งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 622
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาววิยะดา    วงค์ทาเหลือง
2. นางสาววิลาวัลย์    วงค์ทาเหลือง
3. นางสาววรรณี    ชุบขุนทด
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวบัญจรัตน์    บุญทา
2. นางสาวชฎารัตน์    ประจิตร
3. นายณัฐพล    บุญปั้น
1. นางสาวธราภรณ์    ขันบำรุง
2. นายสุรศักดิ์    เชยชะนันท์
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวฑิฆัมพร    วิเศษหอม
2. นางสาววราพร    สุยะทา
3. นางสาวอนุลักษณ์    ปิ่นชู
1. นางสาวจำเริญสุข    วงศ์คำจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................