รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงวริศรา   ประสิทธิ์สุวรรณ
 
1. นางเตือนใจ  วรรณปะโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสะดี
 
1. นางสุทธินีย์  ปองตี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ครองเพ็ชร์
 
1. นางสาวสิริกร  บุตรราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จัดนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิริรัตน์   เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัลย์สุดา   มินาคำ
2. นายคุณากร  กล้าหาญ
3. นางสาวศิริโสภา   หล่มศักดิ์
 
1. นางศิริพร   ถวิลผล
2. นายไพวัลย์   กิจกุลนำชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ละครพล
2. นางสาวรัชฎาพร  อัครโคตร
3. นางสาววรรณภา  หอมแพงไว้
 
1. นายครรชิต  ไลยนอก
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนิดา  รอดวินิจ
 
1. นางนรา  ราษฎร์บุตรศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยวัฒน์  สุขสอน
2. นางสาววิภาลักษณ์  รันสันเทียะ
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรินทร์   เดชโนนสังข์
 
1. นายอาทิตย์   มาสวนจิต
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐินีย์   คิดรอบ
2. เด็กหญิงมิรันตี  ตะวันเลิศสกุล
3. เด็กหญิงสุภกัญญา   สวามิชัย
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา   ขันรักษา
2. นางสาวจันทร์จิรา   โยแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลชนก   ยิ้มสบาย
2. นายพชรพล   พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ   ยศกลาง
2. นางสาวสุภาวดี   แก้วระหัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจุฑาวัต   ไพราม
2. นางสาววนาลี   ปะระราช
 
1. นางเบญจวรรณ   ยศกลาง
2. นายสดใส   ศรีกุตา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงประนิตดา  ฐานนียกุล
2. เด็กหญิงพรนิภา  ต่อมพุดซา
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่วยหม่วย
 
1. นายกรวิชญ์  ขอบทอง
2. นายวิทวัส  วาทีรชตะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  พันทะกัน
2. นางสาวนิสรา  ทิศรักษ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  คะเรียงรัมย์
 
1. นายกรวิชญ์  ขอบทอง
2. นางสาวณัฐวดี  นราพล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรรินทร์   การภา
2. เด็กชายปฏิพัฒน์   คลองกลาง
3. เด็กชายพิชญ์ประชา   คงประทีป
 
1. นางสมสมร   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวศิราพร   ชื่นกลาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณฐกร   รวมครบุรี
2. นางสาวอัยลดา   ถมพลกลัง
3. นางสาวเบญจภา   พั่วกลาง
 
1. นายวันชัย   คชเรนทร์
2. นางสาวกฤษณา   คล่องแคล่ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจณิสตา   รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนภารัตน์   รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอรพิมล   ทวิวิญ
 
1. นางสมหวัง   วงษ์ชนะสิทธ์
2. นางสาวกาญจณา   ขอฟุ้งกลาง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กองดิน
2. นายปฏิพล  วรรณปะเก
3. นายวัชระ  กล่องเนียม
 
1. นางกชพร  ชนะพาล
2. นางบัวรันต์  ผาเดิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายณัฐพงษ์  ชำนาญ
2. นายภานุวัตร  ธรรมสุนา
 
1. นายอภิชาติ  ชลเทพ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพิชิตพงษ์   ลองสันเทียะ
2. นายไกรสร   กางนอก
 
1. นายคณิศร  ท้าวนอก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายสมพร  เลิกนอก
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงสุข
 
1. นายรักชัย  มโนเอื้อ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงจันทิรา   ไหลหลั่ง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ปะวะภา
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา   สุราทิพย์
4. เด็กหญิงวริศรา   สายน้ำ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   เหล็กค้าน
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
2. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกานดา  ตาวัน
2. นางสาวประภัสสร  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวรัชฎาพร  ช่วยนา
4. นางสาววชิราภรณ์  ซอนดอก
5. นางสาวเบญจวรรณ  โบราณมูล
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายบุญยง  แพนไธสง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายจิรวัฒน์   บทนอก
2. เด็กหญิงนภาพร   นิ่มนวล
3. เด็กชายนิมิต   ศรีสมเกียรติ
4. เด็กหญิงปภาดา   ขอวางกลาง
5. เด็กหญิงรัชฎากร   เลิกนอก
 
