งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายธนกร    อินยาพงษ์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์    สินประกอบ
1. นายธีรนันท์    นามเสริมศรี
2. นางรัศมี    สุขเกษม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายศตพล    การรื่นศรี
2. เด็กชายพงศธร    ป้องจิตใส
1. นางสาวสินาภรณ์    สุดใด
2. นางสาวอารีรัตน์    บัวเลิง
5
3 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายอนุชิต    ไทยน้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สังเกตจิต
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
2. นายสัจจา    ประเสริฐุกุล
5
4 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายวัฒนา    เสถียรประดิษฐ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    แพคีรี
1. นางสาวกฤตพร    พงษ์เสดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ประคองสุข
2. เด็กหญิงเข็มทราย    สุขกระชอน
1. นางสาวนิรชา    ปักกะโต
2. นายแทนชัย    นามศิริ
4
6 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายโยธิน    ศรีเพ็ชร
2. นางสาวสุธาดา    สุตลาวดี
1. นางสาวชลนิชา    แสงแก้ว
2. นางสาวนวลอนงค์    แช่มพุทรา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................