งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 285
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาววรันธร    เกี้ยมชัยภูมิ
2. นางสาววิภาวดี    เครือทอง
3. นายณัฐพล    เช่นพิมาย
1. นางทัศนีย์    รอดกลาง
2. นายพันธ์ยศ    มวยมั่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสุกัญญา    กล้าหาญ
2. นายภัทรธร    สิริวงษ์อังกูร
3. นางสาวพัสกร    เกิดโมลี
1. นางสาวศรีเสาวลักษณ์    แท่นพุดซา
2. นางสาวอารีรัตน์    บัวเลิง
5
3 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายพีรพงษ์    ดาวไธสงค์
2. นางสาวกุสุมา    บุญทา
3. นางสาวเพ็ญนภา    ชีพไธสง
1. นายกัมปนาท    ดวนจันทึก
2. นายสุรศักดิ์    ขนาดกลาง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายภูรินทร์    ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวอุมาวดี    สนิทญาติ
3. นางสาวจิราภรณ์    ถนัดสอน
1. นางสาวธัญญ์ฐิตา    พงศธรภูริวัฒน์
2. นางสาวรัตติยา    วิเศษพลกรัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวชนิดาพร    พวกดี
2. นางสาวชลดา    เดี่ยวกลาง
3. นางสาวเบญจวรรณ    สิมัยนาม
1. นางสาวชลนิชา    แสงแก้ว
2. นางสาวนวลอนงค์    แช่มพุทรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................