1. นางวิไลพร  ทองดี
2. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายกฤษฎา   เลิกนอก
2. นายณัฐพงษ์  ลครพล
3. นายศราวุธ   บุญค้ำ
4. นางสาวสุธารทิพย์   เลิกนอก
5. นางสาวอินทิรา   แฝกกลาง
 
1. นายอัษฎางค์   ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายนันทวัฒน์  พัฒนะ
2. นางสาวปัณฑิตตา  นอกตาจั่น
3. นางสาวพรรณวิไล  กองคำ
4. นายอภิชาติ  สนตาเถร
5. นางสาวเสาวลักษณ์  หาญคำ
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายกรวิชญ์  ขอบทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรกาญจน์   ศรีพนม
2. นางสาวกาญจนา  เหลาเทพ
3. นายคาซึอาคิ   นิชิมูระ
4. นางสาวจันทร์ธนิกา   ธรรมวิภาคโยธิน
5. นายณัฐภัทร   ไกรอ่ำ
6. นางสาวณิชนันท์    ระวังชาติ
7. นางสาวธิดาพร   ลาลด
8. นางสาวนิรมล  หวังเย็นกลาง
9. นางสาวปิยธิดา   ชนยุทธ
10. นายผดุงพงศ์   ดีสวน
11. นายภคพงษ์   ประถมพงษ์
12. นายภาคภูมิ   โภคสวัสดิ์
13. นางสาวลัดดาวรรณ  นิชาญกลาง
14. นายวุฒิไกร   ศิริปรุ
15. นางสาวสกุลรัตน์   ภักดีแก้ว
16. นายสราวุฒิ   แบนกลาง
17. นางสาวสุภาภรณ์  ทาคำ
18. นายอนุกูล   เหลื่อมสีจันทร์
19. นางสาวอุทุมพร   ทองสาย
20. นางสาวเชษฐ์สุดา   เกษนอก
 
1. นายจตุพล   เจริญนอก
2. นายสุชาติ   หวังก่อกลาง
3. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
4. นายมานะ   เมยขุนทด
5. นางสาวทศรัตน์   บุญตา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกชกร   ศรีโพธิ์กลาง
2. นายจตุรพร    สมีแจ้ง
3. นายจิรายุ   ปานนอก
4. นายจิรเมช   สีทน
5. นายญาณกร   สงนอก
6. นายฐิติ    ยิ้มแย้ม
7. นางสาวประกายแก้ว   สุขนาแซง
8. นายประเสริฐ   เถาว์กลาง
9. นายพลากรณ์   ยิ่งนอก
10. นางสาวพัชนิภา   ถ้ำพุดซา
11. นายยิ่งศักดิ์   จันดากุล
12. นายรัฐพงศ์   เพชรวงษ์
13. นายวงศ์ฤษดิ์   สิมหล่า
14. นางสาวศศิธร   ภักดีแก้ว
15. นางสาวสุกัญญา   ยิ่งนอก
16. นางสาวสุพัตรา    จิตตสาตรา
17. นายสุเมธ   ดำงูเหลือม
18. นางสาวอรณิชา   ชูจันทร์
19. นายเปรมอนันต์   โคตรชัยยา
20. นายไชยวัฒน์   แน่นพิมาย
 
1. นายอภิชิต   มีสวรรค์
2. นางสาวบัวศรี   จิตรสม
3. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
4. นายมานะ   เมยขุนทด
5. นายธนัท   บุตรศรีภูมิ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  สามนคร
 
1. นางเพ็ญโพยม  ทำดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาววรัญญา  นรชาญ
 
1. นายวีระพล  เรือกิจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษตกานต์  พุทธชาติ
2. นางสาวศศิธร  ภัคดีแก้ว
 
1. นางพัชรี   หิรัญเรือง
2. นางสาวบัวศรี จิตรสม  จิตรสม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายทศพร  เสวาภพ
2. นางสาววัชรี  เบียดขุนทด
 
1. นางพัชรี   หิรัญเรือง
2. นายอภิชิต   มีสวรรค์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวขวัญชีวา  ชอบใจ
2. นางสาวณัฐิดา  ช่างบุ
3. นางสาวทัดดาว  วงษ์วิจิตร
4. นางสาวพรพิมล  สมมะเริง
5. นางสาวภัทราพรรณ  ยะปะตัง
6. นางสาวยุพวรรณ  ไชยณรินทร์
7. นางสาวศันสนีย์  แสงวันดี
8. นางสาวสุธาสิณี  คำมีหอม
9. นางสาวอรัญญา  คุณศึกษา
10. นางสาวไฉไล  ศุภเมืองแสน
 
