งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ประสมสัตย์
1. นางอุไรรัตน์    ถอยกระโทก
5
2 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงเมธาวสี    จรัสรังสี
1. นางสาวพวงทิพย์    แซ่พัว
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงจันฑาทิพย์    ดวงกำเนิด
1. นางสาวอารีรัตน์    บัวเลิง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงวรรณภา    แอ่นนอก
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
7
5 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงชลิตา    สหัสวาปี
1. นางสาวศุภพิชญ์กร    จันทร์นามเขตต์
6
6 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงอารียา    อุตพัฒน์
1. นางสาวพจมาน    ชัยภูธร
7
7 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตภาส    ตั้งสัจจธรรม
1. นางสาวธัญชนก    ไทธะนี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุนันทรา    คำหวัน
1. นางสายหยุด    ดีรบรัมย์
10
9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัลยาณี    คำสิงห์นอก
1. นางวิภา    คนยั้ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายธนาธิป    แก้วระหัน
1. นายวัชรชัย    เกตุทับ
11 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เนตรวงษ์
1. นางสาวชมพูนุช    ชัยลา
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................