งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายปรีชา    แต่งชอบ
1. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายสิรภพ    ศรีเขียว
1. นางศศิรินทร์    อติวัฒน์อังกูร
6
3 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    สายสิน
1. นางเยาวลักษณ์    สมนอก
9
4 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐชยา    จักสี
1. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงชลดา    ซองผม
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
4
6 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ชัยวงษา
1. นางสาวศุภพิชญ์กร    จันทร์นามเขตต์
12
7 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ต้อไธสง
1. นางสาวพรวิไล    ปานจิต
10
8 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายชนาภัทร    ปราณี
1. นางสาวจีระภา    นพพิบูลย์
5
9 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายธนากร    อัปกาญจน์
1. นายกิตติพงษ์    นวลสาย
8
10 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายกลวัชร    แหวนมุข
1. นายสังคม    ไกรปุย
6
11 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายเทพอลงกรณ์    ครพนม
1. นางสาริณี    เพียรการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายสหัสวรรษ    นาสัน
1. นางสาวนวลอนงค์    แช่มพุทรา
10
13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายพงศกร    ศรีสูงเนิน
1. นางสาวชมพูนุช    ชัยลา
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................