หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สวนป่ารักษ์น้ำ 12 ก.ย. 2557 08.30-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2557 13.00-16.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30 13.00 เป็นต้นไป
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ประชุมโพธิ์ทอง 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 238 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 238 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารสร้อยอินทนิล ห้อง 1016-1017
-
09.00-16.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารสร้อยอินทนิล ห้อง 1018
-
09.00-16.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หอประชุมรัตนโกเศศ
-
09.00-16.00
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หอประชุมรัตนโกเศศ
-
09.00-16.00
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร 100 ปี
-
09.00-16.00
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคาร 100 ปี
-
09.00-16.00
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ห้อง ห้องแนะแนว
-
09.00-12.00
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ห้อง ห้องแนะแนว
-
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]