งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายวรวุฒิ    หมอดี
2. นางสาวชลินทร    หะขุนทด
1. นายพันธ์ยศ    มวยมั่น
6
2 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายปวริศ    วัชรพาณิชย์
2. นายนนทวร    สุขจินดาเสถียร
1. นางมยุรี    วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นายสมศักดิ์    บุญหนุน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวชนกานต์    โมรานอก
2. นายสุธรรค์วาร์    ทนไธสง
1. นางสาวสินาภรณ์    สุดใด
2. นางสาวอารีรัตน์    บัวเลิง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายวรวิช    น้ำคำ
2. นางสาวพิชญาภา    อิ่มเต็ม
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
2. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
4
5 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสุริษา    ทาซ้าย
2. นางสาวแพรทิพย์    อินทร์นอก
1. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
6
6 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายชัยวัฒน์    เพี้ยก่ำ
2. นายเนติพงษ์    หงษ์ขาว
1. นายพิทักษ์    ใจเที่ยง
2. นางสาวอรวรรณ    เยาวเรศ
8
7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวจริญญา    พัดไธสง
2. นายอนันทพงศ์    บุญผุด
1. นางสาวนิรชา    ปักกะโต
2. นายแทนชัย    นามศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวเกตุแก้ว    สังแตะกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์    เพชรจะโป๊ะ
1. นางสาวชลนิชา    แสงแก้ว
2. นางสาวนวลอนงค์    แช่มพุทรา
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................