะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจิระพล นามมีฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย วรกิตติกุลโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตราพรรณ ธงยศโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางรัชนี ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
7. นางสาวกุณฑิดา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางสุวณา พรรณะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ศรีสิทธินามโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น วังคะฮาตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี แสงทอง โรงเรียนแสงทอง กรรมการ
4. นายอรรถพล ผิวทองโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ศรีสิทธินามโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น วังคะฮาตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี แสงทองโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายอรรถพล ผิวทองโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ศรีสิทธินามโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น วังคะฮาตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี แสงทอง โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายอรรถพล ผิวทองโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวชอุ่ม คำหา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี น้อยนรินทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรดากุล ลาลัยวรากูลโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวชอุ่ม คำหา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี น้อยนรินทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรดากุล ลาลัยวรากูลโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ไตรยราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ. โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผอ.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรื่องเดชรอง ผอ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัน บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสินทวี นาท้าวโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายทินกรณ์ วรกาโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสินทวี นาท้าวโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายทินกรณ์ วรกาโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสินทวี นาท้าวโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายทินกรณ์ วรกาโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]