รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงธิชานันท์  เสียดขุนทด
 
1. นางสุพิชชา  หอขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  เมนขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวเสาวรส  หอมสันเทียะ
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กชายบัณฑิต  รวยสันเทียะ
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์หอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองสาย
 
1. นายธนเดช  มิรินทร์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชินาธิป  ขอพ่วงกลาง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ตะสันเทียะ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  หันสันเทียะ
 
1. นางสาวชลิดา  ภูมิแสนโคตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกานต์สิรี  กรูโสภณ
2. นางสาวจิตราภรณ์  สิทธิขวา
3. นางสาวอนุสรา  ลาภสันเทียะ
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางสาวปาราวตี  สมหมาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิรัตษา  โกฎสันเทียะ
2. เด็กหญิงอภิชญา  หวังประสพกลาง
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวมณีกาญจน์  กันฑะษา
2. นางสาวมุกดา  พัดขุนทด
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
2. นางสาวสุทิศา  นนท์ขุนทด
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจุฑารัตน์  เยื้องกลาง
2. นางสาวชณิกา  สายโคกสูง
3. นางสาวพัชญาภา  เชื้อสาวะถี
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางจารุพรรณ  คนึงหาญ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกรกนก  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มจันอัด
3. เด็กหญิงธนัชญา  ลอยประโคน
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางสาวปวีณา  เดชขุนทด
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวชฎารัตน์  ประจิตร
2. นายณัฐพล  บุญปั้น
3. นางสาวบัญจรัตน์  บุญทา
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
2. นายสุรศักดิ์  เชยชะนันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รอดสันเทียะ
2. เด็กชายสราวุฒิ  หงษ์ทอง
 
1. นายไกรพล  วอนอก
2. นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวปรียา  หฤทัยถาวร
2. นางสาวมณีรัตน์  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางลัดดาวัลย์  วงศรีไข
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สีทน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ชมพู
3. เด็กหญิงอาริสา  หวังกรุงกลาง
 
1. นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  จงจิตไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ
3. นางสาวสุภาพร  มวบขุนทด
 
1. นางดวงรัตน์  ลอยฟู
2. นางสาวนภาดา  ภูวัตกิติกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายทิพากร  ประจิตร
2. นางสาวนราพร  เรืองสุกดี
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  โกฏสันเทียะ
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายวิชิต  หวังประสพกลาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกนกวรรณ  ขอยึดกลาง
2. นางสาวจันทร์ฉาย  สุวรรณโค
3. นางสาวนงนภัส  อาจโคกสูง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายรังสรรค์  วัฒนภูมิชัย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงพรนัชชา  คมขุนทด
2. เด็กหญิงพลอยชมพู่  เศษรินทร์
3. เด็กชายภูมินทร์  เวกสูงเนิน
 
1. นางสาวลมัย  เบาสูงเนิน
2. นางกุลศจี  พันเนตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนิธิวดี  กนกชัชวาล
2. นางสาวพรนิภา  ครูสอนดี
3. นางสาวอรพรรณ  ดีทิพย์ประเสร็ฐ
 
1. นางนงเยาว์  หวังกลาง
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฏฐกิตต์  ลาภสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ยางธงไชย
 
1. นายชาญชัย  พิงขุนทด
2. นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายจิรพงษ์  อิดชะรา
2. นายอนันตชา  พันธุ์แน่น
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายชามินทร์  จีระพรต
2. เด็กชายมฆวัน  เถขุนทด
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  จุขุนทด
2. เด็กชายอานนท์  นนทกนก
 
1. นางสาววิลาวรรณ  อามาตมนตรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  คลื่นพลกรัง
2. เด็กหญิงศุมลวรรณ  จอมสง่า
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ลมสูงเนิน
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  พร่องพรมราช
5. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเรือง
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวกมลชนก  บูรณะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกัลยารัตน์  เฉื่อยกลาง
2. นางสาวชนิดา  กิ่งไผ่กลาง
3. นางสาวปรียาภรณ์  กำหัวเรือ
4. นางสาวภัทราวดี  ฝ่ายกลาง
5. นางสาวรัตนา  สวยขุนทด
 
