งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายสมชาย    วงศ์กลาง
2. นายสรรเสริญ    แก้วสุข
3. นางสาวสุชาดา    นาพุทรา
1. นางสาวศิรินทรา    กลักโพธิ์
2. นางสาวสำลาน    อินสันเทียะ
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายนายธนวัฒน์    หวิงทิวกลาง
2. นายอนุวัฒน์    อ่างทอง
3. นายอรรถพล    อ่างทอง
1. นางสาวปาณิสรา    เณรทอง
3 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสุดารัตน์    ชาญกระโทก
2. นางสาวเบญจมาศ    จิบสันเทียะ
3. นางสาวภัชรฎา    บดขุนทด
1. นายพิชัย    ลดโพก
2. นางอัจฉราภรณ์    ลดโพก
4 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายวีระศักดิ์    หอมจันทึก
2. นายณัฐพล    เสนสกุล
3. นายวิรัช    แม่นสอนลา
1. นางสาวมุกดา    แก้วสุโพธิ์
2. นางสาววรินดา    ศรีพุทธา
5 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายมนัสศักดิ์    งัดสันเทียะ
2. นางสาวประทุมพร    นาชัยเวียง
3. นางสาวมัทนา    เดสันเทียะ
1. นางกุลศจี    พันเนตร
2. นางสาวลมัย    เบาสูงเนิน
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวอรพรรณ    ดีทิพย์ประเสร็ฐ
2. นางสาวนิธิวดี    กนกชัชวาล
3. นางสาวพรนิภา    ครูสอนดี
1. นางนงเยาว์    หวังกลาง
2. นางพรพิมล    เรืองบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................