งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายชลสิทธิ์    สิมขุนทด
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    ยองสันเทียะ
1. นางสาววิลาวรรณ    อามาตมนตรี
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายประวิทย์    รักชาติ
2. เด็กชายภควัต    ใจดี
1. นายเดชฤทธิ์    หลักคำ
3 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายทัพรัตน์    มึมขุนทด
2. เด็กชายศรายุทธ    นบกลาง
1. นายอุดม    ศรีขันธ์
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงอรษา    นิลพลกรัง
2. เด็กชายณัฐพล    เฃิดชู
1. นางเพ็ญจันทร์    กฤตยานุวัฒน์
5 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายมฆวัน    เถขุนทด
2. เด็กชายชามินทร์    จีระพรต
1. นางสาวแสงจันทร์    มูลขุนทด
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายวรภพ    มีเค้า
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    พิทักษ์ใจ
1. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................