สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองคง 92 37 17 146 112 22 5 16 139
2 สีดาวิทยา 16 13 8 37 24 18 2 20 44
3 อมรศิลป์ 9 7 3 19 11 12 7 8 30
4 เกล็ดลิ้นวิทยา 8 18 12 38 27 20 6 14 53
5 วัดประชานิมิตร 7 8 11 26 16 19 5 16 40
6 บึงพะไล 7 8 8 23 16 11 6 14 33
7 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 6 13 12 31 25 16 7 14 48
8 บัวลาย 6 6 3 15 11 10 12 5 33
9 เทพาลัย 5 7 4 16 13 7 3 17 23
10 บัวใหญ่วิทยา 3 2 4 9 6 4 6 6 16
11 บัวใหญ่ 2 1 1 4 3 0 0 1 3
12 วานิชวิทยา 1 5 7 13 5 9 5 8 19
13 หนองบัวพิทยาคม 1 4 3 8 4 2 2 11 8
14 แก้งสนามนางพิทยาคม 1 4 1 6 3 4 3 7 10
15 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 0 5 10 15 11 8 2 10 21
รวม 164 138 104 406 287 162 71 167 520