หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 18 ก.ย. 2557 09.30-11.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2613-2614 ห้องเก็บตัว 2610, 2612 18 ก.ย. 2557 09.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 ห้องเก็บตัว ห้องอุตสาหกรรม 18 ก.ย. 2557 09.30
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 2701-2704 ห้องเก็บตัว 2705, 2706 18 ก.ย. 2557 09.30
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 2709-2712 ห้องเก็บตัว 2707, 2708 18 ก.ย. 2557 09.30
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 435-436 18 ก.ย. 2557 09.30-10.30
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 2601,2602,2604 18 ก.ย. 2557 09.30-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง (รอบแรก) ห้องคณิตพุทธิรัตน์, (รอบสอง) 2406, 2407 และ 2409 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง 2501, 2502 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สนามเทนนิส 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สนามเทนนิส 18 ก.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา ชั้น 3 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ก.ย. 2557 08.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง เวทีกลางแจ้ง 18 ก.ย. 2557 09.00
12 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง เวทีกลาง 18 ก.ย. 2557 09.00
13 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องชวลิต 18 ก.ย. 2557 09.00
14 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องชวลิต 18 ก.ย. 2557 13.00
15 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 1 18 ก.ย. 2557 09.00
16 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 1 18 ก.ย. 2557 13.00
17 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 2 18 ก.ย. 2557 09.00
18 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 2 18 ก.ย. 2557 13.00
19 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องคุณพุ่ม 18 ก.ย. 2557 09.00
20 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องคุณพุ่ม 18 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 626 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-16.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 81
09.00-10.30
3 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 74
11.00-12.30
4 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631และ624 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 77
09.00-เป็นต้นไป
5 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 628 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 41
09.00-เป็นต้นไป
6 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ใต้ถุนอาคาร7 ฝั่งทิศตะวันตก 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-เป็นต้นไป
7 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 616 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-เป็นต้นไป
8 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 633-634 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 34
09.00-เป็นต้นไป
9 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 637-638 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-เป็นต้นไป
10 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 611 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-เป็นต้นไป
11 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 612 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-เป็นต้นไป
12 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 78
13.00-14.30
13 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 72
13.00-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวทีกลาง 18 ก.ย. 2557 12.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com2 (423) 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com3 (425), Com5 (428) 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com2 (423) 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com3 (425), Com5 (428) 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com4 (427) 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com4 (427) 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ชั้นล่าง อาคาร 5 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ห้องอุตสาหกรรม 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ชั้นล่าง อาคาร 1 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เต้นท์หน้าอาคาร 1 18 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เต้นท์หน้าโรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซุ้มการะเวก 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]