งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวเกวลิน    ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวณัฐฌา    น้อยนาท้าว
1. นางสาวสุกานดา    นาห่อม
2 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายอรรถพล    เติบกายา
2. นายอนันตชัย    ลันสันเทียะ
1. นางสาวศิรินทรา    กลักโพธิ์
2. นางสาวสำลาน    อินสันเทียะ
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายจักรกฤษ    จิบหนองแวง
2. นางสาวธัญญารัตน์    รัตนะ
1. นางสาวกาญจนาภา    กัณหา
4 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายอนันตชา    พันธุ์แน่น
2. นายจิรพงษ์    อิดชะรา
1. นายวิเชียร    ดีเปรี่ยม
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
5 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวศศิธร    มุ่งมงคล
2. นางสาวธิดารัตน์    พรมลัง
1. นายเสริมศักดิ์    บุญไพโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................