1. นายสินสมุทร  พลขันธ์
2. นายเดชา  สว่างศรี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัญญาณัฐ   คงมงคล
2. นางสาวธิติยา   คงภู่
3. นางสาวปนัดดา  สายวงค์ปัญญา
4. นางสาวปภัสวรรณ   ขอพลกลาง
5. นางสาวพิไลลักษณ์  พิรักษา
6. นางสาวภาวิณี  จิตรผล
7. นางสาวราตรี   มะอุเต็น
8. นางสาวรุธิรา   จิตผล
9. นางสาววิภาวรรณ   เดชเรืองศรี
10. นางสาวศศิประภา   กล้าหาญ
11. นางสาวศุภัชชา   พ่วงรอด
12. นางสาวสุพรรณิการ์  ผังรักษ์
13. นางสาวอารยา   ทองอ่อน
14. นางสาวเนตรดาว  ภักดี
15. นางสาวแก้วกาญจน์  ปานนอก
 
1. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
2. นางสุดารักษ์   ทัพภูเดช
3. นายอนุกูล   ปกสุข
4. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จันทะกล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   บัวสำราญ
 
1. นายสาธิต   ราชการกลาง
2. นายสรายุทธ   วงศ์พัฒนชัย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายอนุชิต   รัตนวิชัย
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์   หาญสงคราม
 
1. นายวีระยุทธ   มุ่งเขื่องกลาง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวีระศักดิ์   อ่อนนอก
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายสุนทร  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงยสินทรา  มีเทียน
 
1. นายสมพร  กาญจน์เเก้ว
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวธารตะวัน  อัคภาร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายอภิวัฒน์   อาชุมไชย
 
1. นายวีระยุทธ  มุ่งเขื่องกลาง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญช่วย
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญากาญจน์  อัครโคตร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุตรเรือง
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงพัชรียา  ละครพล
 
1. นายสมพร  กาญจน์เเก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนพร  วอนอก
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร์  วาดไธสง
2. นายธนาวุฒิ  กรวยสวัสดิ์
3. เด็กชายนครินทร์  นาเมืองรักษ์
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวน้ำทิพย์  การงาน
2. นางสาวสุพรรษา  เทนเกาะ
3. นางสาวอังคณา  ลือเทพ
 
