งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 621
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายสราวุธ    ลาภขุนทด
2. เด็กหญิงวรดา    สืบวงษ์ฟัก
3. เด็กหญิงสุกัญญา    โยธาวงศ์
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงยุวดี    จันทโส
2. เด็กหญิงสุพัตรา    อินทกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เทาสันเทียะ
1. นางสาวธราภรณ์    ขันบำรุง
2. นายสุรศักดิ์    เชยชะนันท์
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายมาวิน    คงเทศ
2. เด็กหญิงจินตนา    บุญนรา
3. เด็กหญิงมัลลิกา    บีพิมาย
1. นางสาวจำเริญสุข    วงศ์คำจันทร์
2. นายสุชาติ    โสภา
4 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงลักษมน    พึงขุนทด
2. เด็กหญิงปิยธิดา    อยู่ภักดี
3. เด็กหญิงพรชนก    ชัยมงคล
1. นางลีลาวดี    บุราณรมย์
2. นางอรทัย    ศรีทอง
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงธนัชญา    ลอยประโคน
2. เด็กหญิงกรกนก    เดชมะเริง
3. เด็กหญิงชลธิชา    คุ้มจันอัด
1. นางสาวปวีณา    เดชขุนทด
2. นางสาวพรทิพย์    สอบกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................