งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 622
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายกฤตยชญ์    ปูประโคน
2. นายพิษิต    อุดมบุญ
3. นายหิรัญ    กลิ่นพิมาย
1. นางทิพพา    แก้วหนองแสง
2. นายสมพร    บุญประมวล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวปัทมา    พรมศักดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์    นามวงค์
3. นางสาวพัชราภรณ์    โพธิ์ทอน
1. นางสาวมณีนุช    ทำกิน
2. นางสาววายุพา    พลศักดิ์ขวา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวเพ็ญนภา    ลัดกลาง
2. นางสาวกฤตยพร    ผลิพิมาย
3. นางสาวกมลนิตย์    ทรัพย์เมือง
1. นางชูศิลป์    นาราหนองแวง
2. นางสาวสุกิจ    นามพลกรัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................