งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 621
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุกัญญา    รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    บำรุงนา
1. นางทัศนีย์    รอดกลาง
2. นายพันธ์ยศ    มวยมั่น
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงวนิดา    พรมเสพสัก
2. เด็กหญิงมนทิรา    วิชัยรัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    มีแสง
1. นางสาวศรีเสาวลักษณ์    แท่นพุดซา
2. นางสาวอารีรัตน์    บัวเลิง
4
3 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายสุเมธ    แจ่มศรี
2. เด็กชายมินทดา    โม้มกลาง
3. เด็กชายจักรินทร์    ชินวงศ์
1. นางสาวมณีนุช    ทำกิน
2. นางสาววายุพา    พลศักดิ์ขวา
5
4 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุมิตรา    คุ้มทั่ว
2. เด็กหญิงอนันตญา    โสภาค
3. เด็กหญิงวาสนา    พรหมสูตร
1. นายวสันต์    ขำพิมาย
2. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงธัญชนก    ชวนดี
2. เด็กหญิงอริสรา    ทันศรีรักษ์
3. เด็กหญิงนิตยา    บุญประคม
1. นายกิตติพงษ์    นวลสาย
2. นายอภิวิชญ์    หงษ์คำดี
6 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงพีรยา    ควรนิเฮียะ
2. เด็กหญิงสุชาวลี    ชำนิกล้า
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    ทองคร่ำ
1. นางชุติมา    สมสอางค์
2. นางชูศิลป์    นาราหนองแวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................