1. นายสมพร  กาญจน์เเก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   คงคา
2. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชร์มา
4. เด็กหญิงณัฐชยา   ใยดวง
5. เด็กหญิงดวงสมร   จันทร์สง่า
6. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
7. เด็กหญิงปริยฉัตร   คิดรอบ
8. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
2. นางมณีกานต์    วาวแวว
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์   คงคา
2. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชร์มา
4. นางสาวดวงสมร   จันทร์สง่า
5. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
6. เด็กชายนัฐวุฒิ   บุญทา
7. เด็กชายบรรลุ   จันทร์สา
8. เด็กหญิงปริยฉัตร   คิดรอบ
9. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
10. เด็กหญิงพรทัศน์  ชื่นนอก
11. นางสาววรางคณา   จินดาไพศาล
12. นายวีระพงษ์   พิรักษา
13. เด็กหญิงศศินา   ชาวสวน
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขกัณท์
15. เด็กหญิงสุภาวดี   โคตรศรี
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
2. นางมณีกานต์   วาวแวว
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
4. นายณกุล   เนาว์ช้าง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิภาน   หวังคละกลาง
2. นางสาวปาลิดา   เสนนอก
3. เด็กชายพันธการณ์   ไชยมาตร์
4. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  พงศ์สุวรรณ
5. นายอดิศร   เทพมง
6. เด็กชายอนุชา   ทองดีนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
3. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกิตติศักดิ์   บุญพรศักดิ์สิทธิ์
2. นายจิราวุฒิ   โกวฤทธิ์
3. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
4. นายพชรพล   จินดาศรี
5. นายวิทยา  สินทสิทธิ์
6. นายอรรถวิโรจน์   ขอพักกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ    ปะกลาง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   รอดวินิจ
3. นางสาวกมลวรรณ   ภักดีแก้ว
4. นายกฤษฎา    คชเรนทร์
5. นางสาวกัญญารัตน์   เพชรเทียว
6. นายกิตติศักดิ์   บุญพรศักดิ์สิทธิ์
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทองนอก
8. นางสาวจิราวรรณ   อ่อนนอก
9. นายจิราวุฒิ   โกวฤทธิ์
10. นายชัยวัฒน์   ภูมิโคกรักษ์
11. นางสาวชุดาพร   กิมฮวด
12. นางสาวณัฐพร   ทองแดง
13. เด็กหญิงดวงสมร   จันทร์สง่า
14. เด็กชายธนภูมิ   สดมะเริง
15. นางสาวธนัชา    เพียนอก
16. เด็กหญิงนภาพร  สมศรี
17. นางสาวนางสาวบุหงา   จงเด่นกลาง
18. นางสาวบุษรา   เทพาลัย
19. นายปฏิภาน   หวังคละกลาง
20. นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน
21. นายพชรพล   จินดาศรี
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีกำปัง
23. เด็กหญิงมัทนา   จิตจวง
24. นางสาววรางคณา    จินดาไพศาล
25. นางสาววราพร    เพียนอก
26. นายวสันต์   จิตจวง
27. นางสาววิยะดา   ชาญนอก
28. นายวุฒิพงษ์   ตะโพธิ์วิญญู
29. เด็กหญิงศิริทร  มุ่งแฝงกลาง
30. เด็กหญิงศิริธร   คิดรอบ
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  คิดรอบ
32. นายสราวุธ  เรียงใหม่
33. เด็กหญิงสุกัญญา   ครบกลาง
34. เด็กหญิงสุนิสา  รอดวินิจ
35. นางสาวสุพิชญา   พงศ์สุวรรณ
36. นายอนุชา   ทองดีนอก
37. นายอรรถวิโรจน์   ขอพักกลาง
38. นางสาวเบญจมาภรณ์   โยอาศรี
39. นายเอกนาวี   อะนาตรัมย์
40. นางสาวเอมอร  เมืองแสม
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
3. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
4. นายมนูญ   มูญบุญ
5. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
6. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
7. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
8. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกนก  มีเทียน
2. นายกายสิทธิ์  ขนันไทย
3. เด็กชายกิตติพร  กล้าหาญ
4. เด็กชายชินวัฒน์  สีดำ
5. เด็กชายณัชพล  ม่านตา
6. นายณัฐวุฒิ  ไทยเฉลิม
7. นายณัฐสิทธฺ์  อินเต๊ะ
8. นายต้นตระการ  เกวียนนอก
9. เด็กชายธรรพ์ณธร  พรมปัญญา
10. เด็กชายธวัชชัย  พรมป้อ
11. นางสาวนัฐมล  โนนพุดซา
12. นางสาวนิภาพร  สันโดด
13. นายปฏิภาณ  ไชยเทพ
14. เด็กชายปันจพล  สังหชาติ
15. นายพีระพงษ์  ประกายเเก้ว
16. นายพีระพล  เเสนพลกรัง
17. นายรพี  เเสนสุข
18. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พันธ์เเก่น
19. นางสาวลลิตา  ดาวเรือง
20. เด็กหญิงวรรณทิวา  คิดวาปี
21. เด็กชายวาทยุทธ  บุบผามาตานัง
22. เด็กชายวิฑูธย์  เเคว้นโอฬาร
23. นางสาวศิรินภา  พรมป้อ
24. นายศุภนัฐ  พืชนอก
25. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงหาเทพ
26. นายสุทธิรักษ์  พุมมาลา
27. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์คง
28. นางสาวอภิญญา  ชาวสวน
29. นางสาวอมรรัตน์  เพ็ชรศร
30. นางสาวอริษา  ชาวสวน
31. เด็กหญิงอัญชลีพร  ทองมูล
32. นายเจษฎา  ครองผล
33. นายเฉลิมยศ  บัวขาว
34. นางสาวไพลิน  สาระวัน
 
1. นางเกสร  เถียรสายออ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายบรรลุ   จันทร์สา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายสราวุธ    เรียงใหม่
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอรวี   ศรีสา
 
1. นางนางมณีกานต์   วาวแวว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา   จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวิทยา   สินทสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปาลิดา   เสนนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายพนมเทพ  หวังดีกลาง
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายเปรมชนัน  อบมาลี
 
