งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายพงษ์พัฒน์    แก่นดี
1. นายศักดิ์สิทธิ์    ขิดเขียว
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายชโนทัย    พึ่งพิมาย
1. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
6
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวภคจิรา    ฉ่ำเมืองปัก
1. นายสุพชัย    พูพิมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายภัสธรพงษ์    ขันโอ
1. นางเยาวลักษณ์    สมนอก
13
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายอมรเทพ    แสงกุเลาะ
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
4
6 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายนันทวุฒิ    วงษ์สิทธิ์
1. นางวิภารัตน์    จันทร์ปัญญา
5
7 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวอัญชริกา    ทบวอ
1. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
12
8 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายนนทวัตร    ตุ้ยพิมาย
1. นางสาวพรวิไล    ปานจิต
15
9 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวนุชสุดา    ชอบนา
1. นายสมพร    ประกอบเลิศ
8
10 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายกรรภิรมย์กร    ปัญญารัศมิ์พร
1. นางสาวจารวี    ธาดา
9
11 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาววาริศา    ทมจีน
1. นายอภิวิชญ์    หงส์คำดี
10
12 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาววรกัญญา    หิ้วพิมาย
1. นางสาวอรวรรณ    เยาวเรศ
6
13 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวชลมาศ    เอ็มโอฐ
1. นางสุดารัตน์    รักกระโทก
10
14 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายธีรพงษ์    ท่าพิมาย
1. นางสาวปรารถนา    คิดถูก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวมนทิรา    จารุบุณย์
1. นางสาวนวลอนงค์    แช่มพุทรา
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................