งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงจิรภัทร    ภูเด่นผา
2. เด็กหญิงศุจินธรา    เข็มลัง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร    ใหม่คามิ
1. นางสาวศรีไสล    ไพลขุนทด
2. นางสาวอมรา    เมธโยดม
2 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    เมินขุนทด
2. เด็กหญิงศศิธร    แดขุนทด
3. เด็กหญิงบุญญิสา    แปสันเทียะ
1. นางสายทิพย์    ไชยศร
2. นางสาวเกศทิพย์    เกณฑ์ขุนทด
3 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงอริสรา    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงวิจิตรา    เหลาสา
3. เด็กชายวิรุฬห์    บินไธสงค์
1. นางสาวมุกดา    แก้วสุโพธิ์
2. นางสาววรินดา    ศรีพุทธา
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายภูมินทร์    เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรนัชชา    คมขุนทด
3. เด็กหญิงพลอยชมพู่    เศษรินทร์
1. นางกุลศจี    พันเนตร
2. นางสาวลมัย    เบาสูงเนิน
5 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายติณภพ    มาชื่น
2. เด็กชายอนุชา    มณฑาทอง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีชาติ
1. นางนภสรณ์    มากขุนทด
2. นางสาวประคอง    เพียกขุนทด
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกชมน    จี่กลาง
2. เด็กหญิงเปรมฤดี    แกมนาค
3. เด็กหญิงเสาศิริ    แดงครบุรี
1. นางสุวคนธ์    คำศรี
2. นางแสงเดือน    อะัช่วยรัมย์
7 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    คงขุนทด
2. เด็กหญิงพรจรัส    บุญเกิด
3. เด็กหญิงศุขสมหญิง    ริมพันดุง
1. นางสาวสิริลักษณ์    พราหมณ์โชติ
2. นางสุจิตราภรณ์    ไพศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................