1. นายพิชิต  จงรักกลาง
2. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วถาวร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
3. เด็กหญิงนรากร  คงค้างพลู
4. เด็กหญิงศศิณา  คงคาใส
5. เด็กชายสรยุทธ  ยอดทองหลาง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
2. นางธันยนันท์  จันทรแสน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนารี  เอ็นสันเทียะ
2. นายปริญญา  ชิดมะเริง
3. นายวรรัช  เณรกูล
4. นางสาวศศิภา  ศรีนอก
5. นางสาวเสาวณีย์  ทวีพันธ์
 
1. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
2. นางสาววรรณา  เภาภาร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจียมสัยเทียะ
2. เด็กหญิงดาริกา  จันทร์จำนงค์
3. เด็กหญิงพรนิภา  จันละคร
4. เด็กชายอัครพล  โค้งนอก
5. เด็กชายเขตชัย  โกฎสันเทัยะ
 
1. นางสาวนุชนันท์  อิงเอนุ
2. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายจุฑาสานส์  เพ็งศรี
2. นางสาวนฤมล  มงคล
3. นางสาวปิยดา  คงเมือง
4. นางสาวอมรรัตน์  หวลสันเทียะ
5. นางสาวแววตา  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
2. นางสาวนุชนันท์  อิงเอนุ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายr'KNgr=i  อัฐวิฐาน
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  หวังเขตกลาง
3. เด็กชายปรเมศ  หวังจุนกลาง
4. เด็กหญิงพรทวี  แถลงกลาง
5. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พรมพันใจ
6. เด็กชายพิทักษ์  เจิมขุนทด
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิขำ
8. เด็กหญิงพิยดา   โพธิขำ
9. เด็กหญิงมณทิรา  ช่วยกลาง
10. เด็กหญิงรุ้งนภา  เทพเกาะ
11. เด็กหญิงรุ้งวิไลวัลย์  หาญชัย
12. เด็กชายวิฑูรย์  ลุ่มรวย
13. เด็กหญิงศศิภา  จงท่องกลาง
14. เด็กหญิงสันธิลา   ทะเสนา
15. เด็กชายสิทธิพงษ์   เฉื่อยกลาง
16. เด็กหญิงหัทญา  โพธิ์คำ
17. เด็กหญิงอรพินห์  เหมนิธิ
18. เด็กชายเกรียงไกร  โชตินิกรณ์
19. เด็กหญิงเจสสิการ์  ฝ่ายกลาง
 
1. นายเชิดชู   ชัยยโก
2. นายเสน่ห์  โกสุม
3. นางพรทิพย์  เกตุแก้ว
4. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
5. นางสาววรรณภา  เภาภาร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กชายสุธี  ประเสริฐพลกรัง
 
1. นางชุติกาญจน์  แพ่งศรีสาร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวธนภรณ์  จงปลูกกลาง
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชนัญณิชา  อรุณเรือง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
 
1. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
2. นายนันทภพ  ช่างเกวียน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์  โพธิจักร์
2. นางสาวรุ่งนภา  มาตรา
 
1. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  โพธิ์สูงเนิน
2. นางสาวนริศรา  ดอกสันเทียะ
3. นางสาวนิชธาวัลย์  ริมสันเทียะ
4. นางสาวประเทืองพร  เบาสูงเนิน
5. นางสาวพุทธชาติ  คำยอด
6. นางสาวภัทรชา  ถนอมพลกรัง
7. นางสาวมิ่งขวัญ  เวกสูงเนิน
8. นางสาวสาวิตรี  ฟือสันเทียะ
9. นางสาวอัญชลี  สุขสูงเนิน
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ชิดพลกรัง
 
1. นางยุพิน  พลเยี่ยม
2. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
3. นางสาวน้ำมนต์  เกษมอมรกุล
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวจามจุรี  ผมงาม
2. นางสาวจิตตาภรณ์  คำคูณ
3. นางสาวจีรวัฒน์  ถนัดเลื่อย
4. นางสาวชนานันท์  กมลเดช
5. นางสาวนลัทพร  ทิพย์มาตย์
6. นางสาวพรชนก  เพียงคาม
7. นางสาวรสสุคนธ์  โพธิ์เกษม
8. นางสาวรุจิรา  วงษ์โต
9. นางสาววรรณา  หนูสันเทียะ
10. นางสาวสกุลรัตน์  หอมสันเทียะ
11. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นบุญ
12. นางสาวอมรรัตน์  บูรณะ
13. นางสาวอารีรัตน์  ภูมิสันเทียะ
14. นางสาวเจนจิรา  แจ้งสันเทียะ
15. นางสาวไพลิน  โยนจอหอ
 
