งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 326
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐดนัย    จุขุนทด
2. เด็กชายอานนท์    นนทกนก
1. นางสาววิลาวรรณ    อามาตมนตรี
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายนัทพงษ์    จงสุขกลาง
2. เด็กชายภาติยะ    งามวิชชุกร
1. นายสุเมธี    เกษร
3 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายธนพล    ปราณีตพลกรัง
2. เด็กชายจิรวัฒน์    พลสิทธิ์
1. นายอุดม    ศรีขันธ์
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตนน    จ๋อมจา
2. เด็กชายอาทิตย์    สมสันเทียะ
1. นายโกวิทย์    ซื่อสัจลือสกุล
5 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายทวีชัย    หึกขุนทด
2. เด็กชายพงศกร    นิลวรรณบดี
1. นายสมพงษ์    โพคาศรี
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายชยุต    ศรีแก้ว
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    โหขุนทด
1. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายจักรินทร์    ชัยศิริ
2. เด็กชายศวีระ    จันทวี
1. นายไพฑูรย์    พลไธสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................