1. นางเกสร  เถียรสายออ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปาลิดา   เสนนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพัชรวิทย์   ปาปะเก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวิทยา   สินทสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ศรีนอก
2. เด็กชายขวัญชัย   ทองเพิ่ม
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  พรหมพันใจ
4. เด็กชายธนากร   พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงธิดามาศ   ศรีนอก
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เสียดกำปัง
7. เด็กชายศตวรรษ  หวังหมู่กลาง
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ไทยกลาง
9. เด็กหญิงอารียา   ชื่นนอก
10. เด็กชายเจษฎา   ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพล  นาคนาม
2. นางสาวธัญพร   หมั่นนอก
3. นายธีรัช   ศรีวีรพงษ์
4. นางสาวนภาพร  จันดา
5. นางสาวปนัดดา  ขาขุนทด
6. นายพงศกร   นันทะเส
7. นายพัชรพล   ประหยัดกลาง
8. นางสาวมาริศา   จงชิดกลาง
9. นางสาววรนุช   ไว้สันเทียะ
10. นายศกร   พินิจไชย
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร   ชาญนอก
3. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกกาญจน์   กลีบสันเทียะ
2. นางสาวชยาภรณ์    พร้อมกลาง
3. นายชยุต   มุ่งเครือกลาง
4. นางสาวนิศิพร  ตากิ่มนอก
5. นางสาวพรวิกา   หมั่นนอก
6. นางสาวรุ่งจิรา   เขียวนอก
7. นายวันชัย   ชื่นนอก
8. เด็กหญิงสิริรัตน์    แขสันเทียะ
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร   ชาญนอก
3. นายณกุล   เนาว์ช้าง
4. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  จานนอก
2. เด็กหญิงปรารถนา  รานอก
3. เด็กหญิงรัตนา  เทศนอก
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปราบนอก
5. เด็กหญิงสกาว  วงค์คำลือ
6. เด็กหญิงสุพาภร  อาพัดนอก
7. เด็กหญิงสโรชา  พลเรือง
8. เด็กหญิงอรุณกมล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ญาติบรรทุง
2. นางสาวธนิตา  โม้อ่อน
3. นางสาวภัทราภรณ์  ดวงชิน
4. นางสาวสุดาพร  โพธิ์นอก
5. นางสาวอทิตยา  กาหล
6. นางสาวอรอนงค์  สินโพธิ์
7. นางสาวอาริสา  พรมแสง
8. นางสาวเรณู  ก่องนอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาผง
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิขำ
3. เด็กหญิงนราธิณี  โพธิชนะ
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนกล้า
5. เด็กหญิงปณิดา  ประแดงปุย
6. เด็กหญิงมรกต  ศรีบท
7. เด็กหญิงมาลินี  ลิละคร
8. เด็กหญิงสุชาดา  เสี่ยงบุญ
9. เด็กหญิงสุุพรรษา  เสี่ยงบุญ
10. เด็กหญิงอัยรา  นามวันสา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นางสาวลักษณา  สองใหม่
3. นางอัจฉรา  โสวะตระกูล
4. นางอารยา  นาดี
5. นางอรไท  ผูกพนธ์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  หรีหร่อง
2. นายณรงฤทธิ์  บุญเกิด
3. นายศราวุฒิ  อิ่นคำแสง
4. นายอธิวัฒน์  แก้วตะขบ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์จิตต์
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงมัลณัฐสิริ  ผดุงวิริยะพาณิช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อินภู่
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรรณภา   อาชุมไชย
 
1. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนงนภัส   ฤทธิ์เอนก
 
1. นางอรัญญา    บำรุงกลาง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลชนก   พลบุรี
 
1. นางอรัญญา   ราชการกลาง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวมัตทิตา   แสวงนอก
 
1. นางกัญจน์ญาพิม   ดุษฎีนิศากร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรวิภา   หมั่นนอก
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชูช่วย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   คำแสง
3. เด็กหญิงปิยวดี   กองเกิด
4. เด็กหญิงพรพิมล   คดพะเนาว์
5. เด็กชายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
2. นายเจนวิทย์   ศิริเกตุ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นันภิวงศ์
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์อนุ
3. นางสาวทัศนีย์  พานิชย์
4. นางสาวนิศากร  หาญสมุทร
5. นางสาวเสาวรีย์  แสงจันทร์
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทะนาม
 