1. นายศิริศักดิ์  แก้วทองคำ
2. นายกฤษณะ  ศรีโพธิ์วัง
3. นายโสฬส  ทองศรี
4. นายเกียรติศักดิ์  สาคะศุภฤกษ์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศาลาแดง
2. เด็กหญิงนริศรา  กาศขุนทด
 
1. นายอภิสิทธิ์  พลูกลาง
2. นายชัยสิทธิ์  มีชัย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงดวงวิมล  ดีสม
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวลักษกร  อินทกูล
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรุงโพธิ์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวภาวิณี  กระแสสินธุ์
 
1. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อำพรศักดิ์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายอดิศักดิ์  ราชรัมย์
 
1. นายประถม  เปียนขุนทด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวสุธิสา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมน  สุริยา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แคบขุนทด
 
1. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  พาขุนทด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ขอสูงเนิน
 
1. นางอรุณศรี  ศรีแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายพุทธกาล  หาญกล้า
2. เด็กชายพุทธสุข  หาญกล้า
3. เด็กชายรณกฤต  ไชยปัดชา
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
2. นายรวิช  สงนอก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายกฤษณะ  มุ่งดีกลาง
2. นายกิตติภัทร์  จันทบุรี
3. นายณัฐพล  ผึ่งกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
2. นายรวิช  สงนอก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธวัชชัย  แกล้งกลางดอน
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวปรัชภัทรศิณี  จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายสรศักดิ์  เอี้ยงสูงเนิน
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายจิตรานนท์  ทอนสูงเนิน
2. นายธวัชชัย  แกล้งกลางดอน
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สงนอก
4. นางสาวนุชนาฏ  ชมชื่น
5. นางสาวปิยนุช  ชมชื่น
6. นายสรศักดิ์  เอี้ยงสูงเนิน
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญมีรอด
8. นางสาวอารียา  สุขโสม
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุขนา
2. เด็กชายชัยณรงค์  สาสิทธิ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ไวยขุนทด
4. นางสาวปรัชภัทรศิณี  จันทา
5. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เหิกขุนทด
6. เด็กหญิงพรพนิต  นันกลาง
7. เด็กชายภัทราวุธ  รักษากุล
8. เด็กชายภัทรโชติ  สุขัง
9. เด็กชายมังกร  ชัยเกษมวิไลพร
10. เด็กหญิงลักษมี  ขานสันเทียะ
11. เด็กชายวงศกร  แสงสันเทียะ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทัศนปรีดา
13. นางสาวสุวรรณา  ศีลาแคน
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รุจิชัยรัตน์
15. นายเทพพิทักษ์  จารุชิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
2. นายวรพันธ์  พันธ์โคกกรวด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายชัยเดช  เรืองฤทธิ์
2. นายณัฐชัย  สัมมาแก้ว
3. นายสุรกานต์  น้อยศรี
4. นายอดิศักดิ์  ม่วงทอง
5. นายเกรียงไกร  ปานสันเทียะ
6. นายเจษฎา  เสาว์เนียม
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. นายจักรพันธ์  ณ เชียงใหม่
3. นางระพีพรรณ  เผ่าพงษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญานัฐ  ไชยชาติ
2. นายกัมปนาท  ศรีภักดี
3. นายกิตติวุฒิ  เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงกุสุมา  แหขุนทด
5. นายคูณทวี  กุลีน้อย
6. นายจักรพันธ์  ศรีจันทึก
7. นายจาตุรงค์  ยวนกระโทก
8. นายชัยนุวัฒน์  คูณขุนทด
9. นายณัฐวุฒิ  ต่างสันเทียะ
10. นายดณุพล  เบขุนทด
11. นายธงชัย  เรืองสันเทียะ
12. นางสาวนภัสวรรณ  พัฒนเกียรติ
13. นายนวมงคล  แก้วไม้ก
14. นางสาวปณิตา  สีบูจันทร์ดี
15. เด็กหญิงปนัดดา  ตอนสันเทียะ
16. นางสาวปพิชญา  ธิตินาถกุล
17. นายปราชญ์ชนะ  เดิมขุนทด
18. นายพูนทรัพย์  แมมขุนทด
19. นายภาจุวัฒน์  สายจันทร์
20. นางสาวรัตนาพร  คำพืช
21. นายวายุ  ศิลปะชัย
22. นายวีรภัทร์  มาตีรังสี
23. นายสุทัศน์  ใจชอบ
24. นายหระหยัด  โคมขุนทด
25. เด็กหญิงอภัสรา  พิขุนทด
26. นางสาวแพรพลอย  ปานขุนทด
 
