งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวบุษยมาศ    โพธิ์กำเนิด
1. นายศักดิ์สิทธิ์    ขิดเขียว
7
2 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสายใจ    ขวาแซ่น
1. นางสาวบังอร    หวังหมู่กลาง
9
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายนนทกร    สุขจินดาเสถียร
1. นางมาลัยพร    เอื้อสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวพนมพร    ขุนสร้อย
1. นายแทนไท    กุดหินนอก
5
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวกาญจนา    กองษา
1. นายสมชาย    มณีสาร
6 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวกฤติมา    ชัยพรม
1. นางวิภารัตน์    จันทร์ปัญญา
10
7 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสุธาทิพย์    สังสี
1. นายวีระ    เพชรเรืองแสงชัย
4
8 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายนำโชค    หมั่นการนา
1. นางสาวพจมาน    ชัยภูธร
6
9 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสุทธิชา    หวังหมวกกลาง
1. นางสาวสุภิญญา    สมน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายนาวิน    กุลกั้ง
1. นายคณิต    ประสิทธิ์นอก
7
11 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายภาสกร    ภุมรา
1. นางสาริณี    เพียรการ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวกรองแก้ว    โตสนั่น
1. นายวัชรชัย    เกตุทับ
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................