1. Mrs.ํYong  Zhao
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววิภาวรรณ   ทุมวัน
 
1. นางสาวคณิตศา   อินทร์ชีลอง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์พาณิชย์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดิสกุลวงษ์
3. เด็กชายนันทวัตร  โยธาวงษ์
4. เด็กชายนำโชค  ต่ายยิ่ง
5. เด็กชายวันชนะ  บุญสี
6. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทุดปอ
7. เด็กชายสิงหนาท  นรมาตร
8. เด็กชายหฤษฎ์  นามศรี
 
1. นายชำนิ  ขีดเข้ม
2. นายวิชิต  มารศรี
3. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายณัฐพล  รักสนิท
2. นายธีระวัฒน์  ชลเทพ
3. นายภานุพงษ์  คำโม
4. นายวันเฉลิม  พรมมงคล
5. นายอรรถชัย  วิโรตรัต
6. นายเอกกวี  กิ่งดอนนอก
 
1. นายสันติ  อุตม์แก้ว
2. นายณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
3. นายวีระพล  เรือกิจ
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกิตติยา   บู่เจริญพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ   ปะการะถา
3. นางสาวธนภรณ์  ฦาแรง
4. นางสาวนัทธิชา  ไทธานี
5. นางสาวนิรัชพร   แสงอรุณ
6. นางสาวพนิดา   สวงนอก
7. นายวีรชาติ   บุญเศษ
8. นางสาวสิรภัทร   มะธิโตปะนำ
9. นางสาวสุจิตรา  มีโพธิ์
10. นางสาวอรัญญา  สมัยกลาง
 
1. นางสาวดวงจันทร์   นามแสง
2. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
3. นายศราวุธ   พรศรี
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกิตตินันท์   พิมพ์กลาง
2. เด็กหญิงนงนภัส   ฤทธิ์เอนก
3. เด็กชายนันทกร   มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงพรรณิษา   ศรีสัตยานุกูล
5. เด็กหญิงวิชญาดา   แก้วเงิน
 
1. นายไพรัช   เชื้อประทุม
2. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มาตรนอก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นิ่มละมูล
3. เด็กหญิงอินทิวรา  ปาจิแพ
 
1. นางผ่องผิว   แก้วกล้า
2. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวขนิษฐา   จีนงูเหลื่อม
2. นางสาวนลินี   ปานนอก
3. นางสาวภัครมัย   คำประสิทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว   แก้วกล้า
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิลประภา   แก้วขันตรี
2. นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง
3. นางสาวโชติมณี   แสนทวีสุข
 
1. นายไพรัช   เชื้อประทุม
2. นางกัญจน์ญาพิม   ดุษฎีนิศากร
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนราวัลย์   นัคคัด
2. นางสาวศศิธร  ช่วยตะขบ
3. นายเดชา  น้อยบัวทิพย์
 
1. นางจริยา   สุมินทนะ
2. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนัชชา   เหง้าพรหมมินทร์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   ภาแกดำ
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
2. นายศราวุธ   พรศรี
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณิชา   เชียงเครือ
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษฎา  ชานอก
 
1. นางสาวชุติมา   เคลื่อนกลาง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกฤษฎา  เบียดขุนทด
2. นางสาวศิริลักษณ์   ศรีชัยวาลย์
 
1. นางศิริมา  กิ่งโพธิ์
2. นายไพวัลย์  กิจกุลนำชัย
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพงศกร   มะปะโม
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายประวีณพล  โยแก้ว
 
1. นางดวงธิดา   ประเสริฐ
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษดา   โสดาบัน
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายเจษฎา   ลื่นกลาง
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
108 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจิตวิสุต   หวังเกยกลาง
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงมีนา  มูลจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คำพรหม
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ดาวกลาง
2. เด็กหญิงสุธิตา  สุพรรณ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนุสบา   สมศรี
2. นางสาวพัชรินทร์   หมั่นคง
 
1. นายสุระชัย   พวงสากะ
2. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงลลิตวดี   ดอกพิกุล
2. เด็กหญิงสาวิตรี   โปร่งสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
2. นายสุระชัย   พวงสากะ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช   สุมินทนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา   ถ้วยแก้ว
 
1. นางสาวธนัญชา   พิทยาเสถียร
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรพงศ์   ดอกพิกุล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ข้องนอก
 
1. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   จงท่องกลาง
2. เด็กชายเจษฏาพงศ์   ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเวธาริกา  สีหา
2. นางสาวโยทะกา  มาสวนจิต
 
1. นายสมชาติ   เตี้ยไธสง
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพีระยุทธ  ธัญญานนท์
2. นายอดิศักดิ์  ตรีสัจจธรรม
 
1. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพิชิต  ม่วงเมืองแสน
2. นางสาวรสสุคนธ์  บริวงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  ทองดีนอก
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนาริน  นรินทร์นอก
2. นางสาวสายฝน   ชัยพิบูล
3. นางสาวสุพัตรา   ปาปะเก
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวอารัมพร  สุขอ่อน
2. นายไชยยา  พุ่มไพร
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชัชวาลย์  ป้องสนาม
2. เด็กชายธนานนท์  ปีระเก
3. เด็กชายภูมิไผท  โกสุม
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายสมคิด  คตจำปา
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์  มะโนใหม่
2. นายสมประสงค์  ศรีสว่างวงศ์
3. นางสาวสุชาวดี  กลางจอหอ
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานกลาง
2. เด็กชายภควัฒน์  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ภาวะกา
 
1. นายประจักษ์  แสนพินิจ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายตรีวิทย์   ซาเสน
2. นายนนทวัฒน์   ทองบุญมา
3. นายสันติ   พิรักษา
 
1. นายมานะ   มงคลศรี
2. นายประกอบ  จองทองหลาง
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ไทยแท้
2. เด็กชายสมรักษ์  คำใจ
3. เด็กชายอนุภาพ  พรหมพิลา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงกุลนิตรา  ภูสูศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สมนาม
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ไชยโคตร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ดั่งโพนทอง
5. เด็กชายรุ่งชัย  นามบุผา
6. เด็กหญิงเบญจพร  ใหญ่ลา
 
1. นางทิพากร  ทินราช
2. นางพวะดี  สวนดี
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัลยารัตน์  พงษ์พันธ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
3. นายนาวา  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวนิภาพร  โคตรเสนา
5. นางสาวรัญชนา  เชาวันดี
6. นางสาวรุ่งทิวา  แต่งโยธา
 
1. นางทิพากร  ทินราช
2. นางสงัด  ประเสริฐสุข
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยนันท์   ประมะคัง
2. เด็กหญิงพรรษ์พษา   บุตรเรือง
3. เด็กหญิงเมขลา   อุดมแก้ว
 
1. นางสาวชเนตตี   ภู่ตระกูล
2. นางสุภรัตน์   ศรีบุณยมาลา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายณัฐกานต์  เป็งโท
2. นางสาวสุวิมล  โม้ลา
3. นางสาวอรพรรณ  แน่นพิมาย
 
1. นายนิรันด์  สารรัมย์
2. นางจิรภา  เซียนพิมาย
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีกุตา
2. เด็กหญิงพรชนิดา  จันลา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
2. นางระวิวรรณ  มหาชัย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก่นอาษา
2. นางสาวจิรดา  คำคอน
3. นางสาวธนัญญา  ชัยปัณฑิตกุล
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
2. นางทิพากร  ทินราช
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ประหุน
2. นางสาวทัดดาว  บุญวิจิตร
3. นางสาวอุบลรัตน์  สุดใจ
 
1. นางจริยา   สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์   ผัดโพธิ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงทิวาพร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเรณูมาศ  จันทร์งาม
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
2. นางวนิดา  จำปามูล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐกานต์  ข้องนอก
2. นางสาวอรสา  จันดากูล
3. นางสาวอารยา  โนนโพธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  การสถิตย์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงปณิตา  สิงห์ชัย
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวมุจลินท์  หล่อนกลาง
2. นางสาววิภาวี  กากพรม
3. นางสาวอรวรรณ  อุดมพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงมัณฑนา   มีศิลป์
2. เด็กหญิงวรัทยา  บัวขาว
3. เด็กหญิงอภิญา   พลคำมาก
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ภักดีนอก
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพล  โชตินอก
2. นางสาวธีราภรณ์  ครัวนอก
3. นายเกียรติชัย   ขอชูกลาง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ภักดีนอก
2. นางสาวพรสวัสดิ์   ผัดโพธิ์
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กาดนอก
 
1. นายครรชิต  ไลยนอก
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์บำหลาบ
 
1. นางจิราพร  สัตตะโส