1. นายธนัตถ์  สมบัติสิน
2. นายสกุลชัย  ไชยสิทธิ์
3. นายสิปปกร  ศรีลมุล
4. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายกฤษฎา  กิ่งโคกกรวด
2. นายจรัญ  ธงกลาง
3. นางสาวจิราวรรณ  ภูมิกลาง
4. เด็กหญิงจุฑามณี  อินทร์นอก
5. นายชินวัฒน์  แสงธิ
6. เด็กชายณัฐวิภาส  สาทิพย์จันทร์
7. เด็กชายทิพากร  ประจิตร์
8. เด็กชายนนท์ชกร  ต่อศิริ
9. เด็กชายนพรัตน์  ล้วนกลาง
10. เด็กหญิงนันธิกา  มุ่งพูนกลาง
11. นางสาวนุสรา  เพชรสูงเนิน
12. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใจเย็น
13. นายปกาสิต  ลัดกลาง
14. เด็กหญิงปรารถนา  สว่างชล
15. นางสาวปาลิดา  หว่างกลาง
16. นายปิยะณัฐ  ธารณะกลาง
17. เด็กชายปุณณวิช  เอกบุตร
18. นายพงศกร  ผ่องสะอาด
19. นายพงศธร  เล่าฮะ
20. นางสาวพชรวรรณ  ด้วงนิล
21. เด็กชายพิฆเนศร์  โดสันเทียะ
22. นางสาวภควดี  เชยด่านกลาง
23. เด็กชายภูวนัย  สิทธะภา
24. นางสาวมยุริน  จันทาพูน
25. นายวิกรานต์  เนียมไธสง
26. นางสาววิภาวี  เกตุหิรัญ
27. นายศรราม  หวังใจกลาง
28. เด็กชายสมประสงค์  หวังมีกลาง
29. นายสรายุทธ  บุญช่วย
30. นางสาวสร้อยสุวรรณ  บินขุนทด
31. นายสิทธิพร  หวังหมู่กลาง
32. นางสาวสุนิษา  ฝ่ายกลาง
33. นางสาวอติกานต์  ยังกลาง
34. นายอนุชา  สิงห์สกล
35. เด็กหญิงอรัญญา  หวังสุขกลาง
36. เด็กหญิงอังคณา  เกิดกิ่ม
37. นางสาวอำพร  หอมกลาง
38. นายเจนณรงค์  จีนสันเทียะ
39. นายโกเมน  จาดรัมย์
40. เด็กชายไชยวัฒน์  งามจันอัด
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายรวิช  สงนอก
4. นางเยาวลักษณ์  พันชนะ
5. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
6. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
7. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
8. นางสาวปวีณา  เดชขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายชนะภัย  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายอนุชาญ  ชุ่มพุดซา
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวมยุริน  จันทาพูน
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายดณุพล  เบขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงประกายกาญ  กลมกล่อม
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวอรพรรณ  สิทธิ์ขุนทด
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 1. เด็กชายสหรัฐ  ปุ๊กหมื่นไวย
 
1. นางพรพิมล  สวัสดิ์พันธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. นายกฤษขจร  อินทราชา
 
1. นางเรณู  ล้ำเลิศ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เชืื้อโคกสูง
 
1. นางพรพิมล  สวัสดิ์พันธ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวกุลณัฐ  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายอรุณรุ่ง  บุญเทศ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงเครือทิพย์  มะลี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายคมสัน  ตรีคำ
2. นางสาวชญญากาญจน์  บอขุนทด
3. นางสาวช่อเพชร  กิวขุนทด
4. นายดลสันติ์  บอขุนทด
5. นายตะวัน  โสภาสิทธิ์
6. นายธนะกร  ดุมขุนทด
7. นายธนากร  สุขสูงเนิน
8. นายธนาวัฒน์  โคลงพิมาย
9. นายธรรมภณ  สิริรัตน์
10. นายธีรภัทร์  ชาติขุนทด
11. นางสาวนริศรา  กองขุนทด
12. นางสาวนุจรี  เหขุนทด
13. นางสาวนุสบา  สีสด
14. นายบัณฑิต  ศรีสุข
15. นายปฎิญญา  บุญสูงเนิน
16. นางสาวประภาศรี  พุ่มขะท
17. นางสาวพรทิวา  ศรีอภัย
18. นางสาวพฤษภา  ดั้งขุนทด
19. นายพีรพล  งิมขุนทด
20. นางสาวภัทรวดี  พอขุนทด
21. นางสาวยุภาพร  ชูสูงเนิน
22. นางสาววารุณี  ชินขุนทด
23. นายศุภณัฐ  ชันขุนทด
24. นางสาวสมฤทัย  อมฤก
25. นายสิริอนันต์  เนตรสูงเนิน
26. นางสาวสุจิตรา  หนองสระ
27. นางสาวสุธิดา  เพียมขุนทด
28. นางสาวสุภาพร  ดินขุนทด
29. นางสาวสุรีรัตน์  เตือนขุนทด
30. นางสาวอรวรรณ  คีขุนทด
31. นางสาวอัจฉราภรณ์  กวงขุนทด
32. นางสาวอัฐนิยา  บอขุนทด
33. นายอัศนี  เดิมสันเทียะ
34. นายอินทรีย์  ไพลขุนทด
35. นายเกรียงศักดิ์  ไชยอ้วน
36. นางสาวเกศินี  พรมมา
37. นายเฉลิมศักดิ์  เลิศขุนทด
38. นายไชยวัฒน์  มอมขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
2. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
3. นายอิทธิพันธ์  คมขุนทด
4. นายประถม  เปียนขุนทด
5. นางดลกาน  หาญณรงค์บุญ
6. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
7. นายวราภัสร์  ทิพย์ขัน
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกิตติศักดิ์  เมนขุนทด
2. นางสาวชมพูนุช  กินขุนทด
3. นายทวีศักดิ์  ชุมแสง
4. นางสาวปรีญารัตน์  ชุบขุนทด
5. นางสาววรรณภา  ผดุงจันทร์
6. นางสาววรรัตน์  เผือดจันทึก
7. นางสาวศิรินภา  ขาวฉลาด
8. นายเจษฎาภรณ์  เมยขุนทด
9. นายเทพพิทักษ์  นุขุนทด
10. นายโกวิท  โพงขุนทด
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นางสาววราภัสร์  ทิพย์ขัน
3. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกฤษฎานันท์  กองโส
2. นางสาวกัญญาณัฐ  กิรัมย์
3. นางสาวกัญญาภัค  กิรัมย์
4. นายทวีศักดิ์  ชุมแสง
5. นางสาวทิวาพร  เลิศขุนทด
6. นางสาวประภัสสร  หลวงพรหมสวัสดิ์
7. นางสาววรรัตน์  เผือดจันทึก
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นางสาววราภัสร์  ทิพย์ขัน
3. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
4. นายประถม  เปียนขุนทด
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายคมกฤษ  มั่นคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พืมขุนทด
3. เด็กหญิงปริตา  รัตนคุณ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  งิมขุนทด
5. เด็กหญิงมาริษา  จะชาลี
6. เด็กหญิงรัตติกานต์  พอขุนทด
7. เด็กหญิงลีลาวดี  พาวขุนทด
8. เด็กชายวรุตม์  พิกขุนทด
9. เด็กหญิงศรุตา  เบียะขุนทด
10. เด็กหญิงสุรภา  บุตรดี
11. เด็กหญิงสโรชา  น้อยพันธุ์
12. เด็กหญิงอาทิตวรรณ  ชอบใหญ่
13. เด็กหญิงอารียา  สุขสนิท
14. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีอาภัย
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายอุทิศ  ศรีทอง
3. นางลีลาวดี  บุราณรมย์
4. นางอรทัย  ศรีทอง
5. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกิตติศักดิ์  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กินขุนทด
3. นายณััฐพล  มอมขุนทด
4. นายอนาวี  เวินขุนทด
5. นายอภิปรชิต  โกรัตน์
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นางสาววราภัสร์  ทิพย์ขัน
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางอทิติยา  ธงสันเทียะ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกาญจนารัฐ  โมงขุนทด
 
1. นางนิตยา  บุญประกอบ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกิตติโชค  เถินมงคล
2. เด็กหญิงจินดามณี  ยินขุนทด
3. เด็กหญิงธรรมโสภา  ประดิษฐศิลป์
4. เด็กหญิงเทณิกา  ธนะชัยชุติกุล
5. เด็กชายเศกสัน  คูณสันเทียะ
 
1. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
2. นางสาววิภาวัส  เติมพุทรา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงดาราวัลย์  มุ่งเขตกลาง
 
1. MissJiang    Zhengyan
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัฐพล  ครบกลาง
 
1. นางสาวณัฐชา  ทรงเรืองศรี
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงอังคนาง  ตระกูลอนันต์สิทธิ์
 
1. นางสาววิภาวัส  เติมพุทรา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสิทธิศักดิ์  พาขุนทด
2. นางสาวสุทธิตา  ปางทิพย์อำไพ
 
1. นายวิเชียร  โครทะเล
2. นางจงลักษณ์  ขจรไพร
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายพีรพงศ์  ภครชวนันท์
2. นายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ
3. นายวรรณชัย  ไพลสันเทียะ
4. นายวิริทธิ์พล  สุภา
5. นายศิริศักดิ์  ศรีสุข
6. เด็กชายสุธีร์  หุงขุนทด
7. นายอนุพงษ์  ชอนรัมย์
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คชวรรณ์
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธนาวัตน์  โคลงพิมาย
2. นายธิติกานต์  เสียนขุนทด
3. นายธีรภัทร  ชาติขุนทด
4. นายธีรวัฒน์  กาบขุนทด
5. นายบัณฑิต  ศรีสุข
6. นายพีรพล  งิมขุนทด
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สายขุนทด
2. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยณรงค์
3. นางสาวกัญญารัตน์  จะอินรัมย์
4. นายนิธิกร  พิมพ์อุบล
5. นางสาวบุญรัตน์  สุขทวี
6. นางสาวพรสุดา  โสขุนทด
7. นางสาวศศินิภา  พันธ์จรุง
8. นางสาวสุกัญญา  เพียซ้าย
9. นางสาวอรปรียา  กล้าหาญ
10. นางสาวอุบลวรรณ  สิทธิชัย
 
1. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
2. นายภิญโญ  มากขุนทด
3. นายสมเจตน์  ไตรวัชรนนท์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงปวีณา  หวังอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงวิชุดา  หวังแต้มกลาง
3. เด็กหญิงสุเมรี  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาววัฒนา  คุณทะวงษ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายณัฐยศ  จาบสันเทียะ
2. นางสาวดวงฤทัย  แก้วถาวร
3. นางสาวศยามล  กล่อมกลม
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยากร  พานิชษา
2. เด็กหญิงผกาวดี  รอดพังเทียม
3. เด็กชายอภิชาติ  สุขดา
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายนันทวิชัย  เล็กบัว
2. นางสาวปรัชภัทรศินี  จันทา
3. นางสาวสุรีย์พร  เจตนากลาง
 
1. นางระเบียบ  จันทา
2. นางสาวมาเชื่อง  ชายะติกุล
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวมาลัย  โสขุนทด
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวเจนจิรา  คูณขุนทด
 
1. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายนันทภพ  ทองแท้
2. เด็กหญิงพรนภัส  วงศ์ประทุมมาลย์
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสันเทียะ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ฤทธิ์รงค์
2. นางสาวโสรญา  แก่นสันเทียะ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายจิรพัฒน์  หะรังษี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูเวียงแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายธีรวุธ  ยุทธกระโทก
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ภูอุ่นคำ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บินขุนทด
2. เด็กชายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสมใจ  โพธิ
2. นางมยุรี  วัฒนครไพบูลย์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทันงาม
2. เด็กหญิงแสงรวี  วันทนีย์วรกุล
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นายโชคอนันต์  จงนาทกลาง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ถนอมพลกรัง
2. เด็กชายปณิธาน  ปิยปริญญา
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นายโชคอนันต์  จงนาทกลาง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายปฐวีกานต์  โกลนโคกกรวด
2. นายสุริยัณห์  ราชวงศ์
 
1. นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์
2. นางสาวจรีภรณ์  อัมภรัตน์
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  บุญขุนทด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เบามะเริง
3. เด็กชายฐาปการ  กิจจารักษ์
 
1. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวพชรพร  สูบโคกสูง
2. นายวชิระ  โสภิตชา
3. นางสาววศินี  เปลื้องกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. นายจำเริญศักดิ์  แสงสุวรรณ
2. นายนันทวัฒน์  แยกสูงเนิน
 
1. นายอธิชาติ  สีดามาต
2. นายพงษ์พันธุ์   ไพศาลธรรม
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายก้องไกล  วงค์กลม
2. เด็กชายบัลลังก์  ดูสันเทียะ
3. นายพันกร  ต่างประเทศ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายกิตติชัย  วังสันเทียะ
2. นายพรเทพ  เนตรเดชา
3. นายวัชรวิทย์  วรสุทธิ์พิศาล
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายนันทวัฒน์  แน่กลาง
2. นายสถาพร  ทูลกลาง
3. นายเทียนชัย  เปลี่ยนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายพล  แอบจันอัด
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายปรินทร  ปลั่งกลาง
2. นายศุภกิจ  โนนกลาง
3. นายอานันท์  จุกกลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ใจทัด
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุขุนทด
3. เด็กหญิงพรรณทิพา  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สินธุไชย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีนอก
2. เด็กหญิงนรินทร  มุ่งอ้อมกลาง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อะช่วยรัมย์
4. เด็กชายสุปัญญา  มันสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้งกลาง
6. เด็กหญิงเปรมวดี  แก้วน้อย
 
1. นางอารียา  คมสัน
2. นางสาวกมลนัทธ์  นะราวงศ์
3. นายมนูญ  ชนากลาง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวชญานิศ  หวังปรุงกลาง
2. นายทศพล  เครื่องกลาง
3. นางสาวรุ่งนภา  เดชมะเริง
4. นางสาววรณัน  เลดา
5. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์ด่านจาก
6. นางสาวอารยา  ตากิ่มนอก
 
1. นางอารียา  คมสัน
2. นางสาวกมลนัทธ์  นะราวงศ์
3. นายมนูญ  ชนากลาง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ปูนกลาง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีภูมิชน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทราชา
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางสาวปิยรัตน์   สุวรรณมาศ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวชาลินี  เชิดเพชรัตน์
2. นางสาววันวิสา  กีบสันเทียะ
3. นางสาวสุมาลี  พันธุ
 
1. นางประทุม  ชัยไธสง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงบวรนิจ  ดีขุนทด
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ธรรมเสมอ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ล้อมขุนทด
 
1. นางดารณี  ศรีโยธา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัณฐิกา  แมขุนทด
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีแสง
3. นายสริพัต  หัดขุนทด
 
1. นางสุทธิกานต์  วงษ์จารุจิตร์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสงสาคร
2. เด็กหญิงนันทกาญ  เรตสันเทียะ
3. เด็กหญิงบุญรักษา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นายสุเนตร  อัดอั้น
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. นายกฤต  ขวัญจิตร
2. นางสาวธิดาภรณ์  จันทรสิทธิ์
3. นายสุทิวัส  มังคุณ
 
1. นายสุเนตร  อัดอั้น
2. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงบุษกร  เครื่องกลาง
2. เด็กชายพรนิมิต  ศุภลักษณ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  มุ่งสวนกลาง
 
1. นางจอมขวัญ  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจีรพรรณ  ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวบุษยา  แปสันเทียะ
3. นางสาวพรรณวดี  เมาขุนทด
 
1. นายกฤษณะ  คูณขุนทด
2. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชนัญญา  มากนาคา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เรียบสันเทียะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  เจนหนองแวง
 
1. นางจอมขวัญ  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนันญา  โชติสันเทียะ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงมัณฑณา  นำสันเทียะ
 
1. นางภัทรจิต  อมฤกษ์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายธนกฤต  ค้ากำไร
2. นางสาวอรุณศรี  เนตรสูงเนิน
3. นางสาวเจนจิรา  คลังเงิน
 
1. นางอำพันธ์  รันสูงเนิน
2. นางสาวอรปวีณ์  ตั